ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете всяка седмица една от специалните кутии с подаръци на Queen’s

Спечелете всяка седмица една от специалните кутии с подаръци на Queen’s

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Надхитри деня си с триковете на Queen’s“ („Играта“), която се организира от:

1. „НЕГ.БГ“ АД („Организатор“), ЕИК 201420169, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. Антон П. Чехов №2, представлявано от изпълнителния директор Калин Колевски, от една страна,  и
2. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 110558022, седалище и адрес на управление: с. Казачево, п.к. 5548, Общ. Ловеч, Област Ловеч, представлявано от Кшищоф Марек Грабовски – Управител, действащ чрез пълномощниците си Януш Пьотр Ковалски и Цветан Пламенов Братойчев, упълномощени с нотариално пълномощно № 2002/2003, заверено от Петьо Петров, нотариус в района на Софийски районен съд, рег. N 533 на Нотариалната камара, наричано по – долу „Партньор“, от друга страна, чрез платформата https://bg-mamma.com, собственост на Организатора.

Общите условия се публикуват и са достъпни на интернет страницата www.bg-mamma.com за целия период на провеждане на Играта.

І. Описание на играта, условия за участие
1. Играта „Надхитри деня си с триковете на Queen’s“ се провежда на интернет страницата BG-Mamma (www.bg-mamma.com) в периода от 14.09.2020 г. до 23:59 ч. на 04.10.2020 г. („Период на играта“).
2. В Играта могат да вземат участие пълнолетни физически лица („Участници”, „Потребители”), които валидно са се регистрирали в уебсайта www.bg-mamma.com и са приели настоящите Общи условия за провеждане на Играта. Регистрацията в www.bg-mamma.com се извършва съобразно Общите условия и правила, публикувани от Организатора на тази страница със съдействието на нейния собственик и/или администратор.
3. Участието в Играта може да бъде осъществено по следния начин:
3.1. В периода от 14.09.2020 г. до 23:59 ч. на 04.10.2020 г. желаещите да участват в Играта трябва да изпратят отговор на въпроса „Сподели ни своите изпитани трикове, с които правиш всекидневието си малко по-лесно“, публикуван в рамките на темата. Едва след публикуване на коментар лицето ще бъде регистрирано като Участник в играта, съгласно настоящите Общи условия. Публикуването на коментар в темата и приемането на ОУ се счита за регистрация и участие в играта.
3.2. Девет (9) участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип в три етапа.
4. Всеки регистриран потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.
5. Всеки регистриран потребител на форум BG-Mamma ще бъде регистриран за участие в Играта само веднъж след публикуването на първото мнение. Следващи публикации в темата не дават допълнително право за регистрация в Играта.
6. Участниците могат да публикуват отговори в темата, съобразно правилата на www.bg-mamma.com.
7. Не се допуска публикуването и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: текстове, снимки, материали, съобщения които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, включително съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, както и подтикващи към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.

ІІ. Получаване на наградата
8. Всеки от печелившите потребители съгласно т. 3.2 и т. 4 ще получи награда – кутия, пълна с продукти, които ще направят деня ти по-приятен и лесен. Общият брой на наградите е девет (9).
9.1. Печелившите участници се уведомяват на интернет страницата www.bg-mamma.com и/или в специалната тема от представители на форум BG-Mamma на 21.09.2020 г., 28.09.2020 г. и 05.10.2020 г. като се използват екранните им имена за индивидуализиране. Всеки един от Победителите, чийто настоящ адрес е на територията на Република България, има право да получи наградата си по куриер на предварително посочен от него адрес в рамките на 12 (дванадесет) работни дни. В случай, че наградата следва да се получи на място в офиса на Партньора, Организаторът уведомява за това спечелилите участници.
9.2. Във връзка с доставката на Наградата, всеки от спечелилите потребители следва да предостави на Организатора, посредством лично съобщение, своите три имена,  телефон за връзка и адрес за доставка. Наградата се доставя от Партньора на посочения от спечелилия участник адрес, по начин, какъвто Партньорът намери за подходящ (куриер, поща или друго).
9.3. В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, Партньорът се задължава да удържи и внесе за своя сметка дължимия за предоставената награда данък по сметката на Национална агенция по приходите в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. За предметни награди на незначителна стойност (под 100 лева) данък не се дължи.
9.4. Спечелилият Участник, който е спечелил предметна награда на стойност над 100 лева, е длъжен да декларира придобития доход с годишната си данъчна декларация в годината, следваща годината на получаването на наградата, съгласно чл. 50, ал. 1, т.3, б. „в“ във връзка с чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като декларира стойността, както е посочена в приемо-предавателния протокол по т. 9.5. по-долу.
9.5. За целите на получаване на наградата, Организаторът предоставя данните (три имена, телефонен номер и адрес) на спечелилите потребители на Партньора с цел изготвяне на приемо-предавателни протоколи и извършване на доставката. Партньорът окомплектова наградите с издадените от него приемо-предавателни протоколи и ги изпраща на спечелилите потребители срещу ангажимент за връщане на подписан от спечелилите потребители екземпляр от протоколите за целите на данъчната отчетност на Партньора. Партньорът задължително посочва в приемо-предавателния протокол стойността на предметната награда, ако тя е над 100 лева, за целите на данъчното деклариране, съгласно т. 9.4. по-горе.
9.6. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за коректното данъчно деклариране и заплащане на предоставените и получени доходи под формата на награда и осигурява единствено платформата за провеждане на играта.
9.7. Ако някой от спечелилите не отговоря на личните съобщения повече от 5 (пет) работни дни, на негово място се избира друг Участник на случаен принцип.
9.8. Организаторът има право да използва във форумната платформа или да предава на свой Партньор, предоставил наградите в Играта, публикуваните коментари/мнения/отзиви за продукта, които той може да публикува в тяхната цялост или частично, посочвайки екранното име на потребителя, на своята Интернет страница, в профилите си в социалните мрежи, както и чрез други канали на разпространение. Публикациите на потребителите няма да бъдат използвани за продукти, различни от предоставените като Награда в съответната Игра, или за друга цел, която е различна от промотирането на предлагания продукт. За използването на коментари/мнения/отзиви на продукта, направени от потребител на BG-Mamma и спечелил участник в Играта, не се дължи възнаграждение. Организаторът и Партньорът, предоставил Наградата, могат да използват публикациите на потребителите за описаните в тази точка цели за срок до 6 месеца след края на Играта, а след това – само с изричното съгласие на потребителите.
10. Спечелилите нямат право да получат паричната равностойност на Наградата или да заменят същата за други продукти.
11. Получаването на Наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол при получаването ѝ при доставката й с куриер или чрез обратна разписка (товарителница), подписана от спечелилия Участник.
12. Записвайки се за участие в Играта всеки Участник се съгласява с настоящите Общи условия и гарантира изпълнението на условията, описани в т.13 по-долу.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ