ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечели морски уикенд за двама в хотел „Феста Виа Понтика“

Спечели морски уикенд за двама в хотел „Феста Виа Понтика“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР
1.1. Промоционална кампания „Все още е лято!“ се организира и провежда от Кооперация „Панда”, ЕИК
000885099 със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско
шосе” №139 /наричана по-долу за краткост „Организатор“/.
1.2. Организаторът е изключителен собственик на търговската марка „Office 1 Superstore” и има
неотменимо право да провежда всякакви незабранени от закона маркетингови и промоционални кампании
за популяризиране на предлаганите от веригата „Office 1 Superstore” продукти и услуги.

ЧАСТ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Общите условия са публично оповестени на електронния магазин на адрес https://www.office1.bg/news
и са достъпни за всички заинтересовани лица през периода на Промоционалната кампания и до изтичане
на определения от Организатора срок на валидността ѝ.
2.2. Всички участващи в Промоционалната кампания лица са длъжни да спазват изцяло и безусловно
настоящите Общи условия на промоционална кампания „Все още е лято!“ /наричани по-долу за краткост
„Общите условия“/ за срока на провеждането й.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в
сила от деня на публикуването им на електронния магазин www.office1.bg и стават задължителни за
всички участници. Обект на промени могат да бъдат всички условия на Промоционалната кампания,
включително но не само и изменение на срока за провеждането ѝ. При промяна на вида или броя на
посочените в настоящите Общи условия награди Организаторът следва да осигури други такива на същата
или по-висока стойност от първоначално обявените такива при спазване на изискванията за максимална
стойност на всяка награда съобразно изискванията за покупка на на обща минимална стойност от Общите
условия. В случай, че участник не е съгласен с промени, същият следва да прекрати участието си в
промоционална кампания „Все още е лято!“ чрез писмено уведомление до Организатора, изпратено на
следния имейл адрес online@office1.bg.
2.4. Използвани изрази и значението им в настоящите Общи условия:
„Участник“ – всяко дееспособно физическо лице и юридическо лице, което е:
а) направило онлайн покупка от електронния магазин www.office1.bg на продукти по избор от портфолиото
на верига магазини „Office 1 Superstore” на минимална стойност 100.00 лв. (сто лева) с ДДС в една фактура
или касова бележка през срока на Промоционалната кампания;
в) не попада в ограниченията по чл.4.2 от Общите условия;
„Промоционална кампания“ – организираната от Кооперация „Панда“ за периода от 19.08.2020 г. до
02.09.2020 г. Промоционална кампания „Все още е лято!“
„Срок на промоционалната кампания“ – период от време, започващ от началото на кампанията – 11:00
ч. на 19.08.2020 г. и приключващ в края й – 23:59 ч. на 02.09.2020 г.
„Томбола“ – лотарийна игра, в която ще бъдат включени всички номера на поръчки, направени от имащи
качеството на „участник“ лица, при която ще се изтегли чрез автоматизиран софтуер и на случаен принцип
печеливш номер на поръчка с цел определяне печелившия участник, който ще получи наградата от чл.5.4
от Общите условия.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
3.1. Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоционалната кампания имат право да участват всички лица, които имат качеството „участник“
съгласно значението му от Общите условия и не попадат в ограниченията по чл.4.2.
4.2. В Промоционалната кампания нямат право да участват:
1) физическите и юридически лица, имащи договор с Организатора, по силата на който са получили
отстъпки под формата на специални ценови листи и/или отстъпки по продуктови групи;
2) доставчиците на стоки, имащи облигационни отношения или сключен договор с Организатора;
3) юридически лица от банковия сектор, имащи договор с Организатора;
4) юридически лица и еднолични търговци, които закупуват стоки на едро от Организатора при
определените от него условия за продажби към търговци на едро;
5) възложителите по Закона за обществените поръчки, които имат сключен договор за възлагане на
обществена поръчка с Организатора.
6) служителите на Организатора и техните семейства, франчайзърите на Организатора и техните семейства,
служителите на франчайзърите и техните семейства, както и всички лица, участвали по някакъв начин в
организацията на Промоционалната кампания и техните семейства. За целите на настоящите Общи условия
семейство означава: съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до
четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително.

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с онлайн покупка на стоки от електронния
магазин www.office1.bg на определена от Организатора минимална стойност.
5.2. Всички дееспособни физически лица и юридически лица, които:
1) са направили онлайн покупка по свой избор на продукти на обща стойност минимум 100.00 лв. (сто
лева) с ДДС в една онлайн поръчка от електронния магазин www.office1.bg на веригата „Office 1
Superstore” през срока на Промоционалната кампания
и
2) не попадат в ограниченията по чл.4.2 от Общите условия
участват автоматично в тегленето на томболата от Промоционалната кампания за избор на номер на
направена поръчка с оглед определяне на печелившия участник, който следва да получи наградата от чл.5.4
от Общите условия.
5.3. Всеки участник има право да участва с неограничен брой онлайн покупки от електронния магазин
www.office1.bg ако всяка от тях е на обща стойност минимум 100.00 лв. (сто лева) с ДДС в една онлайн
поръчка от електронния магазин www.office1.bg на веригата „Office 1 Superstore” през срока на
Промоционалната кампания. Броят на поръчките на един участник, отговарящи на условията за минимална
стойност, увеличава шанса да спечели наградата от чл.5.4 от Общите условия.
5.4. Организаторът осигурява за печелившия в томболата участник една награда:
1 (един) брой ваучер в електронен вид за уикенд за двама (2 нощувки в двойна стая от петък до неделя или
от събота до понеделник) в хотел „Феста Виа Понтика“, гр. Поморие с включен All Inclusive. Ваучерът е
валиден за еднократно ползване и не важи за допълнителни услуги, предоставяни в хотела. Ваучерът е
валиден до 31.10.2020 г. и не може да се използва за периодите около официални празници в Република
България.
В случай, че Организаторът няма възможност да предостави спечелената награда поради независещи от
него причини, той си запазва правото да награди печелившия участник със сходна на спечелената от него
награда, а именно 1 (един) брой подаръчен ваучер за уикенд за двама (2 нощувки в двойна стая от петък до
неделя или от събота до понеделник) в хотел на същата или по-висока парична равностойност.
5.5. Ограничения при участие в Промоционалната кампания:
1. Не се допуска печеливш участник да разменя спечелената от него награда за паричната ѝ или каквато и
да е друга равностойност.
2. Когато Организаторът установи извършване на злонамерени действия от страна на определен участник,
които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на томболата за определяне на печелившия
участник и/или до възпрепятстване на останалите участници да участват в тегленето на печелившия номер
на поръчка, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира
от участие в томболата за наградата по чл.5.4 от Общите условия и/или да предостави наградата на
следващия по реда на изтегляне резервен участник.
3. При направена онлайн поръчка в електронния магазин www.office1.bg;
а. ако в нея фигурират поръчани продукти на обща стойност минимум 100.00 лв. (сто лева) с ДДС, но
доставката на тази поръчка е отказана или неполучена от клиента без вина на Организатора – този номер
на поръчка няма да бъде допуснат до тегленето на печелившия участник;
б. ако в нея фигурират поръчани продукти на обща стойност по-малко от 100.00 лв. (сто лева) с ДДС –
този номер на поръчка няма да бъде допуснат до тегленето на печелившия участник;
в. ако участникът има няколко поръчки, направени в периода на Промоционалната кампания, чийто общ
сбор надвишава 100.00 лв. (сто лева) с ДДС, но нито една от тях поотделно не е на обща стойност
минимум 100.00 лв. (сто лева) с ДДС, тези номера на поръчки няма да бъдат допуснати до тегленето на
печелившия участник.
г. ако бъде отказана от клиента изцяло преди изпълнението ѝ или частично по време на изпълненето ако
общата ѝ стойност е по-малко от 100.00 лв. (сто лева) с ДДС след корекцията – този номер на поръчка
няма да бъде допуснат до тегленето на печелившия участник;
5.6. Провеждането на томболата и тегленето номерата на направените поръчки с цел определяне на
печелившия участник за наградата от чл.5.4 от Общите условия ще се осъществи на 03.09.2020 г. на адрес
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 139 от определена от Организатора комисия от лица, нямащи право
на участие в Промоционалната кампания. Комисията ще използва автоматизиран софтуер за теглене на
печеливши номера на поръчки, направени от всички допуснати до тегленето на томболата участници, като
ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш номер на поръчка и 5 (пет) резервни номера на поръчки.
5.7. Печелившият участник ще бъде обявен публично на електронния магазин www.office1.bg в срок до 5
/пет/ работни дни от датата на провеждане на томболата, за което обстоятелство ще бъде направена и
публикация на официалната Facebook страница на верига магазини „Office 1 Superstore“
(https://www.facebook.com/OFFICE1BG/). В същият срок служител на Организатора ще се свърже с
печелившия участник чрез изпращане на имейл до имейл адреса, от който е направена онлайн поръчката с
цел потвърждаване на идентификацията на печелившия участник спрямо данните от направената поръчка
и уговаряне на начина на получаване на наградата от чл.5.4 от Общите условия.
5.8. След потвърждаване на идентификацията на печелившия участник се извършва проверка за липсата на
всяко от ограниченията по чл.4.2 от Общите условия. Ако Организаторът установи, че печелившият
участник не отговаря на чл4.2 от Общите условия или е налице някое от ограниченията по чл.5.5., наградата
се предоставя на следващия по реда на изтегляне резервен участник.
5.9. Печелившият участник получава спечелената награда под формата на ваучер в електронен формат,
изпратен от Организатора на имейл адреса, от който е направена поръчката, чийто номер е изтеглен за
печеливш.
5.10. Заедно с ваучера в електронен формат Организаторът изпраща и приемо-предавателен протокол,
който се подписва лично от печелившия участник и неговия законен представител и който служи за
удостоверяване на получаване на наградата. При наличие на възражения от страна на получателя на
наградата, същите следва да бъдат описани в приемо-предавателния протокол.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ