ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 60 предплатени карти със сума от 99 лв. от Merci

Спечелете 60 предплатени карти със сума от 99 лв. от Merci

Официални правила на кампанията “Национална потребителска кампания 2020 – MERCI за всеки вкус ”

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила

Промоционалната кампания “Национална потребителска кампания 2020 – MERCI за всеки вкус ” („Кампанията“)  се организира и провежда от агенция “Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378 с адрес гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“) по възложение от Storck Adria d.o.o дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Словения, идентификационен номер SI22349456 , седалище и адрес на управление: Brdnikova ulica 44 , 1000 Любляна, Словения („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес merci-promo.bg/oficialni-pravila през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта merci-promo.bg/oficialni-pravila

Раздел 2. Територия на Кампанията

Кампанията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Кампанията

Кампанията ще бъде проведена на 2 отделни периода:

  1. Период 1 – от 16.11 – до 16.12.2020г.
  2. Период 2 – от 17.12 – до 16.01.2021г.

За всеки отделен период, ще бъдат раздавани различни награди, описани по-долу в раздел 5.

Раздел 4. Право на участие

В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години.

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията.

 

Раздел 5. Механизъм на кампанията

Всички лица,  избрали любим вкус и регистрирали се на специално изградената за целите на кампанията онлайн платформа – www.merci-promo.bg  участват в тегленията за месечна награда – 1 от общо 60 на брой награди за всеки един от месеците/периодите на Кампанията.

За целите на регистрацията Участникът следва да въведе своите данни – имена, и-мейл адрес, телефонен номер във формата за регистрация на адрес  www.merci-promo.bg

Регистрацията трябва да се е случила в един от периодите на кампанията.

Избирането на печелившите („Печеливш/и“) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

НАГРАДИ

НАГРАДИ – Период/Месец 1 – от 16.11 – до 16.12.2020г.

  1. Месечни награди:

Всички лица,  избрали любим вкус и регистрирали се на специално изградената за целите на кампанията онлайн платформа – www.merci-promo.bg могат да участват в тегленията за месечна награда  за периода –  подаръчна предплатена карта захранена със сума от 99 лв. В рамките на периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 на брой за всеки един от периодите или общо 60 на брой за двата периода на кампанията!

НАГРАДИ –Период 2 – от 17.12 – до 16.01.2021г.

  1. Месечни награди:

Всички лица,  избрали любим вкус и регистрирали се на специално изградената за целите на кампанията онлайн платформа – www.merci-promo.bg могат да участват в тегленията за месечна награда  за периода –  подаръчна предплатена карта захранена със сума от 99 лв. В рамките на периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 на брой за всеки един от периодите или общо 60 на брой за двата периода на кампанията!

Всеки Участник има правото на един брой регистрация общо за двата периода на кампанията, като с дадената регистрация той има право да участва само в тегленията за съответния период в рамките, на който е извършена регистрацията.

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посочените имена, телефонен номер и  имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес или телефонен номер, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието за целите на директния маркетинг.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата www.merci-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

Регистрациите, направени в даден период/ месец, участват в тегленията на награди само за съответния период/месец и не могат да участват в тегленията за награди за други/следващи периоди/месеци.

Раздел 6. Описание на наградите

Месечни награди:

  1. Период 1 – от 16.11 – до 16.12.2020г – подаръчна предплатени карта захранена със сума от 99 лв. В рамките на първият период на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 на брой.
  2. Период 2 – от 17.12 – до 16.01.2021г.– подаръчна предплатени карта захранена със сума от 99 лв. В рамките на първият период на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 на брой.

Раздел 7. Определяне на Печелившите

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип в присъствието на нотариус.

Промоционалните периоди и датите за тегленията на месечни награди са както следва:

  1. Период 1 – от 16.11 – до 16.12.2020г.– Дата на теглене – 22.12.2020г.
  2. Период 2 – от 17.12 – до 16.01.2021г. – Дата на теглене – 22.01.2021г.

 

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 5 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на коректен адрес за доставка на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ