ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 шейни HAMAX Snow Blade

Спечелете 50 шейни HAMAX Snow Blade

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРОМО ИГРА „NIVEA
КОЛЕДНА КАМПАНИЯ“ на „Байерсдорф България“
ЕООД
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМО ИГРАТА.
1.1 Организатор на Промо играта „NIVEA КОЛЕДНА КАМПАНИЯ“ („Промо
играта“) e: „Байерсдорф България ЕООД, ЕИК 130560358, гр. София, ул. Алабин №1,
ет.11 („Организатор“).
1.2 Промо играта ще се проведе чрез описания в РАЗДЕЛ 6 механизъм.
1.3 С участието си в Промо играта участниците приемат да спазват условията на
изложените по-долу официални правила на Промо игра („Официални правила“).
1.4 Официалните правила са публично оповестени на следната интернет страница:
https://nivea.bg/xmas за целия период на валидност на Промо играта и до 30 дни след
нейния край.
1.5 Организаторът запазва правото си да допълва и/или променя настоящите
Официални правила преди започването на Промо играта, както и през целия период на
нейното провеждане. В този случай промените и/или допълненията влизат в сила от
датата на публикуването им на интернет страницата https://nivea.bg/xmas. Участниците в
Промо играта (съгласно дефиницията, предоставена в РАЗДЕЛ 4.- Дефиниции, и
РАЗДЕЛ 5. Право на участие в Промо играта) следва сами да проверяват на
горепосочената интернет страница за промени и/или допълнения в Официалните
правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените
промени и/или допълнения.
1.6 Участниците в Промо играта са длъжни да се запознаят с и да спазват условията
и разпоредбите на Официалните правила и разпоредбите относно Политиката за
поверителност по отношение обработването на лични данни на интернет страницата на
NIVEA, достъпна на адрес: https://www.nivea.bg/za-nas/privacy-policy. С регистрацията си
за участие в Промо играта участниците потвърждават, че са запознати с Официалните
правила, с Политиката за поверителност по отношение на обработването на лични данни
на интернет страницата на NIVEA, достъпна на адрес: https://www.nivea.bg/zanas/privacy-policy, и се задължават да спазват разпоредбите на настоящите Официални
правила, както и условията, регламентирани в тях.
1.7 Организаторът има неотменимото право да прекрати Промо играта по всяко
време, обявявайки това в съответствие с т. 1.4, в случай че настъпят злоупотреби,
нарушаване на Официалните правила или наличие на форсмажорни обстоятелства. В
тези случаи на участниците не се дължи обезщетение и не се допуска връщане на
продукти и възстановяване на тяхната стойност.
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМО ИГРАТА
2.1. Промо играта се организира и провежда в избрани търговски обекти/търговски
вериги на територията на Република България.
2
РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМО ИГРАТА
3.1. Промо играта се провежда в периода 23.11.2020 – 31.12.2020 г. включително, в
избрани търговски обекти/ търговски вериги на територията на Република България,
предлагащи подаръчни комплекти от асортимента на марката NIVEA или NIVEA MEN,
описан в Приложение 1..3.2. Приложениe 1 съставлява неразделна част от настоящите
Официални правила.
РАЗДЕЛ 4. ДЕФИНИЦИИ
4.1. „Участник“ може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години,
което пребивава на територията на Република България.
4.2. „Покупка“ е закупуване на поне 1 (един) подаръчен комплект от асортимента на
марката NIVEA или NIVEA MEN от избрани търговки обекти/ търговски вериги на
територията на Република България. Списъкът с участващите подаръчни комплекти
NIVEA или NIVEA MEN е подробно описан в Приложение 1
към настоящите Официални правила.
4.3. „Награда“ – Наградата се състои от 1 (един) брой от общо 50 (петдесет) броя може
да спечелиш шейната HAMAX SNOW BLADE.
Препоръчителната цена на всяка Награда е в размер на 179 лв. (сто седемдесет и девет
лева) с ДДС и е определена от оторизиран дистрибутор на HAMAX.
Цветът и моделът на наградата – шейната HAMAX SNOW BLADE, не са по избор на клиента,
който спечели. Наградите, показани в рекламните материали на Промо играта, са
илюстративни и илюстрациите върху тях могат да се различават от реалните.
4.4. „Регистрация/Регистрационна форма“ – за да участва в Промо играта, всеки
Участник, направил Покупка, е необходимо да попълни регистрационната форма на
https://nivea.bg/xmas като въведе три имена, дата на раждане, e-mail, телефон за връзка, и
качи снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на поне 1 (един)
подаръчен комплект от асортимента на марката NIVEA или NIVEA MEN.
За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички полета в
регистрационната форма, отбелязани като задължителни, да прикачи снимка на касова
бележка/фактура, удостоверяваща извършена Покупка, и да изрази изричното си
съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.
Ако на касовата бележка/фактура няма описание на закупените подаръчни комплекти
NIVEA или NIVEA MEN, желаещият да участва в Промо играта е необходимо да
прикачи в регистрационната форма обща снимка, която да обхваща както касовата
бележка/фактура, удостоверяваща извършената/ите Покупка/и, така и съответния/те
закупен/и подаръчен/и комплект/и.
4.5. „Печеливш участник“ е лице, което е участвало в Промо играта, изпълнило е
всички условия от настоящите Официални правила, и е избрано съгласно процедурата,
уредена в т. 6.10. от настоящите Официални правила.
3
РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМО ИГРАТА
5.1. В Промо играта има право да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило
18 (осемнадесет) години към момента на покупката, което пребивава на територията на
Република България и което е направило Покупка, попълнило е надлежно
Регистрационна форма за участие на https://nivea.bg/xmas, прикачило е снимка на
оригинал на касова бележка/фактура, удостоверяваща извършена Покупка, и е изразило
изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на
Промо играта.
Служителите на „Байерсдорф България“ ЕООД, както и техни роднини по права или
съребрена линия до четвърта степен, включително: деца, родители, братя, сестри,
съпрузи, нямат право да участват в Промо играта.
Тъй като избраните търговски обекти/търговски вериги не са
Организатор/Съорганизатор на Промо играта, служители, работещи в тези избрани
търговски обекти/търговски вериги, както и техни роднини по права или съребрена
линия до четвърта степен, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи, имат
право да участват в Промо играта.
РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМО ИГРАТА
6.1. Всяко лице, желаещо да участва в Промо играта, следва да направи Покупка на поне
1 (един) подаръчен комплект от асортимента на една от марките – NIVEA или NIVEA
MEN в избраните търговски обекти/търговски вериги на територията на Република
България по време на периода на Промо играта, да попълни всички задължителни полета
в Регистрационната форма за участие на следната интернет страница –
https://nivea.bg/xmas, да прикачи снимка на оригинал на касовата бележка/фактурата,
удостоверяваща Покупката, както и да изрази изричното си съгласие за събирането и
обработването на личните му данни за целите на Промо играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.
6.2. Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно, като за всяко
участие следва да изпълни изискванията, регламентирани в настоящите Официални
правила, и по-конкретно тези, описани в т. 6.1 и прикачи снимка на оригинал на
нерегистрирана до момента касова/бележка фактура.. Всяка регистрация, направена по
реда на настоящите Официални правила, се счита за лично направена.
6.3. Ако с една касова бележка/фактура са закупени повече от 1 (един) подаръчен
комплект от асортимента на една от марките- NIVEA или NIVEA MEN, клиентът може
да направи само една Регистрация за участие с тази касова бележка/фактура и неговото
име ще участва в томболата само веднъж. Оригиналът на касовата бележка/фактура за
извършената Покупка на подаръчен комплект/ комплекти NIVEA или NIVEA MEN
4
следва да бъде запазена от клиента, за да я представи, в случай че бъде избран за
Печеливш участник по реда на т. 6.10 от настоящите Официални правила.
6.4. Независимо от броя на направените регистрации за участие, всеки Участник може
да спечели само една Награда. За целите на провеждане на томболата всеки Участник ще
се счита за уникален посредством своя e-mail и телефонен номер. Ако двама или повече
от изтеглените Печеливши участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен
номер, за валидна ще се счита единствено първата по време Регистрация на интернет
страницата (https://nivea.bg/xmas) на Организатора, а всяка следваща ще се счита за
дублирана, поради което и невалидна.
6.5. Цената на участващите в Промо играта подаръчни комплекти се определя от
съответния/-ата търговски обект/търговска верига.
6.6. Не участват в разпределението на Наградите лица, които са:
• участвали с касова бележка/фактура за покупка на каквито и да е други подаръчни
комплекти, различни от комплекти NIVEA или NIVEA MEN;
• участвали в Промо играта с касова бележка/фактура за закупени подаръчни
комплекти NIVEA или NIVEA MEN, преди началото и след края на срока на
провеждане на Промо играта;
• участвали в Промо играта с дубликат на касова бележка/фактура за закупени
подаръчни комплекти NIVEA или NIVEA MEN;
• попълнили Регистрационна форма, в която липсват пълните данни на Участника,
съгласно разпоредбите на настоящите Официални правила, а именно – три имена,
дата на раждане, e-mail и телефон за връзка, качена снимка на касова
бележка/фактура, удостоверяваща Покупката на поне 1 (един) подаръчен
комплект с марка NIVEA или NIVEA MEN, както и такива, направили
Регистрации с качени снимки на касова бележка/фактура, от които не е добре
видима направената покупка и дали отговаря на необходимите изисквания за
участие в Промо играта, регламентирани в настоящите Официални правила.
6.7. Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от Промо
играта, както и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организатора на
Промо играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото
да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие Награда.
6.8. Забранени са действия от страна на Участници в Промо играта, с които се цели
вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на
средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите
Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел
и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на
Наградите, Организаторът на Промо играта си запазва правото да дисквалифицира
5
съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат
спечелената в резултат на такива действия Награда.
6.9. Организаторът на играта не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че
Участник в играта, независимо дали е спечелил награда или не, неправомерно е отнел
или откраднал от това трето лице касови бележки/фактури, с които въпросният Участник
е участвал в играта, или пък че касовите бележки/фактурите са загубени от третото лице
и намерени от Участника, който ги е използвал за участие в Промо играта. Всеки
Участник, който наруши или се опита да наруши Официалните правила на Промо играта,
се дисквалифицира от Организатора, с което губи правото да получи Награда.
Нарушение, съгласно настоящите Официални правила, включва и:
а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и
индивидуално участие на съответното физическо лице в Промо играта; б) всяко друго
действие, което променя механизма за участие в Промо играта, включително и в жребия
или увеличава шансовете за печалба на някой Участник, извън описания механизъм в
настоящите Официални правила, в т.ч. правилата за Регистрация. Организаторът не носи
отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна, нечетлива или подвеждаща
информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват
в Промо играта, в които случаи няма задължение да предостави Награда.
6.10. На 26.01.2021 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД –
„Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT №: RO23981359,
дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес:
Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ № 137А, ще бъдат изтеглени
имената на 50 (петдесет) Печеливши участници, в присъствието на 5-членна комисия.
Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип – електронно чрез
платформата www.random.org, като тегленето ще бъде заснето посредством видеозапис.
Заедно с имената на тридесетте Печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на
пет резервни такива. Изтеглянето на имената на Печелившите участници се извършва в
следния ред – първо се изтеглят имената на 50 печеливши, след което се изтеглят имената
на 5 резервни печеливши участници.
6.11. За резултатите от тегленето на Печелившите участници се съставя протокол, който
ще бъде наличен на 31.01.2021 г. на интернет адрес: https://nivea.bg/xmas. Всички
Печеливши участници ще бъдат информирани от Организатора за това, че са спечелили
Награда от Промо играта, до 18.00 часа на 26.02.2021 г. – чрез позвъняване на посочения
от тях телефонен номер. В случай че Организаторът не може да се свърже повече от 2
пъти с Печеливш участник на посочения от него телефонен номер, този Участник се
замества от изтеглените резервни печеливши участници. Заместването се извършва по
реда на изтеглянето на резервните Печеливши участници.
6.12. Всички Печеливши участници, желаещи да получат своята Награда, следва да
предоставят адрес за доставка на Наградата на територията на Република България, както
6
и допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на
Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на
допълнителните лични данни на Печелившия е вменена на Организатора по силата на
закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие
за обработка на лични данни на Печелившия не се изисква.
6.13. Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна
стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметната
награда в настоящата Игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ,
който се удържа и внася от Организатора. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ
Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия, неговото ЕГН и постоянен
адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и
удържан данък. Печелившият участник има правото да поиска от Организатора на Промо
играта да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ за стойността на
спечелената награда.
6.14. Организаторът на Промо играта е длъжен да предостави служебната бележка по чл.
45, ал. 7 ЗДДФЛ на печелившия участник в срок от 14 (четиринадесет) дни от
отправеното искане за издаването ѝ. В случай че искането е направено преди
получаването на наградата, заедно с последната на Печелившия участник се връчва и
служебната бележка.
6.15. Печеливш участник, който не желае да получи наградата си, следва писмено да
уведоми Организатора за това.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Всеки Печеливш участник получава 1 (един) брой от общо 50 (петдесет) броя шейна
HAMAX SNOW BLADE.
7.2. Наградите се доставят чрез куриер на адреса, посочен от Печелившите участници, в
срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора.
7.3. При получаването на Наградата, Печелившият участник трябва да представи
документ за самоличност. В случай че Участник, спечелил награда, не може да я получи
лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално
заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична
карта единствено за идентификация. При предоставянето на лична карта за
идентификация от пълномощника, негови лични данни не биват събирани, обработвани
или съхранявани нито от Организатора, нито от куриерската фирма – доставчик на
Наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *