ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет електрически мелнички за сол и пипер AEG

Спечелете пет електрически мелнички за сол и пипер AEG

Отговорете правилно на въпроса и участвайте за спечелването на практична електрическа мелничка за сол и пипер! Печелившите ще бъдат избрани на лотариен принцип и обявени на Facebook страницата на AEG България на 9 октомври 2020г.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРИ НА УЕБСТРАНИЦАТА НА AEG БЪЛГАРИЯ

1.     ОРГАНИЗАТОР

1.1. Игрaта се организира от Electrolux Lehel Kft. със седалище и адрес на управление: Budapest, Erzsébetkirályné útja 87, H – 1142, Hungary, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. Изпълнител на играта е „Екшън Глоубъл Къмюникейшънс България“ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 80, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“

1.3. Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на играта и са публикувани на следния интернет адрес https://www.aeg.bg.  Общите правила са задължителни за всички участници в играта. ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си едностранно да променя Общите правила на играта. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Общите правила.

2.     ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира на български език и се провежда на уеб сайта на AEG България – https://www.aeg.bg

Играта продължава в периода 25.09.2020г – 08.10.2020г. Победителите ще бъдат обявени на 09.10.2020г.

3.      Характеристика на играта

3.1. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

4.      Право на участие

4.1. Право на участие в играта има всяко физическо лице с местонахождение в България, навършило 18 години. В играта нямат право да участват служители на „Балкан Стор“ ЕООД и „Екшън Глоубъл Къмюмикейшънс“ЕООД, както и членове на техните семейства – родители, деца, братя, сестри, съпрузи.

4.2. Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

5.      Участие на продукти

5.1. За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка „AEG‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

6.      Механизъм за провеждане на играта

6.1. За участие в играта, за участникът е необходимо да изпълни 3 стъпки, описани на страницата на играта на уебсайта на AEG България. Стъпка 1: Участникът трябва да се запознае с конкретна рецепта от AEG. Стъпка 2: Участникът трябва да отговори правилно на въпроса в регистрационната форма на играта и да предостави име и фамилия, email адрес и телефон за връзка.  Стъпка 3: Участникът трябва да сподели публично страницата на играта чрез бутонът „Споделяне“ (Share) от личния си профил във Facebook.

6.2.В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, посочил е правилния отговор и е изпълнил точно стъпките в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на наградата, обявен в текста на страницата на играта.

6.3. Печелившите участници се избират на случаен лотариен принцип (чрез софтуерно приложение) измежду всички участници, изпълнили условията по т. 6.1. в играта.

6.4. Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.

6.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на играта си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свалят от игра неговите/нейните участия и да го/я лишат от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.

6.6. Участник, който отговаря на условията от т.6.1., но не е спазил срока за участие в играта, посочен в текста на страницата на самата игра, не се включва в механизма за печелене на награда.

6.7. Участниците имат право да участват само по 1 път със съответния Facebook профил/ регистрация.

6.8. Верният отговор на въпроса е само един.

6.9. Само отговорилите правилно на въпроса и изпълнили всички 3 стъпки от механизма на играта участват за спечелването на Наградата.

7.  Процедура за известяване

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява печелившите участници чрез Facebook или чрез обаждане на телефона или изпращане на имейл, в срок от 7 /седем/ работни дни след изтеглянето на печелившите. Печелившите следва да предоставят следните данни: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желаят да получат наградата си. Наградата ще бъде доставена чрез куриер (за сметка на Организатора) в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата на получаване на посочените в предходното изречение данни.

7.2. Наградата се получава от печелившите след представяне пред куриера на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

7.3. В случай че в 10-дневен срок, изчислен в календарни дни, от тегленето на наградата не може да бъде осъществена връзка с печеливш участник с оглед получаване данните за извършване на доставка на спечелената награда, наградата се разпределя чрез жребий измежду всички останали участници в играта, в 30-дневен срок след приключване на играта.

7.4. Не се допуска замяната на спечелената награда с паричната ѝ равностойност, както и каквито и да било други замени.

7.5.С изпращане на личните си данни в съобщение, всеки участник се съгласява с чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с игрите.

7.6. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ . Целите на обработване на личните данни са: определяне на печелившия в играта и доставяне на наградата. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица.

8.      Награда

8.1. Наградите за играта са пет електрически мелнички за сол и пипер San Ignacio Vita. Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА и се обявяват в деня на играта в текста към публикацията или при обявяване на печелившия в коментар към публикацията на Facebook страницата на AEG България   https://www.facebook.com/AEGbulgaria/.

8.2. Наградите се теглят на лотариен принцип, из между всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на конкретната игра, освен ако в текста към публикацията не е посочено друго.

8.3. Спечелилите награди се обявяват в коментар към публикацията на таймлайн на Facebook страницата на AEG България и се известяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при условията на т. 7.1.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ