ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете комплекти за бръснене, комплекти слушалки за музика и кожен калъф, шалтета с кожена дръжка и още награди от Jamieson Black Barrel

Спечелете комплекти за бръснене, комплекти слушалки за музика и кожен калъф, шалтета с кожена дръжка и още награди от Jamieson Black Barrel

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА „Black Barrel Gifting” („Играта“)

С участието си в Играта Участниците в нея приемат условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила“ или „Общи условия“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), участващи в нея.

1.2. Организатор на Играта е „Перно Рикар България“ ЕООД (наричано по-долу „Организатор“), с ЕИК 130102019 и адрес: 1766 София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3.

1.3. Играта се осъществява със съдействието на „Ол Ченълс Комюникейшън“ ЕООД, дружество с адрес на управление: София, бул. „Сливница“ № 245, ет. 2, с ЕИК 131350957, което реализира провеждането на Играта в съответствие с настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

2.1. Играта се организира и ще се проведе в Instagram.

2.2.Официалните правила са достъпни на адрес www.blackbarrel-gifting.bg. Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0882539875 или на email: emilanova@all-channels.com всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч. до 17.00 ч.

РАЗДЕЛ 3. СРОК.

3.1. Играта ще се проведе в периода от 19.11.2020 г. до 15.01.2020 г.

3.2. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Играта.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и Ол ченълс комюникейшън ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

4.3. Участието в Играта не е обвързано със задължителна покупка на стока или услуга.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на всички настоящи условия и което в периода на провеждане на Играта е създало фотографско изображение/снимка, в което/която е заснета бутилка Jameson Black Barrel , качило е своята снимка в регистрирания от него профил в Инстаграм на стори или като пост и едновременно е сложило таг @jamesonbg и хаштаг #blackbarrelgifting. Данните, които участниците предоставят доброволно при включването си в Играта са единствено публично достъпните им данни от профила им в Инстаграм. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави своите две имена, адрес за получаване на наградата, email и телефон за контакт.

5.2. Задължително условие за участие в Играта е всяко лице-участник да е прочело и да се е съгласило с настоящите Правила и да е предоставило доброволно необходимите лични данни.

5.3. В Играта участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 4 и които в периода на провеждане на Играта са:
1.Прочели и приели условията на Играта;
2.Изпълнили са всички условия по т.5.1. С участието си в Играта, участниците декларират, че са пълнолетни лица.

5.4. Всеки участник има право да се включи в Играта със своя снимка еднократно.

5.5. В случай, че лице не желае да предоставя посочените лични данни, както и в случай, че лицето е малолетно или непълнолетно, същите нямат право да се включват в Играта като участници.

5.6. В Играта не се допускат снимки на малолетни или непълнолетни лица, снимки с добавени нецензурни или обидни думи и изрази или с нецензурни жестове и пози, на лица под видимо алкохолно опиянение или под влияние на наркотици, съдържащи еротично и/или порнографско съдържание, съдържание, което насажда омраза срещу група или човек, популяризира или подбужда към дискриминация на расова, етническа, полова, религиозна, възрастова, национална основа, полова идентичност и физически и/или психически увреждания. Не се допускат снимки, съдържащи наименования, марки и изображения на конкуренти на Организатора или на сходни конкурентни продукти.

5.7. С публикуването на своята снимка по указания начин, участниците се съгласяват и преотстъпват на Организатора правото да използва създадените от тях произведения с рекламна цел в социалните му канали както и в лендинг страницата му www.blackbarrel-gifting.bg., без териториални ограничения и за максималния срок по закон, без за това да им се дължи възнаграждение. С изпращането на снимка участниците-победители декларират, че са уведомили лицата заснети на фотографското изображение (ако има такива) и са получили съгласие от тях за използването на снимките по посочения по-горе начин от Организатора. С изпращането на снимка лицата декларират, че са автори на създаденото произведение

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА.

6.1. Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са:
20бр. подложки за чаши,
10бр. комплект слушалки за музика и кожен калъф,
5бр. комплект за бръснене,
5бр. шалте с кожена дръжка
6.2. Наградите се осигуряват от Организатора.
6.3. Всеки победител има право да получи една награда.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ.

7.1. След приключване на Играта и в срок до 10 дни от приключването й се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите.

7.2. Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип от две лица –представител на Организатора и на Ол ченълс комюникейшън ЕООД. Лицата избрани за победители и спечелили съответната награда се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители. Тегленето на победителите за съответната награда/и се извършва по следния ред:
Определяне на победители за награда подложки за чаши.
Определяне на победители за награда комплект слушалки за музика и кожен калъф.
Определяне на победители за награда комплект за бръснене.
Определяне на победители за награда шалте с кожена дръжка.

7.3. Участниците избрани за Победителите съобразно условията на настоящия раздел се обявяват, включително чрез таг, в страницата по т.2.1., в срок до 10 дни считано от датата на приключване на играта.

7.4. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда или да искат замяната й с друг вид предметна награда.

7.5. Отговорност на участниците е да следят тегленето на наградите в сайта и в случай, че са спечелили награда, да се свържат с Организатора и да му предоставят съответните данни. Организаторът се свързва и с всеки един от спечелилите участници чрез лично съобщение на Инстаграм профила, от който участникът се е включил в Играта.

7.6. Всеки от спечелилите трябва да отговори на съобщението по т.7.5. или да се свърже с Организатора чрез посочените в т.2.2. начини за контакт в срок до 5 работни дни след получаване на съобщението/обявяването на победителите като предостави своите лични данни (две имена, email, телефон за контакт и адрес за получаване на наградата). Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. нов победител на негово място.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ