ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете напитки VIDAS за цяла година и 50 комплекта чаши и напитки

Спечелете напитки VIDAS за цяла година и 50 комплекта чаши и напитки

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА „VIDAS“

06.11.2020 г. – 13.12.2020 г.

1. Организатор

1.1. Промоционалната игра на „VIDAS“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от Видас Къмпани ООД, с ЕИК 205681234 (наричано по-долу за краткост „Организатор“), със съдействието на рекламна агенция „Локалс” ООД, с ЕИК 204901147,, в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.vidas.bg. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: www.vidas.bg. Участниците поемат задължение да следят актуалната им версия към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Играта се организира с рекламна цел – за популяризиране търговската марка на Организатора – „VIDAS“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира на 06.11.2020 г. и продължава до 13.12.2020 г. (включително).

2.2. Играта се провежда в търговските обекти в цялата страна. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора или Изпълнителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват следните продукти: всички продукти с търговска марка “VIDAS“.

  • VIDAS Нар с черен кимион, 500 мл
  • VIDAS с листа от смокиня, 500 мл
  • VIDAS Бял бъз с лимон, 500 мл
  • VIDAS Нар с черен кимион, 1 л
  • VIDAS с листа от смокиня, 1 л
  • VIDAS Бял бъз с лимон, 1 л

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделни промоционални зони и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи 2 бутилки напитка с търговска марка „VIDAS“, които са платени с една касова бележка.

В покупката могат да бъдат комбинирани 2 бутилки VIDAS 0.5 л., 2 бутилки VIDAS 1 л., или една бутилка VIDAS 0,5 л. и една бутилка VIDAS 1 л.

Стъпка 2: Да влезе на сайта на Играта -www.vidas.bg/promo, да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) телефонен номер; б) име и фамилия в) номер на касовата бележка (може да се регистрира само касова бележка, издадена в периода на Играта); г) да качи снимка на касовата бележка (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB) Важно! – на касовата бележка следва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка „VIDAS“), както и да се вижда, че са закупени 2 бр. продукти с търговска марка “VIDAS”; д) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, имената му (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани на www.vidas.bg.

5.2. Регистрираните касови бележки подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответната касова бележка се счита за невалидна.

5.3. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

6. Награди и теглене на печелившите

6.1. Наградите в Играта са:

6.1.1. 50 Комплекта, съдържащи: 2 бр. чаши за безалкохолно, 2 бр. метални сламки, 3 бр. безалкохолна напитка „VIDAS“ 0.500 мл.

6.1.2. 10 комплекта VIDAS напитки, съдържащи 52 бр. безалкохолна напитка „VIDAS“ 1 л.

6.2. Теглене на печелившите:

6.2.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистрирана касова бележка за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистрирана касова бележка се счита за невалиден.

6.2.2. Една касова бележка, без значение за колко броя закупени продукта търговска марка „VIDAS“ e, може да бъде регистрирана само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовата бележка не е изписано името на продукта, касовата бележка се счита за невалиден.

6.2.3. Тегленето на печелившите ще се извърши на 14.12.2020 г. измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез софтуер, до изчерпване на наградите по т. 6.1.1.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ