ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете планетарен миксер SMEG и 20 подаръчни кутии с изненади от Philadelphia

Спечелете планетарен миксер SMEG и 20 подаръчни кутии с изненади от Philadelphia

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ “4 КУТИИ ДО КОЛЕДА” НА PHILADELPHIA

Участниците в “4 кутии до Коледа” на PHILADELPHIA (Кампанията) трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Кампанията (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 

1. Организатор на Кампанията е „Уот Иф“ ООД с ЕИК: 203381583, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, п.к. 1421, гр. София, район Лозенец, кв. Лозенец, ул. „Свети Наум“ 29, и се провежда по поръчка на “ФРЕШ ДИРЕКТ” ООД. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Кампанията (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

РАЗДЕЛ ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://christmas-philadelphia.bg за целия период на Кампанията: 24.11.2020 г. – 20.12.2020 г. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://christmas-philadelphia.bg и стават задължителни за всички участници.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

3. Кампанията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на “ФРЕШ ДИРЕКТ” ООД и “Уот Иф” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

4. Участвайки в тази Кампания, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ IIІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

1. Кампанията се организира и провежда в периода от 25.11.2020 г. – 20.12.2020 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Кампанията се организира на интернет адрес: https://christmas-philadelphia.bg

2. За да се включи участник в Кампанията, той трябва да гласува за една от трите седмични Коледни кутии с продукти, показани на страницата https://christmas-philadelphia.bg. След това трябва да попълни контактна форма, в която да остави своите данни за контакт в случай, че спечели награда. Всеки участник, който е гласувал за кутия и е попълнил данните си във формата за регистрация, се включва в томболата за награда. Всяка седмица кутиите се сменят, като кутията, събрала най-много гласове за седмицата, се отваря и с продуктите в нея Организаторът приготвя рецепта, която се заснема под формата на видео и се публикува в сайта на кампанията. Всеки потребител може да участва с един глас на ден. С всяко гласуване участникът добавя още веднъж името си във финалния списък, от който ще се теглят победителите.

3. След изтичане на крайния срок на Кампанията (20.12.2020 г.), общо 21 (двадесет и един) участника ще спечелят по една от общо 21 (двадесет и една) награди, които ще бъдат изтеглени на томболен принцип измежду всички участвали. Всеки участник може да спечели само 1 награда.

4. Наградният фонд за целия период на Кампанията включва:

  • 1 бр. планетарен миксер SMEG (50’s Style Планетарен миксер SMEG SMF02RDEU)
  • 20 бр. подаръчни кутии Philadelphia, всяка от които съдържаща: 2 бр. Philadelphia Original – 175 g, 2 бр. Philadelphia Light – 175 g, 2 бр. Philadelphia Yogurt – 175 g, 2 бр. Philadelphia Herbs – 175 g, 2 бр. Philadelphia Jalapeno – 175 g, 2 бр. Philadelphia Milka – 175 g, 1 бр. престилка Philadelphia, 1 бр. просеко Брут Спуманте Бирилино 200 ml Серджо Мионето

5. Печелившите участници ще бъдат обявени на 22.12.2020 г. на Интернет адрес:   https://christmas-philadelphia.bg

6. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след обявяване на печелившите, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят гласове „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ