ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 къщички за котки, 100 драскалки за нокти и 80 легла за котки от Gourmet®

Спечелете 10 къщички за котки, 100 драскалки за нокти и 80 легла за котки от Gourmet®

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

„ОТКРИЙ ПЕРФЕКТИЯ ПОДАРЪК ТАЗИ КОЛЕДА”

  1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360, бул.„Европа“ № 128.

  1. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта стартира на 3 Декември 2020 г. в 00:00часа и приключва на 10 Януари 2021 г. в .23:59. часа.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/gourmetpromo

(3) Играта се провежда на територията на Република България.

  1. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ИГРАТА

В Играта участват продуктите: Всички видове Gourmet® Gold, Perle, Mon Petit

  1. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите в „Нестле България“ АД и служители на партньорите, участващи в организирането на Играта – – агенция „Парида“ ЕООД, ЕИК:175314521 седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1574, бул. Проф. Цветан Лазаров 11А.

  1. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:

 Gourmet къща за котки- 10 броя;

Gourmet драскалка за котки- 100 броя;

Gourmet легло за котки – 80 броя;

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.

  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи от участващите продукти Gourmet® Gold, Perle, Mon Petit   за минимум 3 (три) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

(б)Потребителят въвежда име,презиме  и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефоен номер и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/gourmetpromo. („Сайта на Играта“).

(в) прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(2)Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда от вид, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

 

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) На 17.01.2021г на случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 10 (десет) спечелили GOURMET къща за котки, 100(сто) спечелили GOURMET драскалка за котки и 80 (осемдесет) GOURMET легло за котки. Ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резервни участници за всяка от наградите, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

(2) Печелившите ще бъдат публикувани на  20.01.2021г. на www.nestle.bg/gourmetpromo.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ