ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 кена Болярка

Спечелете 30 кена Болярка
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „КАМЪК-НОЖИЦА-ХАРТИЯ-БИРА“. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Instagram страница на „Болярка“:
– Instagram: https://www.instagram.com/boliarka.beer/
Срок на промоцията: 09.09.2020 г. – 20.09.2020 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.
II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на промоцията. Промоцията се организира от „БОЛЯРКА ВТ“ АД със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 90, с ЕИК 119064594, наричанo по-долу Организатор.
2. Участници в промоцията.
2.1. В промоцията може да участва всяко физическо лицe на възраст над 18 години, което живее или временно пребивава на територията на Република България.
2.2. Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица.
2.3. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

2.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им в официалните страници на Организатора – https://www.facebook.com/boliarka.beer/ и https://www.instagram.com/boliarka.beer/

2.5. С участието си в Instagram играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват официалните условия и срокове.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията обхваща периода: 09.09.2020г. – 20.09.2020г. включително.

2. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участници.
3. Промоцията се организира и провежда в интернет пространството на територията на Република България. Спечелените от промоцията награди се доставят само на територията на Република България.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник.

2. За участие в промоцията, участникът трябва да разполага с активен профил в социалната мрежа Instagram.
3. В рамките на периода на промоцията участникът следва да посочи в коментар отговор/предложение според реда, описан от Организатора в съответния визуален пост в Instagram, който е предварително публикуван в Instagram страницата на “БОЛЯРКА” (https://www.instagram.com/boliarka.beer/) и в чието описание е специфично упоменато, че тo ще бъде използванo за играта. За валидното си участие в играта, участникът трябва да последва всички допълнителни условия, описани в условието към пост/овете на играта.

4. Само и единствено участниците, покрили пълните изисквания на играта, ще бъдат класирани във финалния етап от промоцията.

5. Ако участникът даде повече от един отговор/предложение, за негово единствено участие ще се счита първият посочен независимо в коя от официалните страници на Организатора.
6. Не се допускат коментари, които:
6.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и подкани към етнически конфликти;
6.2. Нарушават авторски, имуществени и други права, заимстват чужди надписи и линкове.
6.3. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата.
6.4. Пропагандират наркотици или други забранени и упойващи вещества, включително изображения на спринцовки, марихуана, линии прах и др.
6.5. С порнографски характер, съдържащи какъвто и да е предмет от порно индустрията.
6.6. Съдържат някаква форма на насилие независимо от неговия обект.
6.7. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя.
6.8. Не са любителски /авторски/ снимки или не са изпратени със знанието и съгласието на фотографа.
7. На базата на имената, посочени в Instagram профилите на участниците, Организаторът, с помощта на жури,съставя списък от тези имена, участвали с оригинален и интересен отговор чрез коментар или стори, с цел определяне на участник-победител на случаен принцип.

V. НАГРАДЕН ФОНД

1. Наградата, наличназа един отучастниците в промоцията, е:
– 30 (тридесет) броя „Болярка Светло“ кен от 0.5 л
Общо заедно наградата е 1 (една) отделна за 1 (един) участник, участвал под съответната публикация на играта в Instagram. В играта не се изисква покупка на продукт/и, а финалният победител се изтегля на случаен принцип.
2. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
3. Един участник може да спечели една награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ