ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 карти за гориво от ЕКо на стойност 200 лева всяка

Спечелете 10 карти за гориво от ЕКо на стойност 200 лева всяка

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите правила уреждат начина на провеждане на играта „#асеганакъде“ (наричана по-долу за краткост „Играта“), която ще се проведе в периода от 02.11.2020 г. до 17.12.2020 г. включително.

2. Играта ще се провежда съобразно настоящите правила, които ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на OLX Bulgaria  и специално създадена лендинг страница на следния уеб адрес www.blog.olx.bg в периода на провеждането ѝ. Участието в Играта е обвързано с покупка, извършена чрез обява в OLX при условията на т.7

II. ОРГАНИЗАТОР, ПАРТНЬОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3. Играта се организира от „НАСПЪРС КЛАСИФАЙДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 175345805, с адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №1, ет.3, наричано по-долу Организатор. Партньор на Организатора, осигуряващ наградите в Играта, са Бензионостанции Еко, управлявани от  „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, с адрес: гр. София,  ул. „Лъчезар Станчев” № 3, бл. комплекс „Литекс Тауър”, ет. 9.

4. В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които отговарят на условията й. Участието в Играта е допустимо само при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието им и се съгласяват безусловно да ги спазват.

5. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите правила, следните лица: 

5.1. членове на управителните органи на Организатора и Партньора на играта;

5.2. членове на управителните и контролните органи и съдружници в дружествата, участващи под каквато и да е форма в провеждането на играта, както и в дружествата, доставящи стоките, предоставяни като награди в рамките на играта;

5.3. работници и служители на лицата по т.5.1 и т.5.2 по-горе;

5.4. лицата по т.17 от настоящите правила; 

5.5. свързани лица на лицата по т. 5.1. – т. 5.4 по-горе, по смисъла на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ.

6. Всяко лице, което отговаря на изискванията на т.4 и за което не са налице ограниченията по т.5 от настоящите правила, може да участва в играта. 

7. Участието в играта се осъществява чрез изпълнението на следните няколко стъпки:

7.1 Създаване на скрийншот на обява на автомобил на стойност 5000 лв. или на стойност над 5000лв. с включен ДДС, който участникът е харесал в OLX.BG

7.2. Покупка на автомобила по т.7.1, предмет на обявата в OLX.BG, на стойност 5000 лв. или на стойност над 5000 лв. с включен ДДС.

7.3. Създаване на видео или снимка от първото пътуване на участника със закупения чрез обява в OLX автомобил и публикуване на видеото/снимката във личния фейсбук и/или инстаграм профил на участника с хаштаг #асеганакъде @EKOstation @OLXbg., като на видеото/снимката не трябва да се вижда регистрационният номер на автомобила.

7.4. Изпращане на скрийншота на обявата по т.7.1 и видеото/снимката по т.7.3 с имейл до promo@olx.bgв срок до 17.12.2020 г. вкл. В имейла участникът посочва следните данни за контакт: телефонен номер и адрес.

Организаторът изрично заявява, че за участие в Играта от участниците не се изисква да заснемат себе си или да заснемат други лица при създаване на нужните за участие снимкови и/или видео материали. 

Не се допуска и не се изисква от участниците също така заснемането на документи, свързани със закупуването на автомобила, както и заснемане на регистрационния номер на автомобила.

8. Организаторът може по всяко време да проверява съответствието на даден участник с изискванията и ограниченията за участие в играта. С изпълнение на горепосочените стъпки и изпращане на нужните материали до посочения в т.7.4 имейл адрес на Организатора, конкретният участник се регистрира за участие в играта и декларира, че отговаря на изискванията на т.4, че спрямо него не са налице предпоставките по т.5 от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, включително и чрез обработващ личните данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.

9. Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да го изключи от участие. В този случай Организаторът може да запази данните на участника, за определен период от време.

10.2. По всяко време Организаторът на играта може да предприеме действия по премахване на публикации,публикувани снимки и/или коментари, когато има съмнения за извършване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта от страна на участника, публикувал съответните материали или ако прецени, че с действията си участникът нарушава правилата, изброени в т.13 от настоящите правила. Същото право Организаторът на играта има и ако прецени, че публикуваните от участника материали не отговарят на критериите по т.13 по-долу. 

10.3. При прекратяване на играта или на участието на отделен участник в нея, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците и на всякакви други трети лица.

11.1. Снимките (фотографските материали) и/или видеа, публикувани и отбелязани от всеки участник във фейсбук и/или инстаграм профила му, трябва да бъдат заснети от участника в играта или той да притежава на друго основание авторските права върху тях. Когато в даден материал са заснети лица, различни от участника, тези лица трябва да са дали съгласието си за публикуването на материала във фейсбук и/или инстаграм, респ. за използването на изходния материал за създаването на тези произведения. Ако лица, заснети в материала, са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласието за качване на материала или използване на изходния материал за създаване на публикувания фотографски материал, се дава от родителите им, респ. от техните попечители/ настойници.

11.2. С факта на публикуване на снимковия материал и/или видеоматериала си във фейсбук и/или инстаграм, всеки участник декларира, че е автор на материала, респ. на изходния материал, от който той е създаден, или че на друго основание притежава авторските права върху него.

11.3. С факта на публикуване на снимковия материал и/или на видеоматериала си във фейсбук и/или инстаграм, всеки участник в играта декларира, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети в този материал, ако има такива, и в изходния материал за създаването му. Също така, участникът декларира, че когато заснетите лица са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласие за публикуване на снимките, респ. за използване на изходния материал, включително и за публикуването им във Фейсбук/Инстаграм профила на Организатора, е дадено от техните родителите, респ. от техните попечители/настойници. 

12. Едно физическо лице може да участва в играта неограничен брой пъти с различни обяви с  коли, които е закупил чрез обява в OLX.

13. Не се допуска публикуването и участието в играта на снимков и видео материали, които:

13.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка пропаганда и/или символи, както и призиви за дискриминация или към етнически конфликти;

13.2. Целят рекламиране на марка стока или услуга. В това число са забранени аудио-визуални и видео материали, съдържащи разпознаваеми етикети, символи, марки, дизайни и др., създаващи асоциации с конкретни стоки и/или услуги, включително тези на Организатора на играта, чрез които се цели рекламиране на определена стока и/или услуга;

13.3. Създадени са в нарушение на настоящите правила;

13.4. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата;

13.5. Са с агресивно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание;

13.5. Пропагандират (включително индиректно) използването на наркотици или други забранени и упойващи вещества, алкохолни напитки или тютюневи изделия;

13.6. Са с порнографски характер;

13.7. Съдържат някаква форма на насилие, независимо от неговия обект;

13.8. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя;

13.9.За чието публикуване носителят на авторските права не е дал съгласието си;

13.10. Са неподходящи за възприемане от лица, ненавършили 14 години, независимо от причината за това;

13.11. Съдържат или разкриват лични данни на лица, които не са дали съгласието си за това по реда, установен в действащото законодателство и в настоящите правила;

13.12. По друг начин нарушават разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България и приложимото европейско законодателство, на настоящите правила или на морала/добрите нрави.

14.1. След публикуване на снимков/видео материал, той ще бъде достъпен за всички абонирани ползватели на социалните медии, които ще могат да го виждат и преглеждат. Участникът в играта дава изричното си съгласие за тези последици в резултат на публикуването на неговия снимков/видео материал .

14.2. По всяко време, докато трае играта или след това, всеки участник има право да премахне от социалните мрежи снимков или видео материал, публикуван във връзка с участието му в Играта, но в този случай не се включва в тегленето за наградите.

 

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ

15. Играта се провежда, като желаещите да участват следва да изпълнят посочените в т.7 от настоящите правила стъпки в периода от 02.11.2020 г. до 17.12.2020 г. включително.

16. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати играта по всяко време в случай, че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на правилата на играта или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на играта се обявява в профила на Организатора в социалната мрежа на OLX Bulgaria и на лендинг страницата. 

17. Организаторът на играта определя лицата, които ще преценяват дали снимковите и текстовите материали, публикувани в профила на Организатора в социалната мрежа Фейсбук, отговарят на настоящите условия.

18.1. След края на периода за публикуване на снимкови и видео материали и изпращане на нужната информация по имейла адреса за участие в Играта, определен съгласно т.7.4 от настоящите правила, на случаен принцип в присъствието на нотариус се изтеглят 10 печеливши участници и 5 резервни участници, с които Организаторът да се свърже, в случай че с печелившите участници или с някой от тях не бъде установен контакт, той не предостави личните си данни, позволяващи индивидуализирането му, или откаже да получи наградата си. Печелившите участници и петте резерви ще бъдат обявени в профила на Организатора във Фейсбук на 20.12.2020 г.

18.2. Всеки от печелившите участници ще получи като награда карта за зареждане на гориво в Бензиностанции Еко на стойност 200 лв. Картата за гориво  може да се ползва в срок до 5 месеца от датата на обявяването на печелившите участници. Печеливш участник не може да претендира изплащането на паричната равностойност на наградата.

19. Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Организатора за правото си да получи своята награда чрез изпращане на съобщение до имейл адреса, от който е заявил участие в Играта по смисъла на т.7.4.

20. В срок от 7 (седем) дни от изпращането на съобщението по т.19 от настоящите правила, печелившите участници следва да изпратят на Организатора трите си имена, точен пощенски адрес и телефон за контакт. Всеки печеливш участник подписва и писмена декларация, в която заявява съгласието си да предостави личните си данни на Организатора и съгласието си Организаторът да обработва личните му данни в срока и за целите, посочени в настоящите правила. Ако в  срока по изречение първо печеливш участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници. Спрямо резервните участници съответно се прилагат правилата на т.19 и на предходните изречения на тази т.20. Ако и първият резервен участник не изпрати личните си данни в срок от 7 (седем) дни от датата на обявяването му по реда на т.19, той също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на следващия по реда на изтегляне резервен участник при съответно приложение на т.19 и т.20 от настоящите правила. Това правило се прилага до изчерпване на резервните участници. Ако никой от тях не изпрати данни за контакт, се прави ново теглене на случаен принцип.

21.1. В случай че изтеглен печеливш участник не отговаря на изискванията или спрямо него има ограничение за участие съгласно настоящите правила, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.20 от настоящите правила. Това правило се прилага и за резервните печеливши участници.

21.2. В случай че изтеглен печеливш участник заяви, че не желае да получи наградата си, наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.20 от настоящите правила.

22. Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне от куриер на пощенския адрес на участника, посочен по реда на т.20, за сметка на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен участник по реда на т.20 от настоящите правила. Наградата може да бъде връчена и лично, ако печеливш участник заяви съгласие да получи наградата си по този начин.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ