ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете над 3 000 летни награди от Petrol

Спечелете над 3 000 летни награди от Petrol

ПРАВИЛА НА ИГРАТА
„С ЛЕТНИ ЕМОЦИИ СЕ ЗАРЕДИ, С ПЕТРОЛ ПЕЧЕЛИШ ТИ“

І. Общи условия
1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за
провеждане и участие в рекламна кампания „С ЛЕТНИ ЕМОЦИИ СЕ ЗАРЕДИ, С ПЕТРОЛ
ПЕЧЕЛИШ ТИ“ („Играта“).
2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от
участниците в Играта, е „ПЕТРОЛ“ АД, ЕИК 831496285, със седалище и адрес на
управление: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №12, контакт: 0888 669 300, data@petrol.bg
, („Петрол“ или „Организатора“).
3. Играта се провежда в периода от 00:00 часа на 17.08.2020 г. до 23:59 часа на
08.09.2020 г. („Период на провеждане“).
4. Играта се организира и провежда само за територията на Република България в 26
търговски обекти „Петрол“, обозначени с визията на Играта и посочени в Списък –
приложение към Правилата на Играта.

ІІ. Право на участие
5. Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години, с изключение
на лицата, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта,
както и членовете на семействата им („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да
участват в Играта.
6.1 Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила.
Включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила.
6.2. С факта на получаване и изтриването на скреч полето Участникът се съгласява да
участва в Играта.

ІІІ. Механизъм на участие
7. За да се включи в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на
Играта да извърши следното:
7.1. да попита дали в бензиностанция „Петрол“, включена в Играта, има налични скреч
карти;
7.2 пазарува в бензиностанция „Петрол“, включена в Играта, в рамките на Периода на
провеждане на Играта като закупи гориво на стойност не по-малка от 50 (петдесет) лв.;
7.3. да поиска и получи скреч карта с логото на играта и илюстративни изображения на
наградите;
7.4. да изтрие скреч полето в картата и прочете текста, който ще се открие.
В случай, че скреч полето е печелившо (т.е. отпечатан е текст с името на някоя от
изброените по-долу награди), Участникът има правото да получи съответната награда.
8. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва
неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че за една покупка (с една фискална
касова бележка) може да се получи само една скреч карта.
За всяко участие е необходима отделна покупка (фискална касова бележка на стойност
50 или повече лева)!
9. Участникът следва да запази фискална касова бележка, с която участва, тъй като
представяне на същата е условие за получаване на скреч карта за участие в Играта.

IV. Награди
10. С предявяването на фискалната касова бележка и заявяването на желание за
получаване на скреч карта за участие в в Играта, при съобразяване на реда и условията
посочени в р.III по-горе, Участникът може да спечели награда и да я получи в
бензиностанция Петрол, обозначена с визията на Играта. Получаването на награда не
е гарантирано. Не всички скреч карти са печеливши.
Общият брой награди за Периода на провеждане на Играта е 3 407 (три хиляди
четиристотин и седем).
В Периода на провеждане на Играта ще се раздават следните награди:
1 899 възглавнички за път или за плаж;
1 424кърпи за плаж
84 бутилки за напитки.
11. Награда не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга
равностойност.
12. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети
лица.
13. Печеливш Участник не е задължен да приеме предоставена му от Организатора
награда.

V. Ограничаване на отговорността
14. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или
да се предостави награда, в случай че: е загубен и/или не бъде представен оригинал на
фискална касова бележка за покупка на гориво на стойност 50 или повече лева,
изчерпване (липса) на скреч карти в търговския обект, в който е закупено гориво на
стойност 50 или повече лева и/или е заявено получаване на скреч карта, както и при
отказ да се удостовери самоличността при получаване на скреч карта.
15. Организаторът не отговаря:
а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана
поради невъзможност съответният Участник да получи наградата в определените
срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния
печелившия Участник„
б) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради
обстоятелства извън контрола на организатора, действие на непреодолима сила,
поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.
16. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са възникнали в
резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора.
17. Организаторът на Играта не поема задължение да води кореспонденция с
Участниците, които не са спечелили награда и във връзка с претенции за получаване на
награда от Играта.
18. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата на Играта, по всяко време
като обяви това по подходящ начин. Организаторът има право по своя преценка да
прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които
възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби,
нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен,
съдебен или друг орган. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е
компенсация на Участниците.
19. В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с
настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират
за това на Организатора на електронния адрес, посочен в т.2.
20. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху
Играта, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът и лицата
свързани с провеждането на Играта имат право да дисквалифицират съответния
Участник, без да мотивират или обясняват дисквалификацията.
Приложение: Списък с търговски обекти „Петрол“, включени в Играта

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ