ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 9 ваучера по 400 лева, 260 настолни игри и още 1 000 награди от Toffifee

Спечелете 9 ваучера по 400 лева, 260 настолни игри и още 1 000 награди от Toffifee

Официални правила на Кампанията “Национална потребителска кампания 2020Toffifee – Игри без край

Раздел 1. Организатор на Кампанията и официални правила

 

Промоционалната кампания “Национална потребителска кампания 2020-Toffifee – Игри без край” („Кампанията“) провежда се организира и провежда от агенция “Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378 с адрес гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“) по възложение от Storck Adria d.o.o дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Словения, идентификационен номер SI22349456 , седалище и адрес на управление: Brdnikova ulica 44 , 1000 Любляна, Словения, чрез своя посредник (представляващ по силата на договор) на територията на България – Фортуна –Ком ООД,   гр.София, бул.“Ботевградско шосе“ No247, Булстат: 131538998 („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес https://www.toffifee-promo.eu/official-rules/. през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://www.toffifee-promo.eu/official-rules/.

Възложителят има право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Територия на Кампанията

Кампанията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Кампанията

Кампанията ще бъде проведена на 3 отделни периода:

 1. Период 1 – от 10 – 31.10.2020
 2. Период 2 – от 11 – 30.11.2020
 3. Период 3 – от 12 – 31.12.2020

За всеки отделен период, ще бъдат раздавани награди описани по-долу в раздел 5.

Раздел 4. Право на участие

В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години.

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията.

Участието на лицата е обвързано със закупуването на продукти, обозначени с марката “Toffifee”.

Раздел 5. Механизъм на Кампанията

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката TOFFIFEE и регистрирали касовата бележка издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки интегриран в онлайн платформата – www.toffifee.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за дневни награди.

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката TOFFIFEE и регистрирали касовата бележка издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки интегриран в онлайн платформата – www.toffifee.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за седмични награди.

Всички лица,  закупили продукти от марката TOFFIFEE на стойност по-голяма от 5 лв. (пет лева)  и регистрирали касовата бележка издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки интегриран в онлайн платформата – www.toffifee.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за дневни, седмични награди, както и за големи награди.

Продуктите с минимална стойност от 5 лева следва да бъдат отразени на една касова бележка.

От регистрираните касови бележки следва да е видно, че са закупени продукт/и от марката Toffifee. Достатъчно доказателство е изписването на имената на продуктите на касовата бележка. Ако от издадената касова бележка не е ясно видимо закупуването на продукти Toffifee, участващи в Кампанията (пример – стоките са описани единствено с кодове), Организаторът ще приеме и касова бележка, върху която търговецът, продал продуктите, обозначи допълнително имената на закупените Toffifee продукти, придружено с подпис и печат на търговеца върху съответната касова бележка.

При регистрацията на касова бележка,  Участникът следва да въведе на промоционалния сайт www.toffifee.bg по указания на сайта начин  име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер който ще бъде ползван като уникален идентификатор, както и номер и снимка на съответната касова бележка.

Избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

НАГРАДИ

НАГРАДИ 1-ВИ ПЕРИОД – от 01.10 – 31.10.2020 

 1. 1. Дневни награди:

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката TOFFIFEE и регистрирали касовата бележка издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки интегриран в онлайн платформата – www.toffifee.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за дневна награда – 1 от общо 333 промоционални комплекта – кутия бонбони Toffifee 200g. и висококачествени карти за игра брандирани с логото на Toffifee.

 1. 2. Седмични награди:

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката TOFFIFEE и регистрирали касовата бележка издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки интегриран в онлайн платформата – www.toffifee.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за дневна награда – 1 от общо 86 настолни семейни игри – Froggit от Smartgames.

 1. 3. Големи награди:

Всички лица,  закупили продукти от марката TOFFIFEE на стойност по-голяма от 5 лв. (пет лева)  и регистрирали касовата бележка издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки интегриран в онлайн платформата – www.toffifee.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за голяма награда – 1 от общо 3 ваучера на стойност – 400 лв. от Ozone.bg.

Всеки участник има правото да регистрира неограничен брой касови бележки, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Кампанията. 

НАГРАДИ 2-РИ ПЕРИОД – от 01.11 – 30.11.2020

 1. 1. Дневни награди:

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката TOFFIFEE и регистрирали касовата бележка издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки интегриран в онлайн платформата – www.toffifee.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за дневна награда – 1 от общо 333 промоционални комплекта – кутия бонбони Toffifee 200g. и висококачествени карти за игра брандирани с логото на Toffifee.

 1. 2. Седмични награди:

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката TOFFIFEE и регистрирали касовата бележка издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки интегриран в онлайн платформата – www.toffifee.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за дневна награда – 1 от общо 86 настолни семейни игри – Froggit от Smartgames.

 1. 3. Големи награди:

Всички лица,  закупили продукти от марката TOFFIFEE на стойност по-голяма от 5 лв. (пет лева)  и регистрирали касовата бележка издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки интегриран в онлайн платформата – www.toffifee.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за голяма награда – 1 от общо 3 ваучера на стойност – 400 лв. от Ozone.bg.

Всеки участник има правото да регистрира неограничен брой касови бележки, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Кампанията.

НАГРАДИ 3-ТИ ПЕРИОД – от 01.12 – 31.12.2020

 1. 1. Дневни награди:

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката TOFFIFEE и регистрирали касовата бележка издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки интегриран в онлайн платформата – www.toffifee.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за дневна награда – 1 от общо 334 промоционални комплекта – кутия бонбони Toffifee 200g. и висококачествени карти за игра брандирани с логото на Toffifee.

 1. 2. Седмични награди:

Всички лица,  закупили продукт/продукти от марката TOFFIFEE и регистрирали касовата бележка издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки интегриран в онлайн платформата – www.toffifee.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за дневна награда – 1 от общо 88 настолни семейни игри – Froggit от Smartgames.

 1. 3. Големи награди:

Всички лица,  закупили продукти от марката TOFFIFEE на стойност по-голяма от 5 лв. (пет лева)  и регистрирали касовата бележка издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки интегриран в онлайн платформата – www.toffifee.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за голяма награда – 1 от общо 3 ваучера на стойност – 400 лв. от Ozone.bg.

Всеки участник има правото да регистрира неограничен брой касови бележки, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Кампанията.

Общи положения:

В Кампанията участват всички продукти с марката Toffifee.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият телефонен номер. Всички регистрации, при които е посочен един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице („Участник“). За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нов касова бележка трябва да се използва един и същ телефонен номер.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни.

Регистрацията на касова бележка на www.toffifee.bg става на посочения промоционален сайт и посредством заснемането с камерата на мобилен телефон или в случай на използване на настолен компютър прикачване на снимков файл в указан формат, както и попълването на необходимите данни според указанията в модула.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата www.toffifee.bg и възможността за регистрация за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията.

Регистрациите, направени в даден период участват в тегленията на награди само за съответния период и не могат да участват в тегленията за награди за следващи периоди. Касовите бележки, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие в някое от тегленията.

Касовите бележки/Регистрации участвали в теглене и спечелили награда, независимо от кой вид, не могат повторно да участват в следващи тегления.

Всеки участник може да спечели максимум по 1 бр. седмична или голяма награда общо за трите периода на кампанията, но може да спечели до максимум 3 бр. дневни награди, като за всяка една награда е необходимо да бъде регистрирана отделна касова бележка.

Раздел 6. Описание на наградите

Дневни награди – промоционални комплекти – кутия бонбони Toffifee 200g. и висококачествени карти за игра брандирани с логото на Toffifee.  – Общо 1000 бр. за трите периода на кампанията

Седмични награди – настолни семейни игри – Froggit от Smartgames – общо 260 бр. за трите периода на кампанията.

Големи награди – ваучер на стойност – 400 лв. от Ozone.bg -общо 9 бр. за трите периода на кампанията.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Раздел 7. Определяне на печелившите , получаване на награди

За дневни и седмични награди, печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип (томбола) с ръчно изтегляне от служител на Ню Джен Маркетинг ЕООД. За големите награди, тегленето ще се извърши в присъствието на Нотариус и с издаване на съответния протокол.

Промоционалните периоди и датите за тегленията на седмични награди са както следва:

ПЕРИОД 1

 1. Теглене на дневни награди – Ежедневно, печелившите ще бъдат изтегляни в деня след регистрацията на касовата бележка.
 2. Теглене на седмични награди – 12.10, 19.10, 26.10, 02.11
 3. Теглене на големи награди – 04.11

ПЕРИОД 2

 1. Теглене на дневни награди – Ежедневно, печелившите ще бъдат изтегляни в деня след регистрацията на касовата бележка.
 2. Теглене на седмични награди – 09.11, 16.11, 23.11, 01.12
 3. Теглене на големи награди – 04.12

ПЕРИОД 3

 1. Теглене на дневни награди – Ежедневно, печелившите ще бъдат изтегляни в деня след регистрацията на касовата бележка.
 2. Теглене на седмични награди – 07.12, 14.12, 21.12, 04.01.2021
 3. Теглене на големи награди – 06.01.2021

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда –информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

Всички седмични и месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон или  имейл или сам не влезе във връзка с Организатора до 7 дни след изтеглянето му, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш – физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Всички Участници следва да запазят и при необходимост да предоставят на Организатора – физически или по електронен път, регистрираните касови бележки до момента на получаване от тяхна страна на награда или изтичане срока на Кампанията, защото награда може да получи единствено този печеливш Участник, който е запазил касовата бележка, която е изтеглена. Загубени или откраднати касови бележки лишават Участника от възможност да получи наградата си при печалба.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *