ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет грил уедаTefal OptiGrill и 150 ваучера за пазаруване в Kaufland

Спечелете пет грил уедаTefal OptiGrill и 150 ваучера за пазаруване в Kaufland

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
„Picantina и Tefal – партньори в кухнята”

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Организатор: Националната потребителска кампания „Picantina и Tefal – партньори в
кухнята” (наричана по-долу „Кампанията“) се организира и провежда от Кенди ООД с
ЕИК: 121068952, с адрес на регистрация: град Банкя, ул. София 101 (наричан по-долу
Организатор).
2. Официални правила (наричани по-долу „Официални правила“) са публикувани на
kaufland.picantina.bg, откъдето ще са достъпни през целия период на Кампанията по
начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. При възникнали
въпроси относно Кампанията, информация може да бъде изпратена като съобщение на
Facebook страницата на Организатора за марката Picantina –
www.facebook.com/picantina.bg
3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите
Официални правила, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок
и след оповестяване на kaufland.picantina.bg
4. Период на Кампанията: 01.10.2020 – 30.10.2020 г.
5. Място на провеждане на кампанията: Кампанията се организира и провежда на
територията на Република България, единствено и само за „Kaufland България ЕООД енд
Ко“ КД, във всички 60 търговски обекти на Търговска верига Kaufland.
6. Кампанията се провежда изцяло на български език.
7. Продукти с търговска марка PICANTINA, участващи в Кампанията:
Picantina Grill House Chicken 45g
Picantina Grillhouse Steak 40g
Picantina фикс за Пълнени чушки 36g
Picantina фикс за Сочни пържоли 32g
Picantina фикс за Винен кебап 38g
Picantina фикс за Мусака 35g
Picantina фикс за Пържени кюфтета 62g
Picantina фикс Гъбен за месо и зеленчуци 40g
Picantina фикс за Пилешка кавърма 37g
Picantina фикс за Спагети Карбонара 40g
Picantina фикс за Спагети Болонезе 54g
Визуализацията на продуктите се съдържа в Приложение 1, което е неразделна част от
Общите условия на Кампанията.

II. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
1. Кампанията е отворена за участие за всяко дееспособно физическо лице, навършило 18
годишна възраст, с местоживеене РБългария (наричано по-долу КЛИЕНТ), което в
периода на провеждане на Кампанията е изпълнило следните условия:
1.1. Закупило е по свой избор продукти и/или комбинация от продукти с търговска
марка PICANTINA, описани в раздел 1, т. 6 от настоящите правила, на обща стойност
минимум 5,55 лв. /пет лева петдесет и пет стотинки/ с ДДС в един фискален/касов бон,
независимо от кой обект на търговска верига Kaufland, находящ се на територията на
Р.България;
1.2. Правилно е регистрирал номера и стойността на касовия/фискалния бон, издаден
в периода на Кампанията, на интернет страницата kaufland.picantina.bg.
2. В Кампанията нямат право да участват: служителите на Кенди ООД, рекламни и
представителни компании и агенции, свързани с Кампанията, компании, собствениците и
служителите на търговските обекти, които търгуват с участващите продукти в раздел I, т.
6, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на
изброените по-горе лица.
3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време,
обявявайки това по реда на раздел I, т. 3, в случай че настъпят материални злоупотреби,
нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.
4. Един Клиент има право да спечели само една награда с един коректно регистриран
касов/фискален бон за периода на Кампанита. Всеки последващ опит за участие в
Кампанията с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.
5. Един касов бон, без значение от броя закупени продукти с търговска марка PICANTINA,
може да бъде регистриран само един път.
6. Един участник може да направи неограничен брой регистрации с различни
касови/фискални бонове, но може да пълучи само една награда, като при теглене
извършва допълнителна идентификация чрез мобилния номер, с който участникът се
регистрира.
6. За участие в Кампанията се допускат регистрации на касови бонове, издадени само от
търговска верига Kaufland, независимо от кой търговски обект в страната и в периода на
кампанията.
7. За участие в Кампанията се допуска регистрация на касов/фискален бон, който съдържа
покупка на участващи продукт/продукти – описани в раздел І, т. 6 от настоящие правила,
като общата стойност на участващите продукти следва да е най-малко 5,55 /пет лева
петдесет и пет стотинки/ с ДДС, като не е възможна комбинация с покупка на други
продукти на Организатора, вкл. с марка Picantina, които се продават в търговските обекти
на Kaufland.
8. Клиентът е длъжен и се съгласява да запази касовия бон, който при спечелване на
наградата ще бъде поискан за доказване на валидна регистрация за участие в
Кампанията. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен
артикул на касовия бон.
9. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят
регистрации „автоматично“, вместо Клиента и други подобни злоупотреби. Всеки Клиент,
който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично
дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:
а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице;
б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и
индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или
увеличава шансовете за печалба на някой клиент извън описания механизъм в настоящите
Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът
не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално
нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана
по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

III. МЕХАНИЗЪМ НА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ И РЕГИСТРАЦИЯ В КАМПАНИЯТА
Стъпка 1: Клиентът закупува по свой избор продукти и/или комбинация от продукти с
търговска марка Picantina, описани в раздел I, т. 6 от настоящите правила от обект на
търговска верига Kaufland, находящ се на територията на Р.България, на обща стойност
минимум 5,55 лв. /пет лева петдесет и пет стотинки/ с ДДС, отбелязани в една касов бон.
Стъпка 2: При регистрацията на интернет страницата kaufland.picantina.bg. Клиентът
трябва да попълни в обозначените полета следната информация:
1.1 да въведе име, фамилия с български или с латински букви
1.2 да въведе мобилен номер
1.3 да въведе имейл адрес
1.4 населено място
1.5 да регистрира номера на касовата бележка и стойността на закупените продукти,
участващи в Кампанията /за улеснение на Клиента е посочен пример на касов бон с
маркирани полета, които се въвеждат във формата за регистрация/
1.6 да потвърди (чрез чекбос), че ще съхранява касовият бон и представи, в случай на
получаване на награда
1.7 да потвърди (чрез чекбокс), че е навършил 18 години към момента на
регистрацията;
1.8 да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва в Кампанията като изрично да
приеме Официалните правила на кампанията (линк към официалните правила) и да даде
съгласие за обработване на личните му данни за целите на Кампанията (линк към
Декларация за предоставяне на лични данни).
При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в
Кампанията и в тегленията на наградите.

IV. НАГРАДИ
1. В Кампанията се раздават следните награди:
1.1 Ваучер за пазаруване на стойност 30 /тридесет/ лева с вкл. ДДС в търговска верига
Kaufland – общо 100 /сто/ броя за периода на Кампанията;
1.2 Ваучер за пазаруване на стойност 50 /петдесет/ лева с вкл. ДДС в търговска верига
Kaufland – общо 50 /петдесет/ броя за периода на Кампанията;
1.3 Уред Грил Tefal OptiGrill Elite GC750- общо 5 /пет/ броя за периода на Кампанията.
1.4 Визиите на наградите, участващи в Кампанията, са изобразени в Приложение 2, което
е неразделна част от Общите условия.
2. Използването на наличността по ваучерите за пазаруване в търговска верига Kaufland
се осъществява в местната валута – лев и е във вид на пластика (карта). Ваучерът не е
личен и може да се прехвърля на трети лица. Не се изисква активиране на ваучера.
Наличността по ваучера не се олихвява. Ваучерът важи за период от 5 години от момента
на издаване. Организаторът не поема никаква отговорност при изгубване, унищожаване,
повреждане или кражба на ваучера и не го подменя.
Наличността по ваучера може да бъде използвана за цялостно или частично заплащане на
стойността на покупките в магазините на търговска верига Kaufland, чрез представяне на
каса в обекта по време на покупка и преди заплащане стойността на сметката. Срещу
ваучер не може да бъде претендирано получаване на пари или друга предметна награда
или стока.

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ КЛИЕНТИ. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ.
1. На 01.11.2020 ще бъде извършено едно теглене измежду всички регистрирани
участници, регистрирали сe с минимум едно участие в периода на Кампанията от 00:00 ч.
на 01.10.2020 г. до 23:59 ч. на 31.10.2020 г. В тегленето участват само Клиенти, отговарящи
на изискванията на Кампанията, посочени в раздел II.
2. Печелившите клиенти ще бъдат определени чрез специализиран софтуер от тричленна
комисия чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора.
Печелившите клиенти ще бъдат обявени до 48 часа след проведеното теглене на интернет
страницата kaufland.picantina.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за
печеливши телефонни номера на клиентите и двете имена. Телефонните номера се
публикуват със заличаване последните 3 символа посочен при регистрацията на клиента
(напр. 0887101***) , а първите имена на печелившите се публикуват само с инициали
(напр. И.Борисова)
3. Всяка награда ще се определя според заложената ротация и ред на изтеглените имена,
както следва:
– 1 брой уред Грил Tefal OptiGrill Elite GC750
– 20 ваучера на стойност 30 лв /тридесет лева/ с ДДС.
– 10 ваучера на стойност 50 лв /петдесет лева/ с ДДС
Извършват се 5 /пет/ тегления в посочената ротация до изтегляне на всички награди и
печеливши имена.
Извършва се и допълнително теглене общо на 3 /три/ участника като резервни печеливши
за всеки вид награда.
4. Всеки Клиент в Кампанията има възможност да следи информацията на страницата на
Кампанията www.kaufland.picantina.bg.
5. Спечелилите ваучери за пазаруване в търговска верига Kaufland на стойност 30
/тридесет лева/ с ДДС и 50 лева /петдесет лева/ с ДДС ще бъдат информирани
посредством обявяване на kaufland.picantina.bg до 48 часа, чрез изписване на първо име и
фамилия и мобилен номер без последните 3 цифри, които са посочили при регистрация
на kaufland.picantina.bg. Печелившите ще бъдат информирани и по електронна поща на
предоставените от тях електронен адрес при регистрация. От страна на Клиента се
изисква да следи информацията в секцията печеливши, както и получените електронни
съобщения за получена награда. Необходимо е Клиентът да отговори на полученето
електронно съобщение в 10 /десет/ дневен срок, че приема наградата и е съгласен да
изпрати точен адрес /населено място, пощенски код, квартал, улица, блок, вход,
апартамент, етаж/ за доставка на наградата.
6. Спечелилите Уред Грил Tefal OptiGrill Elite GC750 ще бъдат информирани посредством
обявяване на kaufland.picantina.bg до 48 часа, чрез изписване на първо име и фамилия и
мобилен номер без последните 3 цифри, които са посочили при регистрация на
kaufland.picantina.bg. Печелившите ще бъдат информирани и по електронна поща на
предоставените от тях адреси при регистрация. От страна на Клиента се изисква да следи
информацията в секцията печеливши, както и получените електронни съобщения за
получена награда. Необходимо е Клиентът да отговори на полученото електронно
съобщение в 10 /десет/ дневен срок, че приема наградата и е съгласен да изпрати точен
адрес /населено място, пощенски код, квартал, улица, блок, вход, апартамент, етаж/ за
доставка на наградата.
7. При информиране на редовните и резервните печеливши по електронна поща,
Организаторът не носи отговорност в случаи грешен/невалиден адрес /чрез на
получаване на служебно съобщение/.
8. Списъкът с печелившите и резервни участници ще се съхранява в централния офис на
Организатора на адрес гр. Банкя, ул. София 101.

VI. РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Доставката на наградите ще се извършва в 45-дневен срок след предоставянето на
пълния адрес от печелевшия Клиент чрез куриер или търговски представител на
Организатора за негова сметка. В деня на доставка печелившите участници ще получат
уведомителен SMS или прозвъняване от куриера или търговския представител на
Организатора. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие
на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции
относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски
клон. След изтичането на този срок печелившият Клиент губи правото си да получи
наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора.
2. Печелившите участници получават наградите си след легитимация с документ за
самоличност на място, попълнен приемно-предавателен протокол за получаване на
наградата и представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените PICANTINA
продукти на търговския представител на Организатора или куриера.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ