ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете шест комплекта с продукти Zido

Спечелете шест комплекта с продукти Zido
Сподели Zido с приятел”
Играта “Сподели Zidoс приятел“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“).
Промоцията “Сподели Zidoс приятел“ („Играта“ или „Промоционалната игра“) стартира от 03.09.2020г. и продължава до 13.09.2020г. („Период на играта“), като официалните правила („Правила/та“) са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период.
В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 03.09.2020г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „ЗИВ“ ЕООД, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи).
Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно, считано от оповестяването им на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД. (https://www.facebook.com/zidofoods/)
Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.
Механизъм на играта
За да се включиш в Играта е необходимо да харесаш и да споделиш промоционалния пост на играта. Чрез коментар на същия пост тагни приятел, с който искаш да споделиш продуктите с марка Zido.
Период на провеждане на играта
Играта стартира на 03.09.2020 г. в 11:30 ч. и приключва на 13.09.2020 г. в 23:59 ч.
Определяне на победителя
Победителите,трима (3) на брой,ще спечелят за себе си и за човека, който са тагнали по 1 комплект за дегустация с рекламни продукти с марката Zido. Трите (3) двойки печелившище бъдат определени на 14.09.2020 г., на случаен принцип – чрез томбола, и обявени до 17:00ч. на същата дата с пост на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД (https://www.facebook.com/zidofoods/). Изтегленият участник трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД (https://www.facebook.com/zidofoods/), в което да посочи телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата. Всички инструкции в писмена и/или устна форма, дадени на печелившия участник от Организатора, имат задължителен характер. При пълно или частично неизпълнение от страна на участника, на която и да е от инструкциите, Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда.
Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
Награда: Наградите в Промоцията са както следва:
Шест (6) броя подаръчни комплекти с рекламни продукти с марката Zido.
Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 20 (двадесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка.
Правни текстове: Организаторът на Промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисия за защита на личните данни като администратор на лични данни и гарантира, че предоставените от участниците в рамките на Промоцията лични данни ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ