ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучер за гориво на стойност 2 000 лева, 40 ваучера по 50 лева и още награди от Petrol

Спечелете ваучер за гориво на стойност 2 000 лева, 40 ваучера по 50 лева и още награди от Petrol

ПРАВИЛА НА ИГРАТА
„ЗАРЕЖДАЙ, ПЕЧЕЛИ И СПЕСТЯВАЙ С ПЕТРОЛ“

І. Общи условия

1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за
провеждане и участие в рекламна кампания „ЗАРЕЖДАЙ, ПЕЧЕЛИ И СПЕСТЯВАЙ С
ПЕТРОЛ“ („Играта“).

2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от
участниците в Играта, е „ПЕТРОЛ“ АД, ЕИК 831496285, със седалище и адрес на
управление: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №12, контакт: 0888 669 300, data@petrol.bg,
(„Петрол“ или „Организатора“).

3. Играта се провежда в периода от 00:00 часа на 12.10.2020 г. до 23:59 часа на
07.12.2020 г. („Период на провеждане“).

4. Играта се организира и провежда само за територията на Република България в
търговски обекти, оперирани под марката „Петрол“, обозначени с визията на Играта и
посочени в Списък – приложение към Правилата на Играта..
Играта се провежда на специално изградена насочваща интернет страница на адрес:
www.petrol.bg, а данните ще се записват в Google Sheet, в профила на Петрол в Google.

ІІ. Право на участие

5. Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години, с изключение
на лицата, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта,
както и членовете на семействата им („Участник/ци“). Юридически лица, еднолични
търговци и регистрирани земеделски производители, които закупуват горива за нуждите
на осъществяваната от тях дейност, нямат право да участват в Играта.

6.1 Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила.
Включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила.

6.2. С факта на регистрация за участие в Играта Участникът, се съгласява, че
предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта и
получаване на награда лични данни (телефон), както и съгласието си тези данни да се
съхраняват и обработват от Организатора и негови подизпълнители за целите на
Играта. Политиката за защита на личните данни е достъпна на

Политика за защита на лични данни


Личните данни, предоставени от Участник за участие в играта, ще се използват само за
определяне на победител, уведомяване на победител, предоставяне на награда и
публично представяне на резултатите от играта. За правно основание за обработването
на данни в рамките на играта с награди служи чл. 6, али.1, б. „б“ от Общ Регламент
относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Когато в процеса на играта
Участник дава декларация за съгласие, тогава обработването се ръководи от чл. 6, ал.
1, б „a“ от Регламента. Ако е декларирал съгласия в процеса на играта с награди,
участникът има възможност по всяко време да оттегли тези съгласия за в бъдеще.
Предаването на данни на трети лица е възможно само, когато това е необходимо за
процеса на играта или за целите на осъществяван от държавен орган контрол или
решаване на спор. Данните за победителите ще се съхраняват за срок, през който се
предявяват предвидените по закон претенции и/или до решаването на възникнал с
Участник спор.

ІІІ. Механизъм на участие

7. За да се включи в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да извърши следното:

7.1. пазарува в бензиностанция на Петрол, включена в Играта, в рамките на Периодана провеждане на Играта като закупи гориво и/или неакцизни стоки на стойност не помалка от 60 (шестдесет) лв. за една покупка и да запази фискалния касов бон за
продажба/зареждане на течни горива;

7.2. да посети страницата http://www.petrol.bg и в регистрационна форма да попълни в
предвидените за тази цел задължителни полета: номер на бензиностанцията, в който е
пазарувал; номера на фискалната касова бележка и номер нулиране на фискалния
касов бон; телефонен номер и да отбележи, че е съгласен с Официалните правила на
Играта и политиката за защита на личните данни;

7.3. да потвърди своето участие като натисне бутон „Участвай”.
Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето име по документ
за самоличност, което следва да удостовери с представяне на документ за самоличност,
в случай че е спечелил една от наградите в Играта. Ако Участник е предоставил
непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се
допуска до участие в тегленето на наградите.

8. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва
неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една фискалния касов бон не
може да се участва повече от веднъж.
За всяко участие е необходим отделен фискален касов бон и отделно попълване на
регистрационната форма!

9. Участникът следва да запази фискалния касов бон, с която е участвал, тъй като
представяне на същата е условие за получаване на награда в Играта, в случай че
Участникът бъде изтеглен като победител.

IV. Награди

10. С регистрацията си в Играта, при съобразяване на реда и условията посочени в р.III
по-горе, Участникът може да спечели карта Petrol Club Grifon (Петрол Клуб Грифон) с
премиум отстъпка или ваучер за пазаруване в бензиностанции „Петрол“, включени в
рекламната кампания.
Общият брой награди под формата на ваучери за Периода на провеждане на Играта е
81 (осемдесет и една).
В Периода на провеждане на Играта ще се раздават следните награди:
40 награди ваучери на стойност 50 лева;
40 награди карти за отстъпка Petrol Club Grifon (Петрол Клуб Грифон) с премиум
отстъпка 0.10 лв. от цената на литър гориво бензин А95 и Pro Force Diesel; 0.15 лв. от
цената на литър гориво бензин 100 Еxxtra Force и Diesel Green Force; 0.03 лв. на литър
гориво Blue Force Gas, валидна до 31.12.2021 г.;
1 награда ваучер за гориво на стойност 2 000 лева.

11. Награда не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга
равностойност, вещ или услуга.

12. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети
лица.

V. Определяне на печеливши Участници

13. Определянето на печеливш Участник ще се извърши чрез провеждането на томбола
на случаен принцип от всички регистрирали се Участници.
През периода на Играта ще се извършат 8 тегления
На 19 октомври 2020 г.
На 26 октомври 2020 г.
На 2 ноември 2020 г.
На 9 ноември 2020 г.
На 16 ноември 2020 г.
На 23 ноември 2020 г.
На 30 ноември 2020 г.
На 07 декември 2020 г.
за определяне на печеливши участници, като във всяко от тегленията ще се раздават:
5 награди ваучери на стойност 50 лева;
5 награди карти за отстъпка Petrol Club Grifon (Петрол Клуб Грифон) с премиум
отстъпка 0.10 лв. от цената на литър гориво бензин А95 и Pro Force Diesel; 0.15 лв. от
цената на литър гориво бензин 100 Еxxtra Force и Diesel Green Force; 0.03 лв. на литър
гориво Blue Force Gas, валидна до 31.12.2021 г.
Печелившите участници във всяко теглене ще са 10 /десет / на брой. Те се определят
чрез електронно теглене, което се извършва автоматично с използване на
специализиран софтуер /приложение Pick a winner/ в офис на Организатора и в
присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която
удостоверява резултатите от него.
След изтегляне на печеливш Участник се извършва проверка дали отговаря на
поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не
отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият по
ред печеливш Участник, който отговаря на условията и е изтеглен като резервен
печеливш.
След определяне на печелившите участници се изтеглят резервни печеливши
участници за всяка група награди така
– един за награда ваучер на стойност 50 лева
един за награда карта за отстъпка Petrol Club Grifon (Петрол Клуб Грифон) с
премиум отстъпка 0.10 лв. от цената на литър гориво бензин А95 и Pro Force Diesel; 0.15
лв. от цената на литър гориво бензин 100 Еxxtra Force и Diesel Green Force; 0.03 лв. на
литър гориво Blue Force Gas, валидна до 31.12.2021 г.
Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при
условие че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в сроковете по т.
18. от настоящите Правила.
На 07 декември 2020 г. ще бъде извършено теглене за определяне на печеливш
участник за голямата награда ваучер за гориво на стойност 2 000 лв. Печелившият
участник ще бъде определен измежду всички участници в играта от комисията,
съставена от служители на Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ