ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Вълшебен конкурс на IKEA

Вълшебен конкурс на IKEA

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЛШЕБНИЯ КОНКУРС ЗА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ ФАНТАСТИЧНИ ПРИЯТЕЛИ 2020

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Организатор на конкурса с рисунки („Конкурса/ът”) е „Хаус Маркет България” ЕАД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 216, в сътрудничество с IKEA of Sweden AB, рег. № по ДДС: SE5560747551, адрес: P.O. BOX 317, 83020 Hackås, Sweden (наричани общо „ИКЕА“). Включвайки се в Конкурса, участниците и техните родители/настойници се съгласяват с правилата на Конкурса („Правила/та“) и са длъжни да ги спазват във всеки един момент. Правилата на Конкурса може да намерите по всяко време на интернет адрес www.ikeaplay.bg.
 2. Участници в Конкурса могат да бъдат само деца на възраст до 12 години (включително), с постоянен адрес в Република България, представлявани от свой родител или настойник, член на (участник в) програмата IKEA FAMILY. Служители на ИКЕА, членовете на журитата от Конкурса, служителите на рекламните агенции, обслужваща Конкурса, както и членовете на техните семейства, нямат право да участват в Конкурса.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 1. За да участват в Конкурса, участниците трябва самостоятелно да нарисуват своя фантастичен (въображаем) приятел и да го изпратят на „Хаус Маркет България” АД, чрез своя родител/настойник, както е предвидено в Правилата по-долу.
 2. Всеки участник има право да участва в Конкурса само с една рисунка. В случай, че участник е участвал с повече от една рисунка в Конкурса, журито ще избере само една от подадените рисунки и само тя ще бъде оценена.
 3. Участниците нямат право да бъдат подпомагани от своите родители/настойници или други лица за създаването на рисунките си.
 4. Не се допускат до участие в Конкурса рисунки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.
 5. Конкурсът се организира и провежда на два етапа – локален (на територията на Република България) и глобален (на международно ниво).

 

5.1. Локален етап на Конкурса.

5.1.1. Локалният етап на Конкурса се провежда в периода 1 ноември 2020 г. – 22 ноември 2020 г., в който участниците, чрез своя родител/настойник, могат да изпращат рисунките си на „Хаус Маркет България” АД. Изпращането на рисунките се извършва чрез уеб адрес www.ikeaplay.bg. В Конкурса участват само рисунки, получени от „Хаус Маркет България” АД до 23:59 ч. на 22 ноември 2020 г. Участници с несвоевременно или некоректно/неправилно подадени рисунки се дисквалифицират.

5.1.2. За изпращане на рисунка чрез уеб адрес www.ikeaplay.bg трябва да се посети посочената интернет страницата и рисунката да бъде подадена през формуляра за участие. Изискванията за размер и вид на файла са: формат jpg и големина не повече от 2 МВ.

5.1.3. След приключване на периода за подаване на рисунки, съгласно т. 5.1.1. по-горе от Правилата, се извършва определяне на общо 15 /петнадесет/ финалиста от този етап на Конкурса, както е посочено в следващите точки.

5.1.4. В периода 23 ноември 2020 г. – 27 ноември 2020 г. ще се извърши онлайн гласуване чрез бутон „Like” на уеб адрес www.ikeaplay.bg за всички участници, изпратили рисунки чрез уеб адреса. За целите на гласуването е необходимо гласуващите да имат валиден личен Facebook профил, чрез който да гласуват. Забранено е използването на всякакви методи (в т.ч. чрез специализиран софтуер), които по един или друг начин добавят гласове за рисунки „автоматично“. ИКЕА има право да анулира подадени гласове за рисунки, за които има съмнение, че са направени в нарушение на Правилата. Гласуването приключва в 23:59 ч. на 27 ноември 2020 г. Тримата участници, получили най-много харесвания от проведеното гласуване, автоматично стават финалисти от локалния етап на Конкурса.

5.1.5. Успоредно с онлайн гласуването ще се проведе и избор на още 12 финалисти от 4-членно жури. Журито ще избере тези финалисти от всички рисунки, подадени чрез сайта www.ikeaplay.bg. Журито ще избере и петима резервни финалисти. Критериите за оценяване и избор на рисунките са: оригиналност на идеята, творчески подход и изпълнение, приложимост и други по преценка на ИКЕА.

5.1.6. „Хаус Маркет България” АД ще уведоми всички участници, които са станали финалисти в локалния етап на Конкурса, чрез e-mail. Участниците следва в тридневен срок от уведомяването да потвърдят в отговор на изпратения e-mail желанието си за по-нататъшно участие в Конкурса.

5.1.7. В случай че не може да бъде установен контакт с някой участник-финалист или същият не потвърди по-нататъшното си участие в Конкурса в срока според т. 5.1.6, то неговото място се заема от резервен финалист (съобразно класирането на резервните финалисти от журито).

5.1.8. На 4 декември 2020 г. ще бъдат обявени 15-те финалисти от локалния етап на Конкурса, които ще могат да участват в глобалния етап на Конкурса. Обявяването ще се извърши на уеб адрес www.ikeaplay.bg и/или фейсбук страницата ИКЕА България и/или на уеб адрес www.ikea.bg.

5.1.9. „Хаус Маркет България” АД ще изпрати рисунките на 15-те финалисти към IKEA of Sweden AB с оглед по-нататъшното им участие в глобалния етап на Конкурса.

5.1.10. В регистрационната форма за участие в Конкурса има полета, в които се попълват определени данни/информация. Полетата от регистрационната форма, които задължително следва да се попълнят, за да бъде взето участие в Конкурса, са отбелязани със звезда (*). С подаването на регистрационната форма родителят/настойникът дава съгласието си детето да участва в Конкурса.

 

5.2. Глобален етап на Конкурса

5.2.1. 15-те финалисти от локалния етап на Конкурса участват в глобалния етап, където се определят 6 (шест) победители общо за всички участващи в Конкурса държави. Победителите се определят от жури на IKEA of Sweden AB, състоящо се от специалисти по разработване на продукти за деца – специалист разработване на продукти, инженер разработване на продукти, продуктов дизайнер, специалист снабдяване и доставки, представител на търговски екип. Критериите за оценяване и избор на рисунките са уникалност, търговски потенциал, възможност за изработване на плюшена играчка по рисунката, оригиналност и други по преценка на ИКЕА.

5.2.2. Финалистите от локалния етап на Конкурса, които са избрани за победители от глобалния етап на Конкурса, ще бъдат уведомени за това по e-mail и/или телефон.

5.2.3. През месец февруари 2021 г. IKEA of Sweden AB ще обяви 6-имата победители от глобалния етап на Конкурса. Победителите, заедно с рисунките им, ще бъдат публикувани в пресата (вестници, списания, в т.ч. електронни, и т.н.) и по всякакви други начини (интернет страници, фейсбук страници и т.н.), каквито ИКЕА намери за добре.

5.2.4. На база рисунките на победителите ИКЕА желае да разработи и произведе лимитирана серия плюшени играчки, които да се продават в магазини ИКЕА. През ноември 2021 г. лимитирана серия плюшени играчки, изработени на база рисунките на победителите от глобалния етап на Конкурса, ще бъдат пуснати в продажба в магазини ИКЕА. При условие, че не може да бъде произведена плюшена играчка на база рисунката на даден участник, ИКЕА има право да не произведе тази играчка и да я замени с друга, базирана на друга рисунка от Конкурса.

5.2.5. ИКЕА ще дарява пълната сума от приходите от всички продадени плюшени играчки от произведената лимитирана серия за цели, избрани изключително от ИКЕА, в полза на проекти, подкрепящи правото на децата да играят и да се развиват. Сумата на дарението може да бъде променяна по усмотрение на ИКЕА.

 

III. НАГРАДИ

 

 1. Всеки участник в локалния етап на Конкурса получава сертификат за участие, който се изпраща на предоставения в регистрационната форма за участие e-mail.
 2. През месец декември 2020 г. ще бъде проведено официално награждаване и изложба на рисунките на 15-те финалисти от локалния етап на Конкурса. На събитието на всеки участник-финалист, чрез родителя/настойника, ще бъде връчен сертификат за финалист в Конкурса (в допълнение към сертификата за участие по т. 1). Присъствието на родител/настойник на събитието е задължително условие. „Хаус Маркет България” АД ще уведоми предварително по e-mail, телефон или друг подходящ начин финалистите за мястото и часа на провеждане на събитието.
 3. Ако участник бъде определен за победител в глобалния етап от Конкурса, той ще получи една плюшена играчка от модела изработен по неговата рисунка. ИКЕА допълнително ще уведоми такъв участник за начина, датата и мястото на получаване на тази награда.
 4. Наградите не подлежат на договаряне и правото за получаването им не може да се прехвърля на трети лица. Не може да се получават пари вместо или срещу награди. ИКЕА си запазва правото да замени дадена награда с друга или с еквивалента стойност, по своя преценка, в случай на обстоятелства извън контрола на ИКЕА. Всички и всякакви евентуално дължими данъци във връзка с наградата са за сметка на получателя на наградата.
 5. ИКЕА си запазва правото да избере друг победител и да даде наградата на друго лице в случай, че има основателни съмнения, че даден участник е участвал в Конкурса по несъвместим с Правилата начин или начин, който ИКЕА счете за неподходящ, противозаконен или неморален.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ