ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете десет подаръчни кашони с продукти Sweet Plus

Спечелете десет подаръчни кашони с продукти Sweet Plus
Общи правила и условия на играта
Играта “Спечели 1 от 10 кашона с лакомства“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“).
Промоцията “Спечели 1 от 10 кашона с лакомства“ („Играта“ или „Промоционалната игра“) стартира от 24.09.2020г. и продължава до 05.10.2020г. („Период на играта“), като официалните правила („Правила/та“) са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период.
В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 24.09.2020г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „ЗИВ“ ЕООД или в “Семела Магазини“ЕООД, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи).
Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно, считано от оповестяването им на Facebook страницата „Factory Outlets „Sweet Plus“ (https://www.facebook.com/Factory-Outlets-Sweet-Plus-146782489121097/)
Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.
Механизъм на играта
За да се включат в Играта, феновете е необходимо
Да харесат страницата ни Factory Outlets “Sweet Plus”.
Да харесат промоционалната снимка;
Да я споделят публично.
Период на провеждане на играта
Играта стартира на 24.09.2020 г. в 16:00 ч. и приключва на 05.10.2020 г. в 23:59 ч.
Определяне на победителя
Победителите, 10 (десет) на брой,ще спечелят по 1 подаръчен кашон с продукти от фирмените магазини на „Sweet Plus“. Десеттте (10) печеливши ще бъдат определени на 06.10.2020 г., на случаен принцип – чрез томбола, и обявени до 17:00ч. на същата дата с пост на Facebook страницата на Factory Outlets “Sweet Plus”. Изтеглените участници трябва да се свържат с Организатора чрез лично съобщение на Facebook страницата на Factory Outlets “Sweet Plus”, в което да посочат телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата. Всички инструкции в писмена и/или устна форма, дадени на печелившия участник от Организатора, имат задължителен характер. При пълно или частично неизпълнение от страна на участника, на която и да е от инструкциите, Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда.
Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
Награда: Наградите в Промоцията са както следва:
Десет (10) броя подаръчни кашони с продукти от фирмените магазини на „Sweet Plus“.
Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 20 (двадесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка.
Правни текстове: Организаторът на Промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисия за защита на личните данни като администратор на лични данни и гарантира, че предоставените от участниците в рамките на Промоцията лични данни ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания.
Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни, а именно – три имена и телефон. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в промоционалната игра лични данни за целите на организацията, осъществяването на промоционалната игра и разпространението (съответно – получаването) на наградите от нея. С участието си в промоционалната игра участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с промоционалната игра.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ