ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 награди по 500 лева и 100 награди по 100 лева от OMV

Спечелете 50 награди по 500 лева и 100 награди по 100 лева от OMV

Общи условия на „ОМВ България“ ООД за кампанията

“Преоткрий картата на България”

I . Организатор

1. Настоящите общи условия („Общи/те условия„) имат за цел да уредят реда и начина за провеждане и участие в промоционалната кампания „Преоткрий картата на България“, която се осъществява в сътрудничество с MasterCard® („Кампанията„).

2. Кампанията се организира от „ОМВ България“ ООД, ЕИК 121759222, ДДС BG121759222, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 90, ет. 20, 1784 София, имейлinfo.bulgaria@omv.com (“ ОМВ България“ или „Организаторът„).

II . Обхват и период на кампанията

3. Кампанията, организирана от ОМВ България и MasterCard® съгласно настоящите Общи условия, дава възможност на клиентите на ОМВ България да направят покупка в обектите на Организатора чрез безконтактна карта MasterCard®, да регистрират издадения при покупка касов бон за участие в томбола и да спечелят една от сто и петдесет награди.

4. Кампанията ще се проведе в периода от04.08.2020 г. до 23:59 часа на 04.10.2020 г., във всички търговски обекти на Организатора, като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на: www.facebook.com/OMVBulgaria , на уеб страницата на ОМВ България: www.omv.bg, както и на: https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv .

III. Право на участие и регистрация за томболата с награди

5. Право на участие в томболата с награди има всяко лице, което отговаря на следните условия (наричано по-долу „Участник„):

a) отговаря на изискванията по т. 6 и т. 7;

b) не попада в изключенията по т. т. 8, т. 9 и т. 10;

c) извърши успешно регистрация за участие томболата съгласно т. 11-17.

6. В томболата може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което e навършило 18 г.

7. В томболата може да участва само лице, което е направило покупка на стоки или услуги за минимум 59 (петдесет и девет) лева с ДДС в обект на Организатора (OMV бензиностанция в България), която покупка е извършена в период от 04.08.2020 г. до 04.10.2020 г. и е изцяло платена чрез използване на валидна безконтактна карта MasterCard® – кредитна или дебитна с функция за безконтактно плащане, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

8. Лица, които купуват стоки или услуги в обект на Организатора с безконтактна карта или друго платежно средство, различно от безконтактна карта MasterCard®, нямат право на участие в Кампанията, независимо от стойността на направената от тях покупка. Успешна регистрация на такъв фискален бон от покупка в обект на Организатора не дава право на участие.

9. Служители на ОМВ България, MasterCard® или Ол Ченълс камюникейшън ЕООД, ЕИК: 131350957 („Подизпълнителят„), членовете на техните семейства и роднините по права линия без ограничения, както и други лица, свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Кампанията, нямат право да участват в томболата.

10. Юридически лица нямат право на участие в томболата.

11. Лице, което отговаря на изискванията, посочени в т. 5-10 по-горе, има право да се регистрира за участие в двете тегления на томболата на страницата: https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv .

12. При регистрацията за участие в томболата на https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv лицето по т. 16 е длъжно да посочи следните данни за регистрация:

a) номер на касовия бон от обект на Организатора за покупка в размер на минимум 59 (петдесет и девет) лв. с ДДС

b) дата на покупка

c) точна сума на покупка

d) собствени две имена на кирилица;

e) телефонен номер за контакт;

f) адрес на електронна поща.

13. С регистрацията на един касов бон, Участник може да участва и в двете тегления на наградите, упоменати в т. 11. С една регистрация може да се спечели само една награда от двете тегления.

14. Телефонният номер и имената се предоставят от Участника на Организатора единствено за целите, посочени в т. 31 и 32 по-долу. Некоректно или непълно попълнена регистрационна форма по т. 12 е невалидна и не дава право на участие в томболата за награди съгласно тези Общи условия. Участниците нямат право да извършват регистрации след 04.10.2020 г., 23:59 часа, като такива регистрации няма да бъдат приемани и няма да бъдат считани за валидни от Организатора, независимо дали към съответния момент страницата за регистрация е била отворена за достъп или не.

15. Един Участник може да направо само 1 (една) регистрацията за томболата за всеки отделен касов бон. Един Участник има право да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на направените регистрации.

16. Участникът е длъжен да запази и представи на Организатора регистрирания касов бон, както и придружаващия бон от банков/ПОС-терминал, който удостоверява безконтактното плащане (моля вижте т. 26 по-долу).

17. С регистрация си за участието в томболата, всеки Участник потвърждава, че:

1. отговаря на условията за участие в нея;

2. е прочел и разбира Информация за обработка на лични данни при участие в промоционалната кампания „Преоткрий картата на България“ съгласно т. 31 и 32 по-долу;

3. е съгласен и приема настоящите Общи условия.

IV Награди, теглене на награди и получаване на награди

18. Наградите в томболата на Кампанията са, както следва:

· 50 (петдесет) награди всяка по 500 (петстотин) лв., заредени в предплатена карта MasterCard®, която може да се използва на платформата https://preotkriibulgaria.bg/ или в ОМV бензиностанциите

· 100 (сто) награди всяка по 100 (сто) лв., заредени в предплатена карта MasterCard®, която може да се използва на платформата https://preotkriibulgaria.bg/ или в ОМV бензиностанциите

Предплатени карти MasterCard®, получени като награди от печелившите Участници, могат да бъдат използвани в срока на тяхната валидност, посочен на лицевата им страна, при условията и съобразно таксите за ползване на издателя картите.

19. Наградите се теглят от и в присъствието на трима служители на Организатора на случаен томболен принцип измежду всички регистрирани за томболата Участници. Наградите се теглят в две тегления, както следва:

· 25 (двадесет и пет) награди по 500 (петстотин) лв. и 50 (петдесет) награди по 100 (сто) лв. се теглят на 04.09.2020 г., като пълен списък на победителите се публикува на 05.09.2020 г.

· 25 (двадесет и пет) награди по 500 (петстотин) лв. и 50 (петдесет) награди по 100 (сто) лв. се теглят на 05.10.2020 г., като пълен списък на победителите се публикува на 06.10.2020 г.

20. При всяко теглене на печеливши Участници Организаторът тегли и трима резервни печеливши Участници.

21. Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на интернет страниците www.omv.bg и https://promo.preotkriibulgaria.bg/omv : инициали на имената на печелившите Участници и номерата на трансакцията от фискалния бон. Обявяването се извършва в деня след провеждане на съответното теглена на томбола по т. 19. Заедно с обявяването на печелившите Участници на официалната страница, Организаторът може да обяви и допълнителни данни за контакт, които печелившите Участници следва да изпратят на електронната поща, посочена от Организатора, за да получат съответната награда. Организаторът публикува информация за Кампанията и тегленето на печеливши Участници и на своята Facebook страница www.facebook.com/OMVBulgaria . Организаторът няма задължение да обявява резервните печеливши Участници, освен ако печеливш Участник загуби правото си на награда съгласно тези Общи условия и бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 23.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • Първолета Георгиева

    Участвам за мастер гифт карта със голямо удоволствие да спечеля

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ