ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете сешоари Moisture Protect, 20 чадъра и 30 сета с мини продукти Klorane

Спечелете сешоари Moisture Protect, 20 чадъра и 30 сета с мини продукти Klorane

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Научи тайните на красивата
коса“ на Klorane 2020

I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА
1. Промоцията „Научи тайните на красивата коса“ на Klorane 2020 /споменавана
навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/ се организира и провежда
от „Пиер Фабр Дермо-Козметик България“ ЕООД, ЕИК 175354302, регистрирано
съгласно ЗДДС под номер BG175354302, със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н Триадица, бул.България, 49, Бизнес център Витоша, ет. 6,
представлявано от Изпълнителния директор Томаш Процайло (споменавано
навсякъде по-долу в правилата като “Организатор”).

2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в
съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните
правила ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Организатора –
https://www.facebook.com/klorane.bulgaria и на уебстраницата на Промоцията
www.klorane-promo.com.
С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните
Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на
Промоцията.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно
настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско
законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от
Организатора срок след предварителното им оповестяване на Facebook
страницата https://www.facebook.com/klorane.bulgaria и на уебстраницата на
Промоцията www.klorane-promo.com.

II. Територия
Промоцията се провежда на територията на Република България.

III. Срок и продължителност на промоцията
4. Промоцията започва в 00:00:00 ч. на 20-ти октомври 2020 г. и ще продължи
до 23:59:59 ч. на 30-ти ноември 2020 г. включително (Период на Промоцията).
5. Всяка регистрация в играта преди 00:00:00 ч. на 20-ти октомври 2020 г. и
след 23:59:59 ч. на 30-ти ноември 2020 г., ще бъде считана за невалидна.

IV. Участващи търговски марки и опаковки
6. Всички продукти от сериите за коса на Klorane следва да се считат, че
участват в Промоцията.
V. Механизъм на участие в Промоцията
7.1. За да участва за спечелването на една от малките и големи награди,
участникът трябва да изпълни всяко едно от следните условия:
7.1.1. Да закупи продукт/и от сериите за коса на Klorane на стойност минимум
15 лв.;
7.1.2. Да влезе на http://www.klorane-promo.com и да регистрира своята покупка
като посочи своите имена, телефон за контакт, имейл адрес и номера на
касовия бон/фактура за закупените продукт/и от сериите за коса на Klorane на
стойност минимум 15 лв.;
7.1.3. Да регистрира своята покупка в Периода на Промоцията, посочен по-горе
в т. 4.
7.2. Участието в Промоцията е доброволно и не изисква никакви допълнителни
разходи от страна на участниците, освен за закупуване на продукт/и от сериите
за коса на Klorane на стойност минимум 15 лв. и евентуални допълнителни
разходи за мобилен интернет на участник в Промоцията, натрупани вследствие
на действия, свързани с Промоцията.

8. Всеки участник може да се регистрира в Промоцията, с повече от една
касова бележка/фактура за продукт/и от сериите за коса на Klorane на стойност
минимум 15 лв., при условие, че всяка от тях (касова бележка/фактура) доказва
покупка на продукт/и от сериите за коса на Klorane на стойност минимум 15 лв.
Една касова бележка/фактура дава право само на една регистрация.

9. Регистрация на направената покупка през уебстраницата на Промоцията ще
се счита за невалидна и участникът няма да бъде включен в разпределението
за наградите в следните случаи:
9.1. Ако регистрацията съдържа грешен уникален номер на касова
бележка/фактура;
9.2. Ако регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата
бележка/фактура;
9.3. Ако регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура,
който вече е бил регистриран;
9.4. Ако регистрацията е направена след изтичане срока на Промоцията, а
именно след 23:59:59 ч. на 30-ти ноември 2020 г. или преди нейното начало, а
именно преди 00:00:00 ч. на 20-ти октомври 2020 г.
9.5. Ако с регистрираната касова бележка/фактура не се удостоверява
закупуването на продукт/и от сериите за коса на Klorane на стойност минимум
15 лв.
9.6. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни,
преди да е бил обявен за Печеливш;
9.7. Ако е закупил продукт/и на стойност под 15 лв. от сериите за коса на
Klorane.
9.8. Ако е закупил продукт/и, които не са част от сериите за коса на Klorane.
10. Всеки валидно регистриран номер на касова бележка/фактура дава
равноправно право за участие при разпределението на наградите в
Промоцията – малки, средни и големи.

VI. Награди, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и
получаване на награди
11. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:
11.1. Големи награди: 2 бр. – Сешоар PHILIPS HP8281/00;
11.2. Средни награди: 20 бр. – Брандиран чадър;
11.3. Малки награди: 30 бр. – Сет мини продукти (travel format);
За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (големи, средни и
малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от
Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията
и условията съгласно настоящите Официални правила.
12. Печелившите на малките, средните и големите награди ще се теглят на
случаен (лотариен) принцип чрез специализиран софтуер измежду всички лица,
които са направили валидна регистрация в Периода на Промоцията.
12.1. Тегленето ще се извърши след края на периода на промоцията, а именно
от 01.12.2020 г. до 03.12.2020 г.
12.2. Печелившите участници ще бъдат уведомени на посочения от тях e-mail
адрес и/или с обаждане на предоставения при регистрацията телефонен номер
не по-късно от 07.12.2020 г.
12.3. Потвърждаването на наградата от печеливш участник става чрез
изпращане на снимка на регистрирания касов бон/фактура в отговор на
получения e-mail за обявяването му като Печеливш, не по-късно от 10.12.2020 г.
12.4. При потвърждаване на наградата чрез изпращане на снимка на
регистрирания касов бон/фактура от страна на спечелилия участник,
Организаторът ще предостави информация относно начина на получаване на
спечелената награда. Начинът за получаване на наградата може да включва
вземането ѝ от специално указано място, в който случай съответните разходи
по получаване на наградата ще бъдат за сметка на съответния печеливш
участник.

13. Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана за участие в
разпределението на наградите само веднъж.
14. В периода 01.12.2020 г. до 03.12.2020 г. ще бъдат изтеглени и 5 резерви,
съответно с 53-то, 54-то, 55-то, 56-то и 57-мо тегления. Редът за свързване с
резервите е уточнен в точка 17 по-долу от настоящите правила.

15. Победителите в Промоцията, потвърдили спечелената от тях награда и в
случай че желаят получаването ѝ, следва да предоставят:
 регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за
покупката, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в
България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на
наградата.
 техни лични данни: три имена, дата на раждане, както и номер на ЛК,
които биха се изисквали за процедурата по получаване на наградата от
куриер, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.
16. Малките, средните и големите награди ще бъдат изпратени за сметка на
Организатора не по-късно от 15.12.2020, освен в случаите, посочени ч т. 12.4
по-горе. Наградите се потвърждават от спечелилите участници до 10.12.2020 г.,
а Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, потвърдена от
печеливш участник след тази дата.
17. В случай че победителят не потвърди наградата си до 10.12.2020 г., на
11.12.2020 г. Организаторът се свързва първо с предварително изтеглена
резерва от 53-то теглене, съгласно точка 14, за победител за съответната
непотвърдена награда. Организаторът няма задължение за предоставяне на
награда, предявена след този период.

Резервният победител трябва да потвърди наградата си до 5 календарни дни
от деня, в който е уведомен. В случай че съответната резерва не потвърди
спечелената награда, Организаторът се свързва с резервата от следващото
теглене до изчерпване на резервите или до получаване на потвърждение за
наградата. В случай че нито победителят, нито резервата не потвърди
наградата си, последната няма да бъде предоставена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ