ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете бутилка Gimber

Спечелете бутилка Gimber
Всеки участник в играта и томболата на healthline.bg следва да се запознае с настоящите Официални правила. Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Играта и участниците в нея са длъжни да ги спазват. Официалните правила са публично оповестени към датата на започване на Играта и са свободно достъпни за целия период на Играта на в секция Бележки на фейсбук страницата на healthline.bg.
1. Организатор на Играта
Организатор на играта “Спечели Gimber” е „Ре-верк БГ“ ЕООД,
ЕИК 130552621, със седалище и адрес на управление: гр. София р-н Средец, ул. „Ангел Кънчев“, 12
2 . Период на провеждане на Играта
Играта ще се проведе в периода от 16.09.2020 г. до 27.09.2020 г., включително. Играта се провежда на територията на Република България.
Награда след края на периода – 1 бр. Бутилка Gimber 500 ml
Тегленето на наградата се извършва 28 септември 2020 г.
3. Дефиниции
Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1. „Организатор“ е „Ре-верк БГ“ ЕООД, ЕИК 130552621
Организаторът е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“) . Организаторът определя целите и средствата за обработване на личните данни. Организаторът обработва лични данни на участниците във връзка с участието им в Играта, съответно разпределянето и получаване на награди, съобразно разпоредбите на настоящите Официални правила.
3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря нa условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се е регистрирало, по посочения в тези правила начин, в играта “Спечели Gimber” на Facebook страницата healthline.bg.
4. Право на участие в играта
В Играта могат да участват всички пълнолетни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на Организатора също нямат право да участват в Играта.
5. Награди
5.1. 1 бр. Бутилка Gimber 500 ml
6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите
Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!
За да участва в Играта Участникът трябва да:
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4.
6.2. Да посети страницата на Healthline.bg във Facebook.
6.2.1. Да отбележи в коментар име на друг потребител.
6.3. След изтичане на периода на играта ще бъде, на случаен принцип ще бъде избран един печеливш, който печели 1 бр. бутилка GIMBER 500 ml.
След тегленето, печелившият участник ще бъде обявен с коментар под публикацията на играта и в лично съобщение, чрез което ще бъдат информирани за спечелването.
6.4. Наградата се получава лично от спечелилите, в посочен от тях адрес за доставка, след сверяване и потвърждаване на необходимата информация, посочена в от печелившия. С подписване на приемо-предавателен протокол за получаването на награда всеки печеливш участник се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2. Данъкът за наградата ще бъде заплатен от Ре-верк БГ ЕООД в месеца следващ тримесечието на получаването ѝ. Лицето, получило наградата, следва да представи трите си имена и ЕГН, с оглед деклариране на данните в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Размерът на получената награда, лицето не декларира по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ.
6.5. Печеливш Участник, които не отговори на опити за връзка за спечелена награда в срок от 10 дена от тегленето и обявяването им, автоматично губи правото да получи наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ