ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 каси с бира Загорка всяка седмица

Спечелете 20 каси с бира Загорка всяка седмица

ПРАВИЛА ЗА ИГРАТА „Наздраве за всички“
Играта „Наздраве за всички“ се провежда чрез „Експлора“ ООД, ЕИК 200087142, със
седалище и адрес на управление: ул. Княз Борис I No.58 София, с Възложител „ЗАГОРКА“
АД ЕИК 123025273, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул./ул.
Хан Аспарух № 41 („Организатор“), представлявано от Изпълнителния директор Петер
Копиец.
Играта се организира под името „Наздраве за всички“ и ще се провежда чрез качване на текстове
на Интернет страницата на „Загорка“ АД http://zagorka.bg/festive, в периода от 00:00:00 часа на
02.11.2020 г. до 23:59:59 часа на 06.12.2020 г. включително.
С участието си в Играта, участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждането
й (“Официални Правила”), декларират, че са ги прочели, че ги разбират и се задължават да ги
спазват. Играта ще се провежда съобразно тези Правила, които ще бъдат публикувани на Интернет
страницата на „Загорка“ АД” – http://zagorka.bg/festive в периода на провеждането ѝ.

I. Механизъм

1. Участието в Играта се осъществява, като в периода от 02.11.2020 г. до 24.00 часа на 06.12.2020 г.
участникът се регистрира със своя имейл адрес на страницата http://zagorka.bg/festive и създаде
персонално послание на етикета на Загорка, сподели го със свой близък или приятел, който иска да
поздрави, посланието бъде прието от поздравения, който на свой ред следва също да се
регистрира.

2. Всеки участник има право да създава поздрав неограничен брой пъти в периода на Играта.

3. Задължително условие за участие в Играта е и двамата участници (създаващ поздрав и поздравен) да се регистрират в периода на Играта.

4. По всяко време от провеждането на Играта, всеки участник има право да се откаже от участие.
Искането се отправя на имейл адреса, посочен на страницата http://zagorka.bg/festive и в тридневен
срок от постъпването му, участието на лицето в Играта се преустановява, като събраните до
момента лични данни се унищожават.

II. Право на участие

5. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането ѝ
и което има адрес на територията на Република България. В Играта нямат право да участват
служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С
извършването, на което и да е от действията за участие в Играта, участниците декларират, че са
навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да
извършват всички действия във връзка с участието си. Не се допуска участие от фалшиви профили
и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за печалба.

6. Не се допуска публикуване/изпращане на текст, който е вече създаден творчески продукт от
трети лица.

7. Пожеланията трябва да са изцяло в съответствие с добрите нрави и действащото
законодателство, включително, но не само да не съдържат нецензурни и неприлични думи, изрази
и др., както и да не подтикват към действия, които биха могли да създадат опасност за увреждане
на здравето на лицата.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ НА НАГРАДИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8. След края на всяка седмица – на случаен принцип, всеки понеделник (09.11; 16.11, 23.11 и 30.11
и 07.12), ще бъдат определени 20 (двадесет) печеливши човека или 10 (десет) двойки участници,
изпълнили заедно условията на Играта, които ще бъдат обявени на http://zagorka.bg/festive в
рамките на 2 работни дни
– 10 потребителя, които са създали поздрав, той е бил приет и потребителят се е регистрирал
– 10 потребителя, които са приели поздрава, отправен към тях и са се регистрирали
– След края на всяко теглене на награди всяка седмица, в рамките на 2 работни дни ще бъдат
определяни и 3 (три) резервни печеливши двойки в случай че с печелившите двойки не бъде
установен контакт. Печелившите участници се определят на случаен принцип чрез използване на
компютърна конфигурация от тричленна комисия, назначена от Организатора. Комисията ще се
събере чрез конферентна връзка – представител на организатора и двама представители на
оператора. Имената на всички спечелили двойки участници от всяко теглене ще бъдат
публикувани на Интернет страницата http://www.zagorka/festive.

10. Всеки печеливш участник от двойката ще получи награда, представляваща каса бира от 20
бутилки Загорка Специално 500 мл с уникалния етикет / послание, с което е било поздравен/.
Наградата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност. Не
се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването ѝ.

11. Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Оператора за правото да получи наградата си
чрез изпращане на електронно писмо на вписания в регистрационната форма на участника имейл
адрес.

12. В срок от 5 (5) работни дни от датата на изпращане на съобщението на имейла, посочен от
печелившия в регистрационната му форма, той следва да се свърже с Оператора, като му
предостави двете си имена и точен пощенски адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако в
този срок печелившият участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи правото си да
получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните печеливш. Ако и първият резервен
печеливш не посочи данните си в срок от 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на
съобщението на имейла, посочен от участника в регистрационната му форма, той също губи
правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен. В случай че и третият
резервен не изпрати в срок личните си данни наградата не се връчва.

13. Никоя печеливша двойка(редовна или резервна) не може да получи повече от една награда.

14. Наградата ще бъде предадена на печелившите участници чрез доставяне на посочения от тях
адрес, чрез куриер за сметка на Организатора. Доставката ще се направи в рамките на 20 (двадесет)
дни след получаване на коректна информация за печелившия участник. Всяка доставка на награда
се извършва само веднъж до посочения от печелившия адрес, ако тя не бъде приета от печелившия,
той губи правото си върху нея.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ