ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 ваучера по 50 лева и 60 сервиза за кафе от бисквити Траяна

Спечелете 10 ваучера по 50 лева и 60 сервиза за кафе от бисквити Траяна

Промоционална игра „Сладка Коледа с Траяна в Кауфланд!“, провеждана в търговска верига Кауфланд

Правила за провеждане и за участие в Играта

 • 1. Организатор
 • 1.1. Играта е организирана от „Престиж-96″ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. „Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор“. Изпълнители на промоцията са „НЕТ АДВАНС“ ООД, ЕИК 201463373, „ФИЙЛД ТИЙМ“ ЕООД, ЕИК 205766631 (и двете дружества наричани по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛИ“). Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта.
 • 1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта  на www.prestige-promo.bg. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес http://www.prestige96.bg/bg/promo. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон: +359 62 61 41 41 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната).
 • 1.3. Промоционалната игра се организира от „Престиж-96″ АД, наричано по-долу за краткост „Организатор“ и се провежда от Изпълнителите („НЕТ АДВАНС“ ООД и „ФИЙЛД ТИЙМ“ ЕООД). Партньор на Организатора е юридическото лице, извършващо търговска дейност в търговските обекти по т. 12.2, а именно Кауфланд („КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, ЕИК 131129282).
 • 1.4. Играта „Сладка Коледа с Траяна в Кауфланд!“ се организира с рекламна цел за популяризирането на бисквити Траяна.

 

 • 2. Период и място на провеждане на Играта
 • 2.1. Играта „Сладка Коледа с Траяна в Кауфланд!“, наричана по-долу за краткост „Играта“, „промоционалната игра/кампания“, „Кампанията“, стартира от 00:00 ч. на 09.11.2020 г. и продължава до 24:00 ч. на 13.12.2020 г.
 • 2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.3. Играта ще бъде проведена на територията на посочените в т. 12.2 търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.

 

 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96″ АД, „Нет Адванс“ ООД, „ФИЙЛД ТИЙМ“ ЕООД и на търговска верига Кауфланд, чиито обекти са посочени в т. 12.2, както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда.
 • 3.3. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

 

 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Играта участват следните видове продукти, а именно всички разновидности на бисквити Траяна, както следва:

 

ТРАЯНА Коледен дизайн 160г тунквани бисквити
ТРАЯНА Класик 160г тунквани бисквити
ТРАЯНА Какао 160г тунквани бисквити
ТРАЯНА Портокал 160г тунквани бисквити
ТРАЯНА Лешник 160г тунквани бисквити
ТРАЯНА Мляко 160г тунквани бисквити
ТРАЯНА Макси 241г тунквани бисквити

 

Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение.

 • 5. Начин за провеждане на Играта
 • 5.1. През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва да закупят минимум две опаковки бисквити Траяна от който и да е вкус и грамаж, от посочените в таблицата по т. 12.2 търговски обекти на Кауфланд.
 • 5.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg кода от касовата бележка, с която са закупени най-малко две опаковки бисквити Траяна.
 • 5.3. За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят да попълни следните полета (всички са задължителни):
 • 1. Да въведе номера от касовата бележка;
 • 2. Да въведе име и фамилия и мобилен номер;
 • 3. Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
 • – Ще запази и покаже оригинала на касовата бележка на куриера при получаването на наградата от страна на печелившите участници, както и че на съответната касова бележка е отразено по ясен начин, че са закупени най-малко две опаковки бисквити Траяна;
 • – След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната игра, да потвърди, че е съгласен с тях.
 • След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.
 • 5.4. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.
 • 5.5. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.
 • 5.6. С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 15.12.2020 г.
 • 5.7. Регистрация, извършена преди 0:00ч. на 09.11.2020 г. или след 23:59 ч. на 13.12.2020 г., е невалидна и няма да участва в Играта.
 • 5.8. Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.
 • 5.9. Всеки участник може да спечели най-много 1 награда независимо от броя регистрации и участия в играта.
 • 5.10. Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Играта са:
 •  60 броя комплекта сервиз за кафе.
 • – 10 броя ваучери х 50 лева за пазаруване в Кауфланд. Ваучерите могат да бъдат използвани съгласно условията на издателя им – Кауфланд, които условия са достъпни на следния адрес: https://vaucheri.kaufland.bg/giftcard.html
 • 6.2. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали, са с илюстративен характер.
 • 6.3. Определянето на участниците, спечелили наградите по т.6.1, ще се проведе на 15.12.2020 г. чрез теглене на случаен принцип.
 • 6.4. Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на инициалите на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.
 • 6.5. В срок от 5 работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът или Изпълнителите уведомяват печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер.
 • 6.6. Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.
 • 6.7. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ касов бон; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ касов бон; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ