ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 велосипеда, 80 органайзера за автомобил, 480 раници и още стотици награди от TEDI

Спечелете 10 велосипеда, 80 органайзера за автомобил, 480 раници и още стотици награди от TEDI
ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИЯТА „Играй безопасно с TEDI“

      I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Промоцията се организира под името „Играй безопасно с Tedi”.
 2. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
 3. Срок на промоцията: 24.08.2020г – 25.10.2020 г. 23:59 часа (българско време).
 4. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на официалната Facebook страница на TEDI https://www.facebook.com/bgtedi/ („Официални правила“).
 5. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването ѝ до раздаване на наградите от промоцията.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА

 1. Организатор на промоцията.
  1. На територията на България промоцията се осъществява от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор.
  2. Изпълнител на промоцията е “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094
 2. Участници в промоцията:
  1. В промоцията може да участва всяко физическо лице. Лица на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лица на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. В играта не могат да участват: служители или съдружници на Организатора, собственици и служители на търговски обекти, които търгуват с промоционалните продукти, лицата, заети в тегленето на наградите, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и членове на техните семейства. Под „членове на техните семейства” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 1. Промоцията включва закупуване на следните продукти с регистриране на касова бележка с натрупваща се сума:
  1. Тedi нектари – 300 ml – /всички вкусове/
  2. Tedi сок – 300 ml – /всички вкусове/
  3. Tedi нектари – 900 ml – /всички вкусове/
  4. Tedi нектари – 200ml- /всички вкусове/
  5. Tedi Waterrr – напитки – 500 ml – /всички вкусове/
  6. Tedi Play – напитки – 400 ml- /всички вкусове/
  7. Tedi мус – пюре – 100 ml, /всички вкусове/ наричани по-долу Продуктите.
 2. Продажбите на продуктите, свързани с промоцията, започват на 24.08.2020г. и продължават до 25.10.2020г. Продукти могат да бъдат налични и продавани извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в промоцията.
 3. Касовата бележка на продукта се приема за валидна, независимо от мястото, от което продукта е закупен, стига да е на територията на Република България и на касовия бон ясно и недвусмислено се вижда обекта, от който е закупен продукта, стойността на продукта и че продуктът или продуктите са


IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИE

 1. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:
  1. да закупува продукти посочени в III, т.1 в периода 24.08.2020г. – 25.10.2020г 23:59 часа (българско време).
  2. да създаде свой потребителски профил на уеб сайта на Играта: www.promo.tedi.bg в периода от 00:00:00 часа на 24.08.2020г. до 23:59:59 часа на 25.10.2020г., след като потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила и попълни задължителните полета с личните си данни: име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 24.08.2020г. до 23:59:59 часа на 25.10.2020г. на следния сайт: www.promo.tedi.bg.
  3. да регистрира номер на касова бележка и стойност, която доказва закупуването на продукти посочени в III, т.1, като въведе точна сума до два знака след десетичната запетая.
  4. Посочената сума ще бъде конвертирана автоматично в равни по стойност точки. Пример: 0,50 BGN равни на 0,5 точки.
  5. да качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на Играта www.promo.tedi.bg, ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са TEDI, тяхната стойност, обектът, от който е закупен, номера на касовата бележка.
  6. да избере съответната награда, за която е решил да участва, като размени натрупалите се точки, за да се включи в седмично теглене за избраната награда. Потребителите събрали повече точки и включили се повече пъти, имат увеличен шанс да спечелят награда.
  7. ако потребителят не е разменил точките си, то те се пазят докато избере награда, за която реши да участва.
  8. ако потребителят не размени точките си, и следователно не се включи в нито една томбола, седмична или за голямата награда, то той не може да предявява претенции за пропуснати ползи.
  9. ако потребителят е разменил точките си и е взел участие в седмично теглене, но не е спечелил, то същият губи точките, с които е участвал в съответното теглене.
 1. Потребители, които не са качили ясна снимка на касова бележка, посочената стойност е невярна или включват различни продукти от посочените в III, т.1 се смятат за невалидни и Организатора си запазва правото да не ги включи в седмичното теглене на играта. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.
 2. Един потребител може да спечели максимално 4 броя награди от всеки вид, освен от велосипеда. От голямата награда потребител може да спечели само един брой.
 3. Със завършване на регистрацията физическото лице или законният представител – родител/настойник дава съгласието си за обработване на собствените си и на представлявания лични данни за целите на настоящата промоция.
 4. Участникът трябва да направи своята регистрация за участие в промоцията еднократно. При регистрацията участникът вписва e-mail адрес и той става неговото потребителско име и създава своя парола. В случай на закупуване на следващ продукт участникът регистрира номера на касовата бележка от закупения продукт и сумата на закупените TEDI продукти, като влиза на сайта www.promo.tedi.bg, използвайки потребителското си име и паролата си.
 5. Всеки участник трябва да запази до края на промоцията касовите бележки, регистрирана на сайта на Играта www.promo.tedi.bg, както и всички опаковки/етикети на закупени продукти. При предоставяне на награда на участник Организаторът или негов представител ще изиска всички касови бележки и опаковките/етикетите, вписани от участника на сайта www.promo.tedi.bg. В тези случаи предоставянето на касови бележки и опаковките/етикети се счита за съществено условие за получаване на наградите във връзка с промоцията.


V. 
РЕГИСТРИРАНЕ НА КАСОВИ БЕЛЕЖКИ И УСЛОВИЯ

 1. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, като регистрацията на всяка бележка се свързва със закупуването на продукт посочен в III, т.1 Касовите бележки и стойността на закупените TEDI продукти се регистрира еднократно на www.promo.tedi.bg и след натрупване на определен брой точки, могат да бъдат разменени за участие в томболата за една от посочените награди в раздел VI.
 2. Един и същ номер на касова бележка може да участва само веднъж.
 3. Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да докаже участие си в Играта и за да получи наградата си, ако е избран като спечелил.
 4. Един участник, може да участва повече от веднъж, като регистрира данните от касовите бележки, които отговарят на условията на Играта.
 5. За участие в томбола се изискват следният брой регистрирани точки:
  1. светлоотразителен стикер за текстил Tedi – 2 точки;
  2. рефлектор Tedi – 2 точки;
  3. раница със светлоотразителни елементи Tedi – 4 точки;
  4. органайзер за автомобил Tedi – 4 точки;
  5. велосипед Tedi, според височината на детето – 10 точки. 


VI. НАГРАДЕН ФОНД

 1. Пет вида награди, общо 2010 награди:
  1. рефлектор Tedi светещ в три режима – 800 бр., за целия период, 100 на седмицa;
  2. светлоотразителен стикер за дрехи Tedi, две лапички и лика на Tedi – 640 бр. за целия период, 80 на седмицa;
  3. раница със светлоотразителни елементи Tedi, светлоотразителните елементи са две лапички и лика на Tedi. Логото на Tedi не е светлоотразително – 480 бр. за целия период, 60 на седмицa;
  4. органайзер за автомобил Tedi – 80 бр. за целия период, 10 на седмицa;
  5. велосипед Tedi.– 10 бр., който се избира според посочена на Спечелилия участник, височината на неговото дете. Нито изпълнителя, нито Организатора носят отговорност ако височината на велосипеда не отговаря на препоръчителната за височината на детето. За наградите велосипед ще може да се участва в периода 24.08-25.10.2020г. като печелившите ще бъдат изтеглени на осмо теглене: 26.10.2020 г.
 2. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
 3. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.
 4. Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели в седмично теглене е по 1 бр. награда от вид, и максимално за целия период – 4бр от вид, освен велосипеда, от който може да се спечели само 1 брой за един потребител, отговарящ на условията.

VII. ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ

 1. Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип чрез томбола, в която се теглят всички участници от всички регистрирани. Ако броят регистрирани е по-малък от броя седмични награди, съответните се прехвърлят за първото следващо теглене.
 2. Тегленето на наградите ще се организира на датите описани по долу:
  1. първо теглене: 08.09.2020 г., за периода 24.08 – 06.09.2020г
  2. второ теглене: 14.09.2020 г., за периода 07.09-13.09.2020г
  3. трето теглене: 21.09.2020 г., за периода 14.09.-20.09.2020г
  4. четвърто теглене: 28.09.2020 г., за периода 21.09-27.09.2020г
  5. пето теглене: 05.10.2020 г.,за периода 28.09-04.10.2020г
  6. шесто теглене: 12.10.2020 г., за периода 05.10.-11.10.2020г
  7. седмо теглене: 19.10.2020 г.за периода 12.10-18.10.2020г
  8. осмо теглене: 26.10.2020 г.   за периода 19.10-25.10.2020г,  в осмото теглене се тегли голямата награда 10 велосипеда, дата на теглене: 26.10.2020г, обхващащ периода от 24.08.2020г. до 25.10.2020г.
 1. За всяка една категория награди, ще бъдат изтеглени следните печеливши на седмична база: 100 печеливши за рефлектора Tedi плюс 10 резерви, 80 бр. стикери за дрехи плюс 8 резерви, 60 печеливши за раници плюс 6 резерви и 10 печеливши за органайзери плюс 2 резерви. Общо 250 печеливши плюс 26 резерви през първите 7 тегления. При последното 8 теглена на Играта ще бъдат изтеглени и 10-те /десетте/ велосипеда плюс 3 /трима/ резерви или общо 260 печеливши.

VIII. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

Обявяване на резултатите от играта:

 1. Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта www.promo.tedi.bg и информирани чрез телефонно обаждане в рамките на 7 календарни с информация за спечелената от тях награда. За да бъде валидиран, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки, опаковки/етикети на закупените продукти посочени в III, т.1

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *