ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон „One Plus 8T“, пет смарт часовника „Honor Watch ES“ и 20 безжични слушалки„Honor True Wireless Earbuds“

Спечелете смартфон „One Plus 8T“, пет смарт часовника „Honor Watch ES“ и 20 безжични слушалки„Honor True Wireless Earbuds“

Официални правила национална промоция на Absolut „ Culture Shock”

 

1. Организатор:

1.1. Националната Промоция ”Culture Shock”(по-нататък наричана “Промоцията”), която ще се проведе от 18.00 часа на 04.11.2020 г. до 31.01.2021 г 23.59 часа включително, се организира и провежда от „ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (Организатор),със седалище и адрес на управление Бизнес Парк София, сграда 12А, ет.3, София 1766, с ЕИК 130102019, представлявано от Мирослава Симова, чрез агенция „Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД (Агенцията), като технически изпълнител.

1.2. Организаторът си запазва правото да модифицират и/или променят правилата, след предварителното публично оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.

1.3. Организаторът осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в Промоцията.

2Общи правила

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да се запознаят с и да спазват условията на официалните правила.

2.2. Официалните правила са достъпни в периода на Промоцията (04.11.2020 г. – 31.01.2021 г. включително) на промоционалната страница www.abslt.bg

3. Период на Промоцията и територия на провеждане

3.1. Промоцията “Culture Shock” стартира в 18.00 часа на 04 Ноември 2020г. и продължава до 31Януари 2021г., 23.59 часа включително.

3.2. В случай, че Организаторът реши да съкрати или удължи срока на Промоцията, това ще бъде предварително оповестено публично на www.abslt.bg.

3.3. След изтичане на срока на Промоцията по т.3.1., Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите, че срокът на Промоцията все още продължава.

3.4. Промоцията се организира и провежда на територията на всички търговски обекти в Република България и на уеб страница www.abslt.bgи наградите се доставят само на територията на Република България.

4. Продукти, участващи в Промоцията

4.1. алкохолна напитка – водка „Absolut“, “Absolut” кутия с 2 чаши, “Absolut Grapefruit”, “Absolut Citron”, “Absolut Kurant”, “Absolut Raspberri”, “Absolut Vanilia” и“Absolut Elyx” 1L (един литър)

4.2. алкохолна напитка – водка „Absolut“, “Absolut” кутия с 2 чаши, “Absolut Grapefruit”, “Absolut Citron”, “Absolut Kurant”, “Absolut Raspberri”, “Absolut Vanilia” и“Absolut Elyx” 0,7 L(седемстотин милилитра)

5. Правила за участие

5.1. В Промоцията може да участва всяко пълнолетно физическо лице към датата на стартиране на Промоцията, с местожителство в България и отговарящо на останалите условия, посочени в настоящите правила.

5.2. В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора и Агенцията, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

6. Участие

6.1. Участието в Промоцията е обвързано с покупка на 1(един) брой алкохолна напиткапо изборот участващите продукти по т.4, в рамките на периода на Промоцията.

6.2. Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.5и т.6 и е прочел и се е съгласил с Правилата на Промоцията, има право да участва.

7 . Механизъм на участие

7.1. Всяко лице, желаещо да участва в Промоцията, трябва да закупи най-малко 1(един) брой алкохолна напитка по изборв съответствие с т.4,в рамките на периода на Промоцията.

7.2. След покупката, участникът следвада заяви участие в Промоцията на www.abslt.bg, където следва да регистрира:

  • номера на касовата си бележка;
  • своите лични данни: име и фамилия, град, телефонен номер за връзка, e-mail адрес;
  • да потвърди, че е прочел правилата на Промоцията и е съгласен с тях;
  • да потвърди, че е съгласен предоставените от него лични данни да се обработват за целите на участие в Промоцията;
  • да натисне бутон „Изпрати”.

7.3. След регистрация, на екрана следва да се появи съобщение дали регистрацията е успешна, или не, респективно къде има допусната грешка или пропуск в процеса на регистрация

7.4. Едно лице може да се регистрира за участие до 5 (пет) пъти в рамките на периода на Промоцията (т.е. един участник може да регистрира до 5 бр. касови бележки). Важно: Данните (име, фамилия, град, телефон, e-mail) трябва да са едни и същи при регистрация на различни кодове от един и същи участник. В базата данни за тегленето на наградите се записва участник, който на свое име, фамилия, телефон и имейл адрес има регистрирани не повече от 5 (пет) броя касови бележки.

7.5. Участникът е длъжен да запази касовата бележка от покупката на промоционалния продукт (алкохолна напитка по т.4) до 31.03.2021 г. Касовата бележка/и ще бъдат изискани от служителя на куриерската фирма при предаване на наградата на всеки спечелил участник. Награда не може да бъде връчена/предадена на участник, който не представи касовата бележка/и. В случай, че печеливш участник не пази и не предостави касовата бележка от покупката, на негово място ще бъде определен друг участник за същата награда.

7.6. Датата на касовата бележка трябва да съвпада с датата, регистрирана от печелившия участник по реда на т.7.2.

7.7. Всеки участник играе от свое име и следва да получи наградата лично, ако бъде избран.

7.8. Всеки участник в Промоцията може да бъде избран за победител само веднъж в рамките на периода на Промоцията.

8. Награди

8.1. В Промоцията ще бъдат раздадени общо 26 (двадесет и шест) награди.

8.2. Наградите – общо 26 (двадесет и шест) броя, са както следва:

  • 1 (един) брой смартфон „One Plus 8T“
  • 5(пет) броя смарт часовник „Honor Watch ES“
  • 20(двадесет) броя безжични слушалки„Honor True Wireless Earbuds“.

8.3. Наградите не могат да бъдат разменяни срещу паричната им равностойност.

8.4. След предаване на наградите на печелившите участници, Организаторът и Агенцията не носят отговорност за начина на използването им от печелившите, нито за възможни технически повреди или дефекти на технологичните награди.

9. Теглене и получаване на наградите

9.1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 01.02.2021 г. в реално време на случаен принцип чрез специализиран софтуеър, осигуряващ шанс за печалба на всички участници, регистрирали се в периода на промоцията, до 23.59 часа на 31.01.2021г. Наградите ще бъдат теглени по категории, като във всяка категория ще бъдат включени имената на всички участници, които са се регистрирали за съответния вид (категория) награда.

9.2. Ще бъдат изтеглени 26 (двадесет и шест) регистрирани касови бележки на участници и от 2 (две) до 10 (десет) резерви за всяка категория награди.

9.3. Имената на печелившите 26 (двадесет и шест) участници ще бъдат публикувани на уеб страницата на Промоцията – www.abslut.bg – в срок до 03.02.2021 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ