ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2 000 престилки от FAIRY

Спечелете  2 000 престилки от FAIRY

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА FAIRY

Чл. 1. Организатор
1. Промоционалната кампания на FAIRY, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда
от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Източна тангента” 161, представлявано от управителя
Иванка Стефанова Иванова.
2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната
Кампания на следния уебсайт: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/ .
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или
промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: https://ro.pg.com/regulamentebulgaria/.
4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила
(нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.

Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти
Кампанията се провежда в избрани обекти на територията на Република България, изброени в Приложение 1
към настоящите Официални правила.

Чл. 3. Продължителност на Кампанията
Кампанията стартира на 16 ноември 2020г. и продължава до 31 януари 2021 г. или до изчерпване на
количествата награди, посочени в чл. 8 от настоящите Официални правила.
В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично
на уебсайта https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/ ,

Чл. 4. Право на участие
В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на
Кампанията, съответно 16 ноември 2020г, и пребивава на територията на Република България, което е
изпълнило едновременно всички условия:
– закупило е два продукта с марка Fairy независимо от техния вид, размер и опаковка, на минимална стойност
от 5 /пет/ лева с ДДС, които са налични в търговските обекти, участващи в кампанията и посочени в чл. 2 от
настоящите правила;
– при покупката на продукти, описани по-горе от обект, участващ в Кампанията, е получило на касата в
съответния обект скреч-карта;
В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове
на техните семейства (по права и съребрена линия).

Чл. 5. Участващи продукти
1. Участващите продукти са: всички продукти с марка Fairy независимо от техния вид, размер и опаковка,
дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.
2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални
правила в периода 16 ноември 2020г. до 31 януари 2021 г.
3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не
носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли
да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие
Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи два продукта с марка Fairy независимо от техния вид,
размер и опаковка на минимална стойност от 5/пет/ лева с ДДС от участващите обекти, посочени в чл. 2 от
настоящите Официални Правила, може да вземе от касата в обекта скреч-карта и може да спечели веднага
награда – престилка. Необходимо е участникът, при получаване на скреч-картата, да изтрие обозначеното
скреч-поле и да разбере дали печели награда на момента – престилка, която може да получи на място в обекта.
Един участник може да участва неограничен брой пъти в кампанията.
I. За да спечели една от наградите участникът е необходимо:
1. Да е закупил два продукта с марка Fairy независимо от техния вид, размер и опаковка, на минимална
стойност от 5 /пет/ лева с ДДС, които продукти са налични в търговските обекти, участващи в
кампанията, посочени в чл. 2 от настоящите правила;
2. Да е получило скреч-карта от касата в участващ обект, от който е направена покупката;
3. Да изтрие обозначеното скреч-поле и да разбере дали печели награда на момента;

Чл. 7. Ограничения
Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват
нормалната реализация на съответната Кампания.

Чл. 8. Награди
Наградите са:
– 2000 (две хиляди) броя престилки;
Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична
равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ