ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете хлебопекарна, кани за вода, електрически мелнички за сол и трио сет Kikkoman

Спечелете хлебопекарна, кани за вода, електрически мелнички за сол и трио сет Kikkoman

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА КИКОМАН „ИЗБЕРИ ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ВКУС“, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 26.10 ДО 22.11.2020 г.

С участието си в Играта Участниците приемат условията на изложените по-долу Oфициални Правила на Играта.

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта на Kikkoman „Избери изцяло натурален вкус“ е организирана от името на Kikkoman Europe Kft, със съдействието на „Левел Уан“ ЕООД, с адрес: София 1124, ул. „Янтра“ 11, ет. 4, ап. 12; като един от администраторитe на промо страницата на Kikkoman България www.kikkofood.bg за периода 26.10.2020-22.11.2021 г., и наричан по-долу Администратор или Организатор на Играта, и „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, като официален дистрибутор за България на продуктите с марка Kikkoman, и наричан по-долу Дистрибутор.

1.2. В Играта „Избери изцяло натурален вкус“ Организаторът отговаря за осъществяването на контакт с победителите, съгласно условията и общите Правила, посочени по-долу и след съгласието на участниците в Играта по силата на записаното в Част 4 от настоящите Правила.

1.3. В Играта „Избери изцяло натурален вкус“ Дистрибуторът отговаря за изпращането и доставянето на наградите до участниците, определени за победители по силата на записаното в Част 7, Част 8 и Част 9 от настоящите Правила.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта “Избери изцяло натурален вкус”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу Правила на Играта, наречени Официални Правила.

2.2. Официалните Правила са публикувани и достъпни на промо страницата на Kikkoman www.kikkofood.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните Правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на www.kikkofood.bg.

2.2.1. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, особено в случаи на форсмажорни обстоятелства или злоупотреба с промо страницата на Kikkoman www.kikkofood.bg, включително всякакъв тип опит за нейното манипулиране и/или друг вид измама, от страна на който и да е от участниците или което и да е друго лице.

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални Правила на Играта и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2.6. Участието в Играта е обвързано с покупка.

Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3.1. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Официалните Правила на Играта, с изключение на служителите на „Левел Уан“ ЕООД, „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и обслужващите Kikkoman Europe Kft агенции, както и всички свързани с тях лица.

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, което: (1) отговаря на условията по Част 3 по-горе; (2) в периода на Играта е закупило поне 1 продукт с марка Kikkoman; (3) доброволно е регистрирало номера на касовата си бележка, удостоверяваща покупката, в регистрационната форма на сайта www.kikkofood.bg в периода на Играта.

4.2. В Играта не могат да участват членовете на семейството (деца, родители, брат, сестра, съпруг, съпруга) на служителите на Kikkoman Europe Kft, „Левел Уан“ ЕООД, „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и обслужващите Kikkoman Europe Kft агенции.

4.3. Участието в тази Игра включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Правила. Всички лични данни ще бъдат третирани съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

4.4. Всеки потребител, който отговаря на горе-описаните условия, има право да участва, като с участието си в Играта потвърждава, че:
4.4.1. съгласява се името му да бъде публикувано в промо страницата на Kikkoman: www.kikkofood.bg, в случай че е избран за победител;
4.4.2. съгласява се Kikkoman и/или Организаторът на Играта да се свърже с него/нея посредством лично съобщение на посочения от него/нея имейл, за да получи неговия/нейния пощенски адрес, на който да изпрати наградата, ако съответният участник е сред победителите;
4.4.3. е български гражданин или постоянно пребиваващ в България;
4.4.4. да е най-малко на 18 навършени години;
4.4.5. гарантира, че пази регистрираната касова бележка;
4.4.6. потвърждава, че е прочел и разбрал тези Официални Правила и се съгласява да ги спазва.

4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от Правилата на Играта.

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта или периодът на Играта е от 00:01 часа на 26.10.2020 до 23:59 часа на 22.11.2020 г., и ще бъде организирана и проведена на онлайн промо страницата на Kikkoman www.kikkofood.bg.

5.2 Организаторът си запазва правото да промени датата на провеждане на Играта. Всяка промяна на условията по настоящия регламент ще бъде съобщена на промо страницата на Kikkoman www.kikkofood.bg и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, следва да закупи поне 1 продукт с марка Kikkoman. За всяка покупка потребителят трябва да въведе в посочения период на Играта НОМЕР и ДАТА, от касовата бележка, удостоверяваща покупката на участващите в промоцията продукти, на интернет адрес www.kikkofood.bg.

6.2. За верига магазини Метро, за номер на касов бон се счита номерът на фактурата, издадена от съответния обект.

6.3. Броят на участията в периода на Играта е неограничен. Всеки участник може да регистрира колкото желае касови бележки.

6.4. Повторна регистрация на вече регистриран номер няма да бъде допусната от системата. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.
6.4.1. Ако в една касова бележка има повече от 1 продукт Kikkoman, регистрацията на номера на тази касова бележка ще се счита за една. Така, например, ако в дадена касова бележка има 2 продукта Kikkoman, например, тя няма да бъде отчетена като две регистрации и няма да увеличи шанса за спечелване на награда.

6.5. Един участник може да спечели само една дневна или една седмична награда и една голяма награда в края на периода.

6.6. Преди да регистрира касовата бележка на www.kikkofood.bg, участникът попълва във формата за участие своите имена /собствено и фамилно име/, номер на мобилен телефон за връзка, електронна поща, дата и номер на касовата бележка. Тези данни ще бъдат използвани в съответствие със ЗЗЛД за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената награда от Играта и съгласно записаното в ЧАСТ 8 и ЧАСТ 11.

6.7. След регистрация на касовата бележка, участникът веднага ще вижда екран с надпис „УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ“, в потвърждение на това, че регистрацията е преминала успешно.

6.8. С включването си в Играта, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта.

6.9. За целия период на Играта (26.10-22.11.2020 г.) ще бъде избран 1 победител, който ще печели голяма награда: пекарна за хляб Tefal, или общо един (1) брой пекарна за хляб за периода на Играта (26.10-22.11.2020 г.).
6.9.1. Голямата награда ще се раздаде след теглене на лотариен принцип на 1 брой номер на касова бележка от всички въведени номера на касови бележки за целия период на Играта.

6.10. Всяка седмица ще бъдат избирани по 4 победителя, които ще печелят по една от седмичните награди: кана за вода с филтър Brita, или общо шестнадесет (16) броя кана за вода с филтър Brita за периода на Играта (26.10-22.11.2020 г.).
6.10.1. Седмичните награди ще се раздават след теглене на лотариен принцип на 4 броя номера на касови бележки от всички въведени номера на касови бележки за съответната седмица.

6.11. Всяка седмица ще бъдат избирани по 4 победителя, които ще печелят по една от седмичните награди: електрическа мелница за сол и пипер, или общо шестнадесет (16) броя електрическа мелница за сол и пипер за периода на Играта (26.10-22.11.2020 г.).
6.11.1. Седмичните награди ще се раздават след теглене на лотариен принцип на 4 броя номера на касови бележки от всички въведени номера на касови бележки за съответната седмица.

6.12. Всяка седмица ще бъдат избирани по 7 победителя, които ще печелят по една от дневните награди: комплект Kikkoman продукти (3 броя), или общо двадесет и осем (28) броя комплекта Kikkoman продукти (3 броя) за периода на Играта (26.10-22.11.2020 г.).
6.12.1. Дневните награди ще се раздават след теглене на лотариен принцип на 1 брой номер на касови бележки от всички въведени номера на касови бележки за съответния ден.

6.13. Разпределението на наградите в 8-те седмици на Играта е както следва:
6.13.1. Седмица 1 (от 26 октомври до 01 ноември 2020 г.) ще бъдат раздадени 4 кани с филтър Brita, 4 електрически мелници за сол и пипер и 7 комплекта Kikkoman продукти;
6.13.2. Седмица 2 (от 02 до 08 ноември 2020 г.) ще бъдат раздадени 4 кани с филтър Brita, 4 електрически мелници за сол и пипер и 7 комплекта Kikkoman продукти;
6.13.3. Седмица 3 (от 09 до 15 ноември 2020 г.) ще бъдат раздадени 4 кани с филтър Brita, 4 електрически мелници за сол и пипер и 7 комплекта Kikkoman продукти;
6.13.4. Седмица 4 (от 16 до 22 ноември 2020 г.) ще бъдат раздадени4 кани с филтър Brita, 4 електрически мелници за сол и пипер и 7 комплекта Kikkoman продукти;
6.13.5. За целия период на Играта (26 октомври – 22 ноември 2020 г.) ще бъде раздадена 1 пекарна за хляб Tefal.

6.14. Победителите ще бъдат обявявани в секцията „Победители“ на промо страницата www.kikkofood.bg, всеки понеделник и както следва:
6.14.3. Победителите за седмица 1 (от 26 октомври до 01 ноември 2020 г.) ще бъдат обявени на 02 ноември 2020 г.
6.14.4. Победителите за седмица 2 (от 02 до 08 ноември 2020 г.) ще бъдат обявени на 09 ноември 2020 г.
6.14.5. Победителите за седмица 3 (от 09 до 15 ноември 2020 г.) ще бъдат обявени на 16 ноември 2020 г.
6.14.6. Победителите за седмица 4 (от 16 до 22 ноември 2020 г.) и победителят за целия период на Играта (от 26 октомври до 22 ноември 2020 г.) ще бъдат обявени на 23 ноември 2020 г.

6.15. Победителите ще получат имейл със съобщение от Организатора, че са изтеглени и трябва да изпратят в отговор имейл с адреса си, на който да им бъде доставена наградата.

6.16. С регистрацията си на касова бележка по време на Играта (26 октомври – 22 ноември 2020 г.), участниците се съгласяват тяхната регистрация да бъде включена в лотария, за да може да бъдат изтеглени в жребия за разпределението на наградите.

6.17. В случай, че за съответния ден има по-малко легитимни регистрации от предвидения брой награди, броят на дневните награди се разпределя пропорционално сред участниците в следващия ден и/или следващи дни (така, ако на 26 октомври, например, има 1 регистрация, която да отговаря на условията за участие в Играта, то участникът, направил, тази регистрация ще спечели 1 дневна награда, а останалите дневни награди, предвидени за 26 октомври, ще се раздадат на 27 октомври, за който ден дневните награди ще се увеличат с добавената бройка нераздадени награди за предишния ден).

6.18. Участниците са длъжни да пазят касовата си бележка с печелившия номер, на която изрично е упоменат поне 1 продукт с марка Kikkoman и да я представят на куриера при доставянето на наградите им. Ако участникът не представи касовата бележка, той губи правото да получи наградата.

6.19. Крайната дата на Играта е: 22.11.2020 г. в 23:59 ч.

6.20. Няма да бъдат взети под внимание касови бележки, регистрирани след посочения в т. 6.19. срок на Играта.

Част 7. НАГРАДИ

7.1. По време на Играта ще бъдат раздадени шестдесет и една (61) награди, описани в т. 6.9., 6.10, 6.11. и 6.12., както следва:
7.1.1. 28 (двадесет и осем) комплекта Kikkoman продукти (Kikkoman естествено ферментирал соев сос, Kikkoman естествено ферментирал соев сос LIGHT, Kikkoman безглутенов соев сос Тамари), всеки на стойност 18 лв., без ДДС.
7.1.2. 16 (шестнадесет) кана с филтър Brita, всяка на стойност 40 лв., без ДДС.
7.1.3. 16 (шестнадесет) електрически мелници за сол и пипер, всяка на стойност 20 лв., без ДДС.
7.1.4. 1 (една) пекарна за хляб Tefal, на стойност 220 лв., без ДДС.

7.2. Не е позволено да се дават пари в брой или да се подменят наградите, предлагани в тази Игра.

7.3. Наградите ще бъдат изпратени на победителите след потвърждение, като победителите изпратят адреса си за получаване на наградата.

7.4. Лице, идентифицирано със същото име и/или със същия адрес и/или със същия телефонен номер, ще може да спечели само една награда на седмица, както седмиците са описани в т. 6.13.
7.4.1. Лице, идентифицирано със същото име и/или със същия адрес и/или със същия телефонен номер, ще може да спечели най-много 4 награди за целия период на Играта (26.10-22.11.20)
7.4.2. Ако лице, идентифицирано със същото име и/или със същия адрес и/или със същия телефонен номер, спечели в 2 или 3 седмици, то тогава същото лице може да спечели само различни по вид награди. Например, ако лицето спечели в Седмица 1 кана с филтър Brita, то няма да бъде възможно същото лице да спечели вторa кана с филтър Brita през периода на Играта, което означава, че ако номер на касова бележка, която принадлежи на лице, вече спечелило една награда в рамките на Играта, бъде изтеглен за същия вид награда, то той няма да бъде зачетен за валиден и на негово място ще бъде изтеглен друг номер.

 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ