ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете портативна колонка, инстантна камера и слушалки

Спечелете портативна колонка, инстантна камера и слушалки
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА ВОДКА FLIRT
І. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта „Отбележи компанията“ (или накратко „Играта”) се провежда в периода oт 18:00 часа на 26.10.2020 г. до 18:00 часа на 22.11.2020 г. Организаторът си запазва правото да промени датата на старта и/или финала на Играта, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване.
ІІ. ОРГАНИЗАТОР И АДМИНИСТРАТОР/ МОДЕРАТОР НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда от „ПАУЪР БРАНДС” ЕООД, ЕИК 200521884, наричано по-нататък „Организатор”.
Администратор и модератор на Играта във Facebookе „ПРУУФ“ ООД, ЕИК 203955697, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дунав 9, наричано по-долу „Администратор” или „Модератор“.
ІІІ. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА
Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда на Facebook страницата на Водка FLIRT – .
ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Участие в Играта могат да вземат всички физически лица – пълнолетни и дееспособни граждани на Република България (наричани по-долу „Участници” или „Участник”), които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила.
2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
3. С факта на участието си в Играта всеки Участник потвърждава и декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Правила.
4. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за него, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Правила.
5. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник, акционер, работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор извършва услуги за Организатора, Администратора/ Модератора, както и лице, заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и/ или администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
V. ОПИСАНИЕ И МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ. НАГРАДИ
1. В рамките на Играта някои от Участниците ще имат възможността да спечелят наградите, посочени по-долу.
2. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия:
2.1. За участие в Играта, участникът е необходимо да има активен профил в Интернет сайта .
2.2. На Facebook страницата на Водка FLIRT периодично се публикуват постове, които съдържат въпрос, загадка или друго съдържание. За да участва, потребителят трябва да коментира или сподели съдържание на страницата на Водка FLIRT, в зависимост от изискванията, посочени в текста на съответния пост.
3. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към фен страницата на Водка FLIRT, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. Участниците нямат право да поставят (качват) на фен страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством фен страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на закона. Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално съдържание.
Потребителите нямат право да публикуват текстове, графики, изображения, снимки, аудио и др., чийто авторски права не са тяхна собственост. Всеки един потребител, публикувайки съдържание, чийто авторски и сродни права не притежава или не са му прехвърлени, ще бъде отстранен от Играта.
4. Осъществявайки коментар, пост или каквато и да е дейност на фен страницата на Водка FLIRT, Участниците дават своето безусловно съгласие Организаторът да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация, която Участниците предоставят на Организатора в тази игра и които материали стават негова собственост.
5. Организаторът ще може да копира, разпространява, регистрира и да използва по друг начин материалите, предоставени от Участниците на фен страницата на Водка FLIRT (с изключение на личните им данни) за всякакви комерсиални и некомерсиални цели, без да дължи заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към Участниците или към други страни.
6. Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч. клеветническо, оскърбително, нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство срещу права на трети лица или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления.
7. В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, посочил е в коментар правилния отговор и е изпълнил точно изискванията в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на награда, обявен в текста на публикацията към конкретната игра.
8. Печелившите Участници в Играта ще бъдат определяни всяка седмица на случаен принцип – чрез специализиран софтуер “random.org”, и обявени под съответния седмичен пост в официалната Facebook страница на Водка FLIRT – . С публикуване на имената на спечелилите Организаторът няма ангажимент да уведомява всеки един от спечелилите Участници поотделно.
9. С участието си в Играта Участниците имат шанс да спечелят общо 16 награди – по 4 награди всяка седмица.
10. Организаторите имат право да изискат следните лични данни на спечелилите Участници – име и адрес, за изготвяне на окончателен списък на печелившите. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на спечелил Участник да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да заплатят всички данъчни задължения, произлизащи от наградата, в случай, че такива възникват по закон.
VI. ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. В срок до 3 (три) дни след обявяването на победителите на Facebook страницата на Водка FLIRT – , спечелилите Участници трябва да предоставят име, фамилия, адрес и телефон за контакт посредством лично съобщение. Ако в посочения срок печеливш Участник не подаде нужните данни за получаване на наградата, то той загубва правото си да получи наградата.
2. Спечелилите участници ще получат своите награди по поща/ куриер на посочения от тях адрес.
3. Организаторът не носи отговорност спрямо Участник, предоставил невалидни или погрешни имена, е-mail, телефон за контакт и/или адрес.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ