ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете над 100 000 чудесни награди от Heineken и 007

Спечелете над 100 000 чудесни награди от Heineken и 007

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „ХАЙНЕКЕН НАЦИОНАЛНА КОНСУМАТОРСКА ПРОМОЦИЯ 2020“

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Кампанията „Хайнекен Национална Консуматорска промоция 2020“ (наричана за краткост по-долу Кампанията) се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу Организатор).

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Кампанията, и са публикувани на електронната страница на Организатора – https://heineken.com/bg

3. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила до 15.11.2020 г. вкл, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на https://heineken.com/bg

4. Участник в Кампанията може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването, на което и да е от действията за участие в Кампанията, участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Кампанията, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията.

6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

7. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

8. Кампанията започва в 00:00:00 часа на 15.10.2020 г. и приключва в 23:59:59 часа на 15.12.2020 г. или до изчерпване на промоционалните опаковки на пазара, което от двете обстоятелства настъпи първо.

9. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на https://heineken.com/bg, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ

10. Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са:

100 007 броя кенове Хайнекен от 500мл.,

500 чаши с Бонд 007 дизайн в картонена кутия,

200 раници с Бонд 007 дизайн,

100 чадъри с Бонд 007 дизайн,

6 безжични слушалки с Бонд 007 дизайн и

5 броя преживявания, вдъхновени от Бонд поредицата за 2 (двама) човека всяко. Преживяването се осъществява в периода април 2021 г. – юни 2021 г, по избор на печелившия и включва Трансфер с кола от София до летище Лесново, 25 минутен панорамен полет със самолетнад язовир Искър Трансфер с кола от язовир Искър до Хотелски комплекс Старосел, Винена дегустация на 5 вина, Хотелско настаняване за една нощувка с включен спа пакет, вечеря и закуска, Трансфер с кола от Хотелски комплекс Старосел до София.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

11. Участието в Кампанията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

12. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

12.1. да закупи Хайнекен 500мл с лимитран етикет Бонд 007.

12.2. да провери дали има символ или уникален код под капачката на бутилката.

12.3. в случай че символът, под капачката е „звезда“, да посети https://heineken.com/bg, където може да види Наградните центрове, от които да получи наградата си срещу предаване на капачката на бутилката. В случай че наличностите в търговските обекти не достигат, спечелилите могат да потърсят наградите си в друг обозначен със стикер Награден център. Списъкът с Наградните центрове на https://heineken.com/bg, може да бъде актуализиран при необходимост. Един участник в Играта може да размени до 6 печеливши капачки на ден за награди в един Награден център

12.4. в случай че символът, под капачката е уникален код от 8 символа, включващ цифри и букви, да посети https://heineken.com/bg, където може да регистрира уникалните кодове. Участникът трябва да регистрира поне 2 (два) уникални кода, за да участва с 1 валидно участие в томболата за 500 чаши с Бонд 007 дизайн в картонена кутия, 200 раници с Бонд 007 дизайн, 100 чадъри с Бонд 007 дизайн или 6 безжични слушалки с Бонд 007 дизайн. Участникът трябва да регистрира поне 7 (седем) уникални кода, за да участва с 1 валидно участие в томболата за 5 (пет) броя преживявания, вдъхновено от Бонд поредицата и описани в т.10 по-горе.. Няма ограничение в броя на регистрираните кодове и валидните участия. Един участник може да спечели само една награда от посочените по настоящата точка.

12.4.1. Участникът може да регистрира уникални кодове по всяко време в срока на Кампанията – наведнъж или на няколко пъти.

12.4.2. Един уникален код може да се регистрира само веднъж.

12.4.3. Регистрация на уникален код извън периода на провеждане на Кампанията няма да бъде възможна. Кампанията предвижда свободна и валидна регистрация на кодове до 15.12.2020 г.

12.4.4. Всички спечелили наградите по т.12.4 участници се определят на произволен принцип, чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер на 18.12.2020 г. в присъствието на нотариус, а имената на победителите ще бъдат публикувани в сайта https://heineken.com/bg в същия ден.

Ще бъдат изтеглени и 1 резервен спечелил участник за наградата тип Преживяване, вдъхновено от Бонд поредицата, 1 резервен спечелил участник за наградата безжични слушалки и по 5 резервни спечелили участници за всеки друг тип награда – чаши, раници и чадъри, на които съответната награда ще бъде предоставена, в случай че наградата не може да бъде предоставена на първоначално спечелилия я участник.

12.4.5. Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички капачки с уникални кодове, които са регистрирали, и с които са спечелили награда.

12.4.6. Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за награди.

13.1. Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица наградите, предоставяни в настоящата Кампания подлежат на данъчно облагане, ако тяхната стойност не е незначителна. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон, “Предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. с ДДС.

13.2. В случай че награда по т.12.4 е на стойност, по-голяма от посочената в т.13.1, спечелилият я участник ще бъде уведомен за реалната й стойност в момента на получаването й с предоставянето на нарочно издадена за целта служебна бележка. Спечелилият следва да декларира стойността на наградата с подаването на годишна данъчна декларация в срок до 30.04.2021 г.

РАЗДЕЛ IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

14. Кеновете Хайнекен 500мл могат да се вземат от посочените на https://heineken.com/bg центрове, обозначени с награден стикер в срок до 30.12.2020 г.

15. Ако спечелилият участник не потърси своя кен Хайнекен 500мл в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.

16. При съмнение, че печелившият е пълнолeтен, Наградният център има право да поиска същият да му представи документ за самоличност, преди да предаде наградата.

17. В случай че представител на Награден център откаже (извън случаите по т.15 и в случай на непълнолетно лице) предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша капачка, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД – тел: 0800 11 330 с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна информация – дата, адрес на Наградния център, допълнителна информация, както и координати за контакт.

18. Участниците, спечелили награда, чрез регистрация на уникални кодове, трябва да се обадят в срок до 15.01.2021 на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД – тел: 0800 11 330, за да предоставят данни за доставка (три имена, телефон за контакт и адрес на офис на куриерска компания Спиди). Изключения за доставка до личен адрес ще има само в случаите, в които няма офис на Спиди в съответното населено място).

18.1 В рамките на 10 (десет) работни дни, след приключване на крайния срок по т. 18 наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на посочения адрес на офис на куриерска компания Спиди. При доставяне на наградата на посочен адрес, клиентът трябва да предостави капачките с печелившите кодове на куриера, както и да впише своето ЕГН в двата екземпляра на служебната бележка по т.13.2, която служителят на куриерска компания Спиди ще му предостави. Единият екземпляр остава за печелившия за целите на декларирането на наградата, както е посочено в т.13.2, а другият се връща на куриера в запечатан плик. Служителят на куриерска компания Спиди няма да има достъп до личните данни на печелившия.

18.2. Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Кампанията, срещу представяне на капачки с уникални кодове, с които е спечелена наградата и представяне на документ, удостоверяващ пълнолетие.

18.3. Наградата преживяване, вдъхновено от Бонд поредицата за 2 (двама) човека предоставя по следния начин и при следните условия:

• в срок до 31 януари 2021 г. печелившият участник е длъжен да потвърди устно на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД – тел: 0800 11 330 притежаването на капачките с уникалните кодове, с които е участвал, желанието и възможността си да се възползва от наградата при описаните по-долу условия, както и да каже трите си имена и телефон за контакт.

• В деня на и преди получаването на наградата преживяване, вдъхновено от Бонд поредицата, спечелилият участник е длъжен да предостави на представител на Организатора капачките, с чиито уникални кодове е спечелил, за да се възползва от наградата си, както и да покаже лична карта, с която да удостовери самоличността си и че е бил пълнолетен към началната дата на Кампанията.

• Ако спечелил участник не потвърди устно в указания срок, че пази и съхранява печелившите капачки с уникални кодове, и/или ако откаже да се възползва от наградата, тя следва да бъде предоставена на първия по ред резервен спечелил.

• Не е допустимо спътникът на спечелилият участник да бъде непълнолетно или малолетно лице.

• Спечелилият участник и неговият спътник не могат да имат претенции към Организатора в случай, че е невъзможно преживяването да се осъществи на пожеланата от тях дата по обективни прични (заетост, невъзможност за запазване на нощувка, но не само, неблагоприятни метеорологични условия за полет и др).

• При неявяване на спечелил участник, който е потвърдил присъствието си, по каквато и да е лична причина (включително по здравословни причини) или каквото и да е форсмажорно обстоятелство), не се допуска повторна организация на преживяването.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

8 comments

 • Кирил Кирилов

  Зд,авейте. Магазин Аванти в гр .Благоевград е във вашия списък за изплащане на награди от КАМПАНИЯТА „ХАЙНЕКЕН НАЦИОНАЛНА КОНСУМАТОРСКА ПРОМОЦИЯ 2020“. В мdгазина на място обаче отказаха да ми осребрят капачката, която печелеше Хайнекен кен. Моля да си актуализирате списъка или да вземете отношение по въпроса!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

 • Мими

  Здравейте,
  Регистрирах 5 номера, преди 2 дни, но все още не съм получила смс. Каква е причината според Вас?

  Благодаря!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

   Бихме Ви посъветвали да се свържете с организаторите. Желаем Ви късмет!

 • Виктор

  Здравейте искам да попитам!След като имате промоция и под капачките се падат и кенчета,Е ли е нормално в 10 магазина да ми кажат,,Ами съжалявам но нямаме никакви промоционални кенчета“

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

   Бихме Ви посъветвали да се свържете с организаторите. Желаем Ви късмет!

 • Спечелих чаша,но наградата до днес 01.03 все още я няма…А когато ми се обадихте,че печеля,казахте,че ще получа наградата до края на февруари…

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, ние не сме организатор на играта. Събираме игрите с награди на едно място за Ваше улеснение.

   Нашият съвет е да се свържете с организаторите на играта Хайнекен и да потърсите съдействие.

   Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *