ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете комплект с двуфазна мицеларна вода и новия изглаждащ измиващ гел от Nivea

Спечелете комплект с двуфазна мицеларна вода и новия изглаждащ измиващ гел от Nivea

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на промоционална кампания NIVEA MICELLAIR EXPERT

Раздел 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ И
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.
1. Промоционалната кампания NIVEA MICELLAIR EXPERT (Кампанията) се
организира и провежда от „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, със
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ № 1, Телус Тауър, ет. 11
(„Организатор“).
2. Промоционалната кампания ще се проведе чрез описания в Раздел 4 механизъм.
3. С участието си в Кампанията Участниците приемат да спазват условията на
изложените по-долу официални правила на промоционалната кампания („Официални
правила“).
4. Официалните правила са публично оповестени на следната интернет-страница:
https://www.nivea.bg/shop/micellair-expert за целия период на валидност на
Кампанията.
5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по
всяко време, като промените влизат в сила от тяхното оповестяване – датата на
публикуването им на интернет-страницата https://www.nivea.bg/shop/micellair-expert.
Организаторът не поема отговорност за достигане на промените до знанието на
Участниците, стига тези промени да са изложени на интернет-страницата на
Кампанията.

Раздел 2. ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА.
6. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България
съгласно разпоредбите на настоящите Официални правила.
7. Кампанията стартира на интернет-страницата https://www.nivea.bg/shop/micellairexpert и ще е с продължителност от 10 – 16 август 2020г.
8. Организаторът може да променя периода на провеждане на Кампанията чрез
изменение на настоящите Официални правила. Такава промяна ще бъде
своевременно публично оповестявана на интернет-страницата на Кампанията.
9. Преди стартирането на Кампанията и след нейното приключване, изпълнението на
условията, упоменати в Официалните правила, не дава право на участие в
Кампанията.

Раздел 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА.
10. В Кампанията могат да участват всички физически лица, навършили 18 години към
момента на попълване на формата за участие в Кампанията, публикувана на
интернет-страницата https://www.nivea.bg/shop/micellair-expert.
11. Служителите на Организатора, както и техните съпрузи и роднини по права или
съребрена линия до четвърта степен, нямат право да участват в Кампанията.
12. Участието в Кампанията е безплатно и не е обвързано с покупка на определени
продукти.
13. Участник, който желае да участва в Кампанията, трябва да използва своя акаунт на
https://www.NIVEA.bg или да създаде нов акаунт, като посочи свои валидни данни:
име и фамилия, електронна поща. След това е необходимо да остави отзив за един
от кремовете за лице от серия NIVEA MICELLAIR EXPERT, намиращи се на
страницата на кампанията https://www.nivea.bg/shop/micellair-expert.
14. Всеки Участник има право да се регистрира за участие в Кампанията еднократно.
15. В случай, че в хода на Кампанията бъде установено, че Участник се опитва да
манипулира механизма на провеждане на Кампанията, като се регистрира за участие
многократно, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и той ще загуби
правото си за участие в Кампанията.

Раздел 4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА.
16. Всеки Участник заявява желанието си за участие в Кампанията, посредством
изпълнението на следните стъпки в описаната последователност:
 Влиза в своя акаунт на https://www.NIVEA.bg.
 Избира един от продуктите от серия NIVEA MICELLAIR EXPERT, показани
на https://www.nivea.bg/shop/micellair-expert и написва отзив за него на съответната
страница на продукта:
– Изглаждащ измиващ гел NIVEA MICELLAIR EXPERT
https://www.nivea.bg/shop/micellair-expert-izmivasht-gel-piling90058003292770168.html
– Двуфазна мицеларна вода NIVEA MICELLAIR EXPERT
https://www.nivea.bg/shop/micellair-dvufazna-micelarna-voda-za-vodoustojciv-grim90058002976060168.html
– Мицеларна вода NIVEA MICELLAIR EXPERT
https://www.nivea.bg/shop/micellair-expert-make-up-micelarna-voda90058002975830168.html
– Почистващи мицеларни кърпички NIVEA MICELLAIR EXPERT
https://www.nivea.bg/shop/micellair-expert-make-up-pocistvasti-ksrpicki90058002981600168.html
17. След изпълнението на гореописаните стъпки за участие в Кампанията, на 18 август
2020г., посредством томбола, ще бъдат изтеглени 3 печеливши. Всеки от тях ще
получи на посочения от тях адрес по един комплект от следните продукти:
 Изглаждащ измиващ гел NIVEA MICELLAIR EXPERT
https://www.nivea.bg/shop/micellair-expert-izmivasht-gel-piling90058003292770168.html
 Двуфазна мицеларна вода NIVEA MICELLAIR EXPERT
https://www.nivea.bg/shop/micellair-dvufazna-micelarna-voda-za-vodoustojcivgrim-90058002976060168.html
Тегленето на имената на печелившите ще се извърши от дигиталната агенция –
представител на Организатора на Кампанията – Република Интерактив ООД
(Republika Interactive SRL), чрез платформата random.org, като ще бъдат изтеглени
имената на 3 печеливши и 3 резервни печеливши. За резултатите от тегленето се
съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на печелившите
и резервни Участници. Протоколът с имената на печелившите ще бъде оповестен на
интернет-страницата на Кампанията https://www.nivea.bg/shop/micellair-expert до 20
август 2020г..
18. За да получи наградата си, печелившият Участник ще получи имейл от
Организатора, изпратен на имейла, използван от Участника при регистрацията си на
https://www.NIVEA.bg, в който ще му бъдат изискани данни за доставка. Данните –
име, фамилия, имейл, рождена дата, телефонен номер и пълен адрес за доставка,
трябва да се изпратят само и единствено в лично съобщение на официалната
страница на NIVEA във Фейсбук: https://www.facebook.com/NIVEABulgaria/, в
рамките на максимум 5 работни дни.
19. В случай, че печеливш Участник не изпрати изисканите данни за получаване на
наградата в лично съобщение на официалната страница на NIVEA във Фейсбук:
https://www.facebook.com/NIVEABulgaria/, неговото място се заема от резервен
печеливш Участник, като заместването се извършва по реда на изтеглянето, съгласно
изготвения протокол.
20. Изпращането на козметичните продукти от Организатора е за негова сметка и не е
обвързано от възмездно отношение с Участника.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ