ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 фото принтера CANON CP 1300 WHITE

Спечелете 10 фото принтера CANON CP 1300 WHITE

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИ НА МЯСТО В МАГАЗИНИТЕ НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ ЕООД КАТО ПАРТНЬОР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Томбола „Оулейз Платинум“

2. ПАРТНЬОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

3. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се организира и провежда от „ДНК Глобъл Груп“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Шейново” № 11, вх. Б, ет. 1, ап. 2, (наричано по-нататък за краткост „Организатор”) по възлагане на Възложителя.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

Промоцията/Играта се организира по възлагане на „Проктър и Гембъл България” ЕООД, ЕИК 831514349 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Източна тангента” 161 (наричано по-нататък за краткост „Възложител“).

5. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

5.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Възложителя.

5.2. Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и се публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.

5.3. Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts.

5.4. Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора, Партньора и Възложителя, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

5.5. Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта.

5.6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

5.7. Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

6. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Промоцията/Играта започва на 1.12.2020 г. и приключва на 31.12.2020 г.

 

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са 10 бр. фото принтера CANON CP 1300 WHITE, всеки от които на стойност 229 лв. с ДДС

7.2 Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

8. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

8.1 В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.

8.2 Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи един или повече продукт(и) с марка Always Platinum без значение от стойността на продукта и разфасовката му от който и да е магазин от търговската верига на „Лили Дрогерие“ ЕООД в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: www.shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.

8.3 Един участник може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

9.1. Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 7 (седем) дни след края на Кампанията и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 10 печеливши участници и 10 резервни.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ