ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете семейна палатка, абонамент за Уча.се и всяка седмица комплекти с туристическа раница и образователни материали

Спечелете семейна палатка, абонамент за Уча.се и всяка седмица комплекти с туристическа раница и образователни материали

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „Опознай и пази животните в България“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Кампанията „Опознай и пази животните на България“ („Кампанията“). Условията са достъпни на интернет страницата на Kaufland – https://www.kaufland.bg/.

1.2. Организатор на Кампанията е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организаторът“).

1.3. Периодът на провеждане на Кампанията е от 21.09.2020 г. до 08.11.2020 г. („Период на провеждане”).

1.4. Кампанията се организира и провежда на български език на територията на Република България.

1.5. Участието в Кампанията е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Кампанията участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

1.6. Информация за наградата ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право на участие в Кампанията има всеки потребител с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Кампанията.

2.2. Участник в Кампанията е всяко лице, отговорило правилно на седмичните въпроси и изпратило на www.kaufland.bg онлайн формуляр за участие с отговори на въпроси и необходимите данни.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

3.1. За участие в Кампанията желаещите трябва да отговорят правилно на два седмични въпроса, свързани с различните животни в България, както и да попълнят коректно онлайн формуляра с данни за лицето, отговорило на въпросите, и да го изпратят в рамките на Периода на провеждане на Кампанията чрез натискане на бутон „Изпрати“

3.2. Всеки участник има право да участва по един път всяка седмица в периода от 21.09.2020 до 08.11.2020 и може да спечели повече от  една награда за целия период на кампанията.

3.3. С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие, съобразно раздел III от настоящите Условия, участва в тегленето на наградите.

4.2. Участието в Кампанията дава възможност за спечелване на следните награди:

4.2.1. 2 седмични награди всяка седмица в периода от 21.09.2020 до 08.11.2020 – комплект туристическа раница и образователни материали (настолна игра, детски книжки за приключенията на прилепчето Дарки и гъсока Брент, информационни плакати и дипляни).

4.2.2. 1 голяма награда: семейна палатка и едногодишен абонамент за образователната платформа ucha.se.

4.3. Правилните отговори на въпросите и коректно попълнените формуляри за участие в тегленето на наградата следва да бъдат изпратени чрез онлайн платформата на Кампанията:

4.3.1. За участие в седмичните награди – най-късно до 23:59 часа всяка неделя срещу понеделник за периода от 21.09.2020 до 08.11.2020. Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на седмичните награди.

4.3.2 За участие за голямата награда – най-късно до 23:59 на 08.11.2020.

4.4. Седмичните награди ще бъдат теглени на случаен принцип сред отговорилите правилно на въпросите участници всеки понеделник в периода от 21.09.2020 до 09.11.2020. Голямата награда ще бъде изтеглена на случаен принцип сред отговорилите правилно на въпросите участници на 09.11.2020. Наградите ще бъдат изтеглени на в  присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

4.5. Печелившите участници ще бъдат известени за спечелването на награда по електронна поща на посочения от тях във формуляра за участие имейл. Печелившите участници трябва да предоставят данни за доставка Печеливши участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, губят правото си да получат награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.6. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.7. Имената и градът на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg). С потвърждаването, че е запознат с условията на кампанията и изпращането на онлайн формуляра, Участникът заявява и своето съгласие гореспоменатите данни да бъдат публикувани в секцията с печеливши на kaufland.bg.

4.8. Наградата се изпраща до печелившия участник с куриерска фирма за сметка на Организатора на посочен от печелившия адрес.

4.9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трето лице.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ