ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете безжични слушалки, колонки, чаосвници, шапки, тениски и още награди от Ducati и Motorola

Спечелете безжични слушалки, колонки, чаосвници, шапки, тениски и още награди от Ducati и Motorola

С участието си в Играта Участниците в нея приемат условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила“или „Общи условия“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), участващи в нея.

1.2. Организатор на Играта е „Леново България“ ЕООД (наричано по-долу „Организатор“), с ЕИК 203102980 и адрес: гр. София, п.к. 1756, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 1, етаж 6.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

2.1. Играта се организира и се провежда на лендинг страницата на Организатора на адрес www.motog.bg

2.2.Официалните правила са достъпни на посочената интернет страница. Допълнителна информация може да бъде получена на email: promo@symmetric.bg

РАЗДЕЛ 3. СРОК.

3.1. Играта ще се проведе в периода от 06.11.2020 г. до 13.12.2020 г.

3.2. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Играта.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители пряко свързани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта е:

  • Закупило на територията на Република България смарт телефон GSM Motorola G Series, модел: moto g 5G plus, moto g9 play, moto g9 plus, moto g9 power, moto G8 power, moto G8 power lite и moto g 5G.
  • Попълнило регистрационната форма за участие на лендинг страницата по т.2.1.,
  • регистрирало е уникалния номер на закупения телефон IMEI /International Mobile Station Equipment Identity/.

Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта са имена /лично име и фамилия/, телефон за връзка и e-mail, IMEI. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави и адрес за получаване на награда.

5.2. С участието си в Играта е всяко лице-участник декларира, че е прочело и приело настоящите Правила и да е предоставило доброволно необходимите лични данни.

5.3. В Играта участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 4 и които в периода на провеждане на Играта са:

1.Прочели и приели условията на Играта;

2.Изпълнили са условията за покупка и регистрация в страницата по т.2.1. При регистрацията в Играта, участниците декларират, че са пълнолетни лица.

5.4. Всеки участник може да участва в Играта за разпределение на наградите еднократно с регистрирания от него IMEI на телефона, който е закупил в периода на провеждане на Играта. IMEI номер, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация.

5.5. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се регистрира в Играта като участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА.

6.1. Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 52 броя, както следва:

  • Безжични слушалки – 10 бр.
  • Преносима wireless колона – 1 бр.
  • Тениска Ducati DC Power – общо 15 бр. (по 5 броя от размери S,M,L).
  • Часовник Ducati Race – 2 бр.
  • Колекционерски мини мотор Ducati, Pangiale V4 -12 бр.
  • Шапка Ducati Corse- 12 бр.

6.2. Наградите се осигуряват от Организатора.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ.

7.1. След приключване на Играта и в срок до 10 работни дни от приключването й се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите.

7.2. Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез томбола от две лица – представители, определени от Организатора. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители. Тегленето на победителите за съответната награда/и се извършва по следния ред:

Определяне на 10 победители за награда Безжични слушалки

Определяне на 1 победител за награда Преносима wireless колона

Определяне на 15 победители за награда Тениска Ducati DC Power

Определяне на 2 победители за награда Часовник Ducati Race

Определяне на 12 победители за награда Колекционерски мини мотор Ducati, Pangiale V4

Определяне на 12 победители за награда Шапка Ducati Corse

7.3. Имената на Участниците избрани за Победители съобразно условията на настоящия раздел се обявяват на страницата по т.2.1., в срок до 10 работни дни считано от датата на приключване на играта.

7.4. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда или да искат замяната й с друг вид предметна награда.

7.5. Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва и чрез съобщение на посочения от участника при регистрацията му email.

7.6. Всеки победител трябва да отговори на съобщението на ОРГАНИЗАТОРА  по т.7.5. в срок до 3 работни дни от получаването му като посочи адрес за получаване на наградата. Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите участници.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ