ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 телевизора LG и 1 000 ваучера по 50 лева от сокове Queen’s

Спечелете 10 телевизора LG и 1 000 ваучера по 50 лева от сокове Queen’s

ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИЯТА „Queen’s – Споделяй обичта си всеки ден“

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
 2. Промоцията се организира под името „Queen’s – Споделяй обичта си всеки ден”.
 3. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
 4. Срок на промоцията: 16.11.2020г. – 27.12.2020г. 23:59 часа (българско време).
 5. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на сайта на играта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ („Официални правила“).
 6. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването ѝ до раздаването на наградите.

 

 1. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА
 2. Организатор на промоцията.
  • На територията на България промоцията се осъществява от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор.
 3. Изпълнител на промоцията е “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094.
 4. Участници в промоцията:

В промоцията може да участва всяко физическо лице, което е на възраст над 18 години. В играта не могат да участват: служители или съдружници на Организатора, собственици и служители на търговски обекти, които търгуват с промоционалните продукти, лицата, заети в тегленето на наградите, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и членове на техните семейства. Под „членове на техните семейства” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

 

 • ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
 1. Промоцията е обвързана с покупка и включва закупуване на следните продукти с регистриране на касова бележка с натрупваща се сума:
  • Queen’s – 1 L – /всички вкусове/
  • Queen’s 2 L PET – /всички вкусове/, наричани по-долу Продуктите.
 2. Продажбите на продуктите, свързани с промоцията, започват на 16.11.2020г. и продължават до 27.12.2020г. Продукти могат да бъдат налични и продавани извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в промоцията, с изключение на продукти закупени в обекти, в които обозначаването на промоцията с рекламни материали е стартирало по- рано, а именно 09.11.2020 – 16.11.2020 г.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  1. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, отговарящо на условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните изисквания:

 

а/ да създаде свой потребителски профил на уеб сайта на Играта: HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ в периода от 00:00:00 часа на 16.11.2020г. до 23:59:59 часа на 27.12.2020г., след като потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила и попълни задължителните полета с личните си данни: име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 16.11.2020г. до 23:59:59 часа на 27.12.2020г. на следния сайт: HTTP://PROMO.QUEENS.BG/

б/ да регистрира номер на касова бележка и стойност, която доказва закупуването на продукти посочени в раздел III, т.1, 2 като въведе точна сума до два знака след десетичната запетая.

в/ да качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на Играта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/, ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са Queen’s, тяхната стойност, обектът, от който е закупен, номерът на касовата бележка.

г/ потребителят може да се включи в седмично теглене за ваучер от Содексо на стойност 50лв., ако е закупил продукти за минимална стойност 3лв. Потребителите акумулирали по-голяма сума и участвали повече пъти, имат по-голям шанс да спечелят ваучер.

д/ ако потребителят не се включи в нито една томбола, седмична или за голямата награда, то той не може да предявява претенции за пропуснати ползи.

е/ ако потребителят се е включил в седмично теглене, но не е спечелил, то той няма право отново да участва в играта със същия касов бон, стойността на касовата бележка (използвана вече за участие) се изважда от акумулираната до момента сума в профила на потребителя.

 1. Потребители, които не са качили ясна снимка на касова бележка, посочената стойност е невярна или включват различни продукти от посочените в раздел III, т.1 се смятат за невалидни и Организаторът си запазва правото да не ги включи в седмичното теглене на играта. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.
 2. Един потребител може да спечели максимално 1 брой ваучер и 1 брой телевизор.
 3. Със завършване на регистрацията физическото лице дава съгласието си за обработване на собствените си и на представлявания лични данни за целите на настоящата промоция.
 4. Участникът трябва да направи своята регистрация за участие в промоцията еднократно. При регистрацията участникът вписва e-mail адрес и той става неговото потребителско име и създава своя парола. В случай на закупуване на следващ продукт участникът регистрира номера на касовата бележка от закупения продукт и сумата на закупените Queen’s продукти, като влиза на сайта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ , използвайки потребителското си име и паролата си.
 5. Всеки участник трябва да запази до края на промоцията касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ . При предоставяне на награда на участник, Организаторът или негов представител ще изиска всички касови бележки, вписани от участника на сайта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ . В тези случаи предоставянето на касови бележки се счита за съществено условие за получаване на наградите във връзка с промоцията.

 

 1. РЕГИСТРИРАНЕ НА КАСОВИ БЕЛЕЖКИ И УСЛОВИЯ
 2. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, като регистрацията на всяка бележка се свързва със закупуването на продукт, посочен в раздел III, т.1 от настоящите правила. Касовите бележки и стойността на закупените Queen’s продукти се регистрира еднократно на HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ и след натрупване на определена сума, може да се участва в томболата за една от посочените награди в раздел VI.
 3. Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
 4. Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да докаже участието си в Играта и за да получи наградата си, ако е изтеглен като спечелил.
 5. Един участник, може да участва повече от веднъж, като регистрира данните от касовите бележки, които отговарят на условията на Играта.
 6. За участие в томбола се изискват покупки за следните суми:
 • а/ ваучер Sodexo на стойност 50 лв. – 3 лв.;
 • б/ телевизор с марка LG 43.0”– 6 лв.;

 

 1. НАГРАДЕН ФОНД
 2. Два вида награди, общо 1010 награди:

а/ ваучер Sodexo на стойност 50 лв. – 1000 бр., за целия период, 166 за 5 седмици и 170 за една седмица.

б/ Телевизор с марка LG 43.0 ‘’; 108 см – 10 бр. – ще може да се участва в периода 16.11-27.12.2020г., като печелившите ще бъдат изтеглени на шестото теглене: 29.12.2020г.

 1. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
 2. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.
 3. Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели в седмично теглене е 1 бр. ваучер Sodexo.
 4. Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на играта е 1 бр. ваучер Sodexo и 1 бр. телевизор.

 

 • ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ
 1. Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип чрез томбола, в която участват всички регистрирани. Ако броят регистрирани е по-малък от броя седмични награди, съответните се прехвърлят за следващото теглене.
 2. Тегленето на наградите ще се организира на датите описани по долу:

а/ първо теглене: 23.11.2020г., за периода 16.11. – 22.11.2020г.

б/ второ теглене: 30.11.2020г., за периода 23.11. – 29.11.2020г.

в/ трето теглене: 07.12.2020г., за периода 30.11. – 06.12.2020г.

г/ четвърто теглене: 14.12.2020г., за периода 07.12. – 13.12.2020г.

д/ пето теглене: 21.12.2020г., за периода 14.12. – 20.12.2020г.

е/ шесто теглене: 29.12.2020г., за периода 21.12. – 27.12.2020г., като в шестото теглене се тегли голямата награда – 10 телевизора, дата на теглене: 29.12.2020г., обхващащо периода от 16.11.2020г. до 27.12.2020г.

ж/ За всяка една категория награди, ще бъдат изтеглени следните печеливши на седмична база: 166 печеливши за ваучер Sodexo 10 резерви през първите пет седмици и 170 печеливши през последната – шеста седмица и 10 резерви. При последното 6 теглене на Играта ще бъдат изтеглени и 10-те /десетте/ телевизора плюс 3 /трима/ резерви.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

– В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

– За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

– Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

– Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника

 

 • ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

Обявяване на резултатите от играта

 1. Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта HTTP://PROMO.QUEENS.BG/ и информирани чрез телефонно обаждане в рамките на 7 календарни дни с информация за спечелената от тях награда. За да бъде валидиран, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти посочени в раздел III, т.1 на тези правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

4 comments

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

 • V magazina otkadeto si kupuvame sokovete Queens na kasovata pi6e samo naturalen sok – kak da u4astvam i da se razbere nedvusmisleno, 4e stava duma zatazi marka?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

   Бихме Ви посъветвали да се свържете с организаторите. Желаем Ви късмет!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *