ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 500 възглавници, модел РЕЛАКС от ЕКОН

Спечелете 500 възглавници, модел РЕЛАКС от ЕКОН

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ПРОМОЦИЯ НА ЕКОН

Настоящите Общи условия (“Общи условия“) определят начина на провеждане на Националната търговска промоция на PASTELO (“Кампанията“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА
Организатор на Кампанията е „ЕКОН 91” ООД, ЕИК 117008223, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „капитан Райчо Николов 11(по-долу за краткост Организатор). Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява предметните награди за печелившите участници в Кампанията.
С участието си в Кампанията участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия.
Общите условия са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на интернет адрес: https://fortunapaints.bg/igra/

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира и провежда в търговски обекти на територията на Република България, които предлагат продукти с марката PASTELO.
Кампанията се провежда в периода от 15 Ноември 2020 г. до 13 Февруари 2021 г. включително. Всички опити за участие преди или след крайния срок се считат за невалидни.

Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в уеб страницата https://fortunapaints.bg/igra/

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 18 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служителите на Организатора, както и членове на семействата на всички, посочени по-горе лица (родители, съпрузи, деца).

РАЗДЕЛ 4. НАЧИН НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
В Кампанията участват всички лица, които в обявения период са:
Закупили един или повече  продукти на „ЕКОН 91“ ООД с марката PASTELO, участващи в кампанията (Раздел 5), и са качили на регистрационната форма в уеб страницата https://fortunapaints.bg/igra/ снимка на касовия бон от покупката, на която е четима цялата информация от него, попълнили са трите си имена по лична карта, телефон и имейл за обратна връзка. Един касов бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бонове, които не е регистрирал преди това. Участникът трябва да запази касовия бон, с който е участвал, до приключване на тегленето на печеливши участници или до момента на предаване на наградата, в случай че той е един от изтеглените печеливши в кампанията.
При липсващо изрично изписване на продукт PASTELO в касовия бон от покупката, след регистрация в кампанията участникът трябва да запази опаковката на закупения продукт и в случай че спечели награда, Организаторът си запазва правото да изиска от този участник да представи снимка на съответния продукт /или неговата опаковката/.
Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право, в случай че бъде изтеглен, да получи наградата съгласно настоящите Общи условия.
С регистрацията си чрез качване на снимка на касов бон в уеб страницата https://fortunapaints.bg/igra/ всеки участник декларира, че е запознат с Общите условия, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в Общите условия, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, https://fortunapaints.bg/igra/.
Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните си при регистрация. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

РАЗДЕЛ 5. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА
Участието в Кампанията е обвързано с покупка на поне един от следните продукти PASTELO:
• Всички продукти, Произведени от Организатора и носещи марката PASTELO

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ
Наградите от Кампанията са общо 500, съответно предназначени за 250 печеливши:
• 500 бр. възглавници, модел РЕЛАКС, произведени от ЕКОН
След края на Кампанията на случаен принцип ще бъдат избрани 250 печеливши участници, измежду всички регистрирали се и спазили условията за участие. Резултатите от тегленето на наградите са окончателни и не подлежат на оспорване на каквото и да е основание.
В томболата участват всички регистрирали касови бонове от 15.11.2020 г. до 13.03.2021 г. включително.
След края срок на Кампанията списъкът на печелившите участници ще бъде публикуван на уеб страницата https://fortunapaints.bg/igra/ до 18:00 ч. на 18.11.2020 г.
След изтеглянето на печелившите те ще бъдат уведомени писмено (с имейл) на посочените от тях контакти в регистрационната форма.
За да получат наградата си, при осъществена връзка с организатора печелившите участници следва да предоставят данни за доставка – три имена, телефон за контакт и точен адрес.
В случаите на печеливши участници, при които липсва изрично изписване на продукт PASTELO в регистрирания касов бон, наградите се получават срещу допълнително представена снимка на продукта PASTELO или неговата опаковка. Датата на касовия бон/ове, трябва да съответства на периода на промоционалната кампания.
Участниците в кампанията трябва да пазят старателно касовия бон и да съхранят неговата цялост и четливост. Награди няма да бъдат предоставяни срещу качени при регистрация снимки на нечетливи, скъсани или с увредена цялост касови бонове!
В случай, че някое от условията за получаване на съответните награди не е изпълнено, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира печелившия и да го замени с друг, избран на случаен принцип участник.
В случай че със спечелилия награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 10 работни дни от датата на изтеглянето, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде предоставена на следващ печеливш.
Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ КАМПАНИЯТА
Печелившите участници ще получат наградите си до посочен от тях офис на куриерска фирма. Разходите за доставка са за сметка на Организатора.
Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни, или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.
При неприемане на наградата след посещение и опит за връзка от куриера и Организатора (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организатора и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на спечелената награда.
Организаторът няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни или неизпълнил някое от другите условия на Кампанията.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ