ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2 игрови конзоли PlayStation 4 SLIM и 50 ваучера за пазаруване във Фантастико

Спечелете 2 игрови конзоли PlayStation 4 SLIM и 50 ваучера за пазаруване във Фантастико

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

“Награди се с Zewa във Фантастико”

05 ноември 2020 г., 00:00 часа – 18 ноември 2020 г., 23:59 часа

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

 1. Организаторът на Промоционалната кампания “ Спечели с Zewa Фантастични награди!” (наричана по-нататък „Промоционална кампания” или „Кампанията”) е „Куерти Промоушънс“ ООД, със седалище в София, ул. Войводина могила 65, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 202059469, с ДДС номер BG202059469.
 2. Възложител на Кампанията е “Фортуна КОМ” ООД с ЕИК: 131538998 със седалище и адрес на управление град София, бул. „Ботевградско шосе“ № 247.
 3. Участниците в Кампанията са длъжни да се съобразят с Официалните правила на Кампанията (наричани по-долу „Официални правила“ или „Правила“). Правилата ще бъдат публикувани съгласно приложимото законодателство в България, на адрес в интернет www.promozewa.bg.
 4. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент. В такива случаи Организаторът ще информира официално обществеността за това по същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявени поне 24 часа преди влизането им в сила.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда в периода 5 ноември 2020 г., 00:00 часа – 18 ноември 2020 г., 23:59 часа, включително (наричан по-нататък „Период на Кампанията“).

 1. Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила.
 2. Организаторът си запазва правото да променя Периода на кампанията, но не преди да го е обявявил публично, както е посочено в раздел 1 по-горе.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски обекти от ТВ Фантастико. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:

3.1.1. навършило е 18 години;

3.1.2. закупило е участващите в Кампанията продукти с марката Zewa, на стойност поне 6.99 лв. с ДДС.

3.1.3. направило е регистрация в уебсайта на играта и е качило снимка на валидна касова бележка по начина, описан в настоящите Правила;

3.1.4. има възможност лично да получи наградата на територията на Република България, при условията на Кампанията;

3.1.5. предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;

3.1.6. не е лице, свързано с Организатора.

3.2. Свързани с Организатора лица са лицата, които са съдружници или акционери в дружеството на Организатора, или които работят по трудово правоотношение или лично са в друг вид договорни отношения с Организатора, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията, или са в пряка родствена връзка със служителите на Организатора.

3.2.1. Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

3.3. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години, дават свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани и обработвани за целите на Кампанията описани в Раздел 8.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

 1. За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

4.1.1. В периода на Кампанията да закупи продукти Zewa, от която и да е продуктова категория на стойност поне 6.99 лв. с ДДС от търговски обект от верига Фантастико.

4.1.2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promozewa.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.

4.1.3. След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касовата бележка за покупка на продукти Zewa, която да отговаря на следните критерии:

 • Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
 • Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
 • Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
 • Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
 • На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който са закупени продуктите, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка. Общата стойност на закупените продукти Zewa трябва да е минимум 6.99 лв. с ДДС и да е регистрирана с един касов бон. Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.

4.1.4. Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

 1. Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.
 2. Попълването на формата за регистрация и качването на касова бележка може да се извърши само в периода 5 ноември 2020 г., 00:00 часа – 05 ноември 2020 г., 23:59 часа. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка, също трябва да е в рамките на периода 5 ноември 2020 г., 00:00 часа – 18 ноември 2020 г., 23:59 часа.
 3. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promozewa.bg.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ

5.1. За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 52 (петдесет и два) броя награди, както следва:

• 50 бр. талони за пазаруване в магазин Фантастико на стойност 20 лв. с ДДС

• 2 бр. конзола PlayStation 4 SLIM на стойност 599,00 лв. с включен ДДС.

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

5.1.1. Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка. Качената бележка удостоверява покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

5.1.2. Всички регистрирани валидни касови бележки през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.

РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

6.1. Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка. Разпределянето на седмичните награди ще се извърши по следния начин:

 • Седмица 1 (12.11.2020 г.) – 1 бр. конзола PlayStation 4 SLIM, 25 бр. Фантасктико талони за пазаруване на стойност 20 лв.
 • Седмица 2 (19.11.2020 г.) – 1 бр. конзола PlayStation 4 SLIM, 25 бр. Фантастико талони за пазаруване на стойност 20 лв.

*В случай че за съответното теглене няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки, останалите награди ще се прехвърлят за следващото.

6.3. С една регистрирана и валидна касова бележка всеки участник може да спечели максимум по една награда от всеки тип.

6.4. За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

6.5. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

6.6. В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

3 comments

 • Надежда

  Къде може да се видят печелившите за ps4?
  Може ли да ми изпратите линк?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

  • Играйте и спечелете

   Линка за участие се намира в края на публикацията.

   Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ