ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 часовника Smart watch Huawei GT 2 – Latona и 100 часовника Smart band Huawei – Band 4

Спечелете 20 часовника Smart watch Huawei GT 2 – Latona и 100 часовника Smart band Huawei – Band 4

Вземете кредитна карта VISA, издадена от ОББ в периода 20.07.2020 до 31.10.2020 г., без лихва при покупки и тегления за първите три месеца от издаването на картата*.

Всички картодържатели – физически лица, със сключен договор с ОББ за кредитна карта VISA Classic или VISA Gold, в периода 01.08.2020 г. – 31.10.2020 г., ще участват в томбола с предметни награди.

Атрактивните награди, осигурени от Visa Europe Limited, които банката ще раздаде, включват:

  • 100 часовника Smart band Huawei – Band 4, за клиенти с издадени кредитни карти VISA Classic от ОББ
  • 20 часовника Smart watch Huawei GT 2 – Latona, за клиенти с издадени кредитни карти VISA Gold от ОББ

Повече информация за условията на промоционалната кампания можете да намерите тук.

*Промоционалното предложение е валидно за картодържатели на кредитни карти VISA от ОББ, издадени между 20.07. и 31.10.2020 г. и сключили допълнително споразумение с Банката. След изтичането на тримесечния срок от датата на издаване на картата, Банката олихвява усвоените суми от лимита, съобразно условията на сключения с картодържателя договор за издаване на картата.

Условия на промоционална кампания
за кредитни карти VISA на физически лица

1. Периодът на настоящата промоционална кампания започва в 00:01 часа на
01.08.2020 г. и изтича в 23:59 часа на 31.10.2020 г. Кампанията се организира от „Обединена
българска банка“ АД („Банката“).
2. Всички картодържатели – физически лица, имащи качеството на потребители по
смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, със сключен договор с
Банката за кредитна карта VISA Classic или VISA Gold, в срока по т.1, ще участват в томбола с
предметни награди. Издадени корпоративни и/или бизнес карти не се включват в
настоящата кампания.
3. За периода на кампанията, ще бъдат раздадени общо 120 /сто и двадесет/ предметни
награди, като след изтичането на периода на кампанията ще бъдат изтеглени на случаен
принцип, в присъствието на нотариус, печеливши участници, които ще получат предметни
награди.
4. Банката ще раздаде следните предметни награди:
 100 (сто) предметни награди, часовник Smart band Huawei – Band 4, всеки на стойност
75 лв. (седемдесет и пет лева), за клиенти с издадени кредитни карти VISA Classic от
ОББ;
 20 (двадесет) предметни награди, часовник Smart watch Huawei GT 2 – Latona, всеки
на стойност 499 лв. (четири стотин деветдесет и девет лева), за клиенти с издадени
кредитни карти VISA Gold от ОББ;
5. На клиент, отговарящ на условията по т.2, може да бъде присъдена само една
награда в настоящата кампания.

6. Наградите се теглят на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в
присъствието на нотариус, след изтичане на срока по т.1. Банката ще уведоми печелившите
участници чрез телефонен номер за контакт, предоставен от тях на Банката и наличен в
системата на Банката към датата на теглене на наградите.
7. Всички награди ще се получават лично /след идентификация/ от печелившите
участници на място, в посочен банков клон на Банката, в срок от 15 работни дни, от момента
на уведомяването. В случай че печеливш участник не се яви да получи наградата в 15 дневен
срок , наградата ще бъде предоставена на следващия по ред участник, който е изтеглен,
съгласно списък на резервните участници, изтеглени за спечелването на награда.
8. Участниците разбират и се съгласяват, че Банката няма да търси други начини за
предоставяне на наградата, различни от посочените.
9. Печеливш участник, определен съгласно настоящите условия, има право да се откаже
от наградата си. В този и в случай че предметната награда е спечелена от участник, който е
подал неточни или непълни данни, или не може да бъде открит, наградата ще бъде
предоставена на следващия по ред участник, който е изтеглен, съгласно списък на
резервните участници, изтеглени за спечелването на награда.
10. Банката може да изисква участие в публични изяви от страна на победителите.

11. С участието си в промоционалната кампания и запознаване с настоящите Общи
условия, всички картодържатели, притежатели на персонални кредитни карти VISA,
издадени от Банката, изрично са уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор
от лични им данни (Име, телефон и номер на карта) да бъдат обработвани от Банката за
целите на организиране и провеждане на кампанията и за участие в томболата.
Картодържателите са запознати с документа Информация за обработване на личните данни
на клиенти на ОББ АД, наличен на интернет сайта на Банката www.ubb.bg и www.uwin.bg,
изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27.04.2016г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Банката
предприема всички необходими технически и организационни мерки за да осигури
защитата на данните на своите клиенти.
12. Банката обработва предоставените от участниците ограничен набор от лични данни
за идентификация на победителите и за обратна връзка с тях. В случай на получаване на
награда, предоставените лични данни три имена, могат и да бъдат използвани в печатни или
друг вид материали от Банката след получаване на изрично съгласие от тяхна страна.
Банката се задължава при събиране, обработване и съхраняване на личните данни на
участниците, стриктно да спазва изискванията на действащото европейско и национално
законодателство.
13. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу
обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с
писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за
конкретната цел.
14. Всеки Печеливш, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък
върху дохода, представляващ стойността на получената награда, съгласно сроковете и
изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).
15. Включвайки се в кампанията, участниците се съгласяват да спазват правилата и
изискванията, оповестени публично в промоционалните материали или по друг начин.

16. Решението на Банката за определяне на печелившите картодържатели е окончателно.
17. Банката е организатор на кампанията и носи отговорност за нейното администриране
и протичане.
18. Настоящите условия са изготвени и публично оповестени към датата на започване на
Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес www.ubb.bg и www.uwin.bg през
целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско
законодателство.
19. Банката си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила,
като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта:
www.ubb.bg
20. Банката има право да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят
форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или
нарушения на тези официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи
компенсация.
21. Наградите се предоставят от името и за сметка на Visa Europe Limited и не може да
бъде заменяна с друга или с паричната й стойност.
22. Служители на Банката и дъщерни компании, или всяко лице, професионално
ангажирано с промоционалната кампания, нямат право на участие.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *