ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 14 комплекта албум, торбичка за съхранение и 10 произволни фигурки Stikeez

Спечелете 14 комплекта албум, торбичка за съхранение и 10 произволни фигурки Stikeez

Играта продължава до 23 септември 2020 г.

І. Общи положения

1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Подреди Stikeez героите“ („Играта“).

2. Организатор на Играта е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).

3. Играта се провежда в периода от 10.09.2020 до 23.09.2020 г. вкл. („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

ІІ. Право на участие

5. Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.lidl.bg/stikeezgame и в магазините на Лидл България при поискване.

ІІІ. Условия за участие

7. За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта (10.09.2020 до 23.09.2020 г. вкл.) да:

7.1. да посети страницата www.lidl.bg/stikeezgame и да постави всеки Stikeez герой на правилното му място.

7.2. след успешно приключване на играта да натисне бутона „Регистрирай се“, да попълни в появилата се регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия (на кирилица), имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни за Играта  и след това да натисне бутон „Изпрати“.

8. В периода на провеждане на Играта (10.09.2020 до 23.09.2020 г. вкл.) всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че може да спечели само една награда.

IV. Награда

9. Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 14 промо комплекта Stikeez. Един промо комплект Stikeez включва 1 бр. албум Stikeez, 1 бр. торбичка Stikeez и 10 бр. Stikeez фигурки на произволен принцип.
10. Един Участник може да спечели само една награда, независимо колко отделни участия има; по-големият брой отделни участия увеличава шанса Участникът да бъде изтеглен като печеливш в Играта.

11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

V. Определяне на печеливш Участник

12. Определянето на печелившите Участници ще се извършва на дневна база – всеки работен ден за предходния, а за дни петък, събота и неделя, както и на национални празници през Периода на провеждане на Играта, в понеделник на следващата седмица или през първия следващ работен ден. Печелившите участници се теглят чрез томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в рамките на съответния предходен ден (от 00:01 до 23:59 часа) или предходни дни – за участия в петък, събота, неделя и национални празници. От всички регистрирани Участници в Играта ще бъдат изтеглени 14 участника, които ще получат по една награда, описана в т. 9. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ