ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 64 велосипеда и 24 електрически тротинетки

Спечелете 64 велосипеда и 24 електрически тротинетки
Всеки участник в играта и томболата на Банка ДСК следва да се запознае с настоящите Официални правила. Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Играта и участниците в нея са длъжни да ги спазват. Официалните правила са публично оповестени към датата на започване на Играта и са свободно достъпни за целия период на Играта на www.dskbank.bg/.
1. Организатор на Играта
Организатор на играта „Когато порасна ще стана… с Банка ДСК“ е „Банка ДСК“ АД,
ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София 1036, р-н Оборище, ул. Московска № 19.
2 . Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 16.08.2020 г. до 30.09.2020 г.,включително. Играта се провежда на територията на Република България. Наградите са разделение в два сегмента.

Награди след всяко събитие от националното турне – 8 бр. ВЕЛОСИПЕДИ 20 CROSS SPEEDSTER STEEL WHITE и 3 бр. Електрически скутери тротинетка RAZOR POWER CORE E300S SEATED 300 W.

Тегленето на наградите Велосипеди е до два дни след всяко събитие, както следва:
1. Варна 16 август 2020
Теглене на печеливш от събитието на 18.08.2020г.
2. Бургас 22 август 2020
Теглене на печеливш от събитието на 24.08.2020г.
3. Пловдив 29 август 2020
Теглене на печеливш от събитието на 01.09.2020г.
4. София 6 септември 2020
Теглене на печеливш от събитието на 08.09.2020г.
5. Стара Загора 12 септември 2020
Теглене на печеливш от събитието на 14.09.2020г.
6. Русе 20 септември 2020
Теглене на печеливш от събитието на 23.09.2020г.
7. Велико Търново 22 септември 2020
Теглене на печеливш от събитието на 24.08.2020г.
8. София 26 септември 2020
Теглене на печеливш от събитието на 28.08.2020г.

Тегленето на печеливши от всички градове за 3 бр. Електрически скутер-тротинетка RAZOR POWER CORE E300S SEATED 300 W. е на 30.09.2020г.

3. Дефиниции
Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1. „Организатор“ е „Банка ДСК“ АД, ЕИК 121830616
Организаторът е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“) . Организаторът определя целите и средствата за обработване на личните данни. Организаторът обработва лични данни на участниците във връзка с участието им в Играта, съответно разпределянето и получаване на награди, съобразно разпоредбите на настоящите Официални правила.
3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря нa условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се е регистрирало, по посочения в тези правила начин, в играта „„Когато порасна ще стана… с Банка ДСК““ на www.dskbank.bg
4. Право на участие в играта
В Играта могат да участват всички пълнолетни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на Организатора също нямат право да участват в Играта.
5. Награди
5.1. 8 (осем) броя ВЕЛОСИПЕД 20 CROSS SPEEDSTER STEEL WHITE – https://www.bikecenter.bg/velosiped-20-cross-speedster-boy-steel-white/
6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите
Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!
За да участва в Играта Участникът трябва да:
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4.
6.2. Да посети едно от събитията на СББ Медия АД, „Клуб Малки откриватели“ – National Geographic kids tour 2020 в градовете Варна, Бургас, Пловдив, София, Стара Загора, Русе или Велико Търново.
6.2.1. Да попълни талон за томбола локализирани в шатрата на Банка ДСК по време на събитията от националното турне.
6.2.2. Регистрацията включва въвеждане в талона на собствено и фамилно име, телефон за контакт и e-mail адрес.
6.3. След изтичане на всяко от събитията за провеждане на Играта, в Централно Управление на „Банка ДСК“ АД и в присъствието на комисия в състав от служители на „Банка ДСК“ АД и на случаен принцип, по e-mail адрес, ще бъде избран един печеливш, който печели ВЕЛОСИПЕД от Банка ДСК.
След тегленето, печелившите участници ще получат телефонно обаждане от служител на Банка ДСК, с което ще бъдат информирани за спечелването.
От спечелилите участници първо ще бъде поискано да потвърдят валидността на регистрацията си по име и e-mail адрес и след сравняване на данните с изтеглените такива, печелившият ще получи допълнителни инструкции за начина на получаване на наградата.
Печелившите ще бъдат публикувани във Facebook страницата на Банка ДСК:
6.4. Наградите се получават лично от спечелилите, в посочен от тях адрес за доставка, след сверяване и потвърждаване на необходимата информация, посочена в т. 6.3 от печелившите. С подписване на приемо-предавателен протокол за получаването на награда всеки печеливш участник се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2. Данъкът за наградата ще бъде заплатен от Банка ДСК в месеца следващ тримесечието на получаването и. Лицата получили наградите, следва да представят три си имена и ЕГН, с оглед деклариране на данните в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Размерът на получената награда, лицата не декларират по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ.
6.5. Печеливши Участници, които не отговорят на опити за връзка за спечелена награда в срок от 10 дена от тегленето и обявяването им, автоматично губят правото на тяхното получаване.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ