ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 6 часовника Huawei Watch GT 2 elegant и 4 електронни книги Amazon Kindle 2019 10th Generation

Спечелете 6 часовника Huawei Watch GT 2 elegant и 4 електронни книги Amazon Kindle 2019 10th Generation

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила

“Потребителска кампания  – Време е за подаръци с кредитни карти от Банка ДСК” („Кампанията“) се организира и провежда от „Банка ДСК“ АД, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Московска” 19 („Организатор”).

Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес: https://dskbank.bg/koleda през целия период на Кампанията в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Всеки участник в “Потребителска кампания  – Време е за подаръци с кредитни карти от Банка ДСК” следва да се запознае с настоящите Официални правила. Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Кампанията и участниците в нея са длъжни да ги спазват.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://dskbank.bg/koleda.

Организаторът има неотменимото си право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на сайта https://dskbank.bg/koleda, както и в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Териториален обхват на Кампанията

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

 

Раздел 3. Период на Кампанията

Кампанията стартира на 01 декември 2020 г. и ще продължи до 27 декември 2020 г. включително.

 

Раздел 4. Право на участие

В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, кoeто изпълнява следните условия („Участник”):

 • спазва сроковете и условията на настоящите Правила;
 • навършилo е 18 години преди 01 декември 2020 г.;
 • има кредитна карта от Банка ДСК, издадена преди 01.12.2020 година;
 • в периода на кампанията (от 01.12.2020 г. до 27.12.2020 г.) е извършило поне една трансакция на ПОС при търговец с кредитна карта на Банка ДСК. За валидни се считат плащания, направени чрез ПОС – терминал в търговски обекти в България, чужбина или през интернет. От участие в настоящата кампанията се изключват трансакции в Интернет сайтове за залагания и за захранване на микросметки, както и трансакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти;
 • в периода на кампанията е регистрирало поне един авторизационен код на специално създадената за целта форма на сайта на Банка ДСК на следния адрес: https://dskbank.bg/koleda
 • Задължително условие за печелившите участници в кампанията е имената им да бъдат използвани от Организатора за маркетингови цели във връзка с кампанията, както и да бъдат публикувани на официалните сайтове на Организатора, или включени в други аудио, печатни или видео материали, без допълнително възнаграждение или друга компенсация.

   

Управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията.

 

Раздел 5. Механизъм на кампанията

Всяка трансакция на ПОС при търговец с кредитна карта на физическо лице на Банка ДСК, извършена в периода на кампанията, дава шанс на Участника да спечели награда

В периода на кампанията всеки участник трябва да се регистрира еднократно на адрес: https://dskbank.bg/koleda  чрез въвеждане на следните данни:

 • Име и фамилия;
 • Град;
 • Телефонен номер;
 • Е-mail адрес;
 • Валиден електронен адрес (имейл адрес);
 • Първите 6 /шест/ и последните 4 /четири/ цифри от номера на кредитната карта;
 • Авторизационен код на плащане на ПОС при търговец, извършено в периода на кампанията. (Авторизационният код е комбинация от 6 /шест/ броя букви и/или цифри, изписана върху бележката от ПОС).

С регистрацията за участие в Кампанията, съответното лице придобива качеството на участник в Кампанията („Участник“).

Всяка регистрация на валидна Tрансакция  дава право на 1 участие в тегленето за седмицата, в която е извършена регистрацията. Всеки Участник може да участва в седмичните тегления неограничен брой пъти, стига да регистрира в дадената седмица съответния брой различни Tрансакции. Регистрации, направени през дадена седмица, участват в тегленията на награди само за съответната седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи седмици.

Няма изискване за минимален паричен размер на трансакция.

За валидни регистрации за участие в Кампанията се считат регистрациите, които отговарят на следните условия:

 • Участникът трябва да отговаря на изискванията на РАЗДЕЛ 4 по-горе;
 • Регистрацията е извършена в периода на Кампанията, посочен в РАЗДЕЛ 3 по-горе;
 • Регистрацията в Кампанията е направена на интернет сайта https://dskbank.bg/koleda посредством попълване на задължителните данни, посочени в този раздел по-горе.

В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник (като например регистрирането на едно и също име и едни и същи телефонен номер, имейл адрес и референтен номер на Трансакцията няколко пъти; изписването на имената на участника с букви на кирилица и латиница; множество регистрации на едно и също име в рамките на дадена седмица с различни имейл адреси и телефони и др.), Организаторът има право да го дисквалифицират. В случаите на прекратяване на Кампанията и/или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите официални правила на Кампанията, както и че има навършени 18 години, които потвърждения стават чрез поставяне на отметка в съответните квадратчета. В случай че описаните отметки не бъдат поставени, то регистрацията не може да бъде завършена, съответно лицето не може да бъде регистрирано като Участник в Кампанията.

Раздел 6. Описание на наградите

Всяка седмица през периода на Кампанията, общо 4 (четири седмици] се теглят по 10 (десет) награди, общо 40 (четиридесет) награди:

 • 3 (три) броя смарт часовник Huawei Watch GT 2 elegant, общо 12 (дванадесет) броя за целия период на кампанията
 • 3 (три) бр. смарт часовник Huawei Watch GT 2 Sport Edition, общо 12 (дванадесет) броя за целия период на кампанията
 • 4 (четири) бр. електронна книга Amazon Kindle 2019 10th Generation, общо 16 (шестнадесет) броя за целия период на кампанията

Наградите не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

 

Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите ще бъдат определяни на случаен принцип по авторизационен код на трансакция чрез специализиран софтуер. Всяка сряда, считано от втората седмица след началото на Кампанията (т.е. от 9 декември 2020 г.) включително, ще се теглят наградите за предходната седмица. При всяко теглене ще се определя съответният брой печеливши и най-малко три резерви за всяка награда.

Седмичните периоди и датите за тегленията на награди са, както следва:

  • 01.12 – 06.12.2020 г. (теглене на 09.12.2020 г.);
  • 07.12 – 13.12.2020 г. (теглене на 16.12.2020 г.);
  • 14.12 – 20.12.2020 г. (теглене на 23.12.2020 г.);
  • 21.12 – 27.12.2020 г. (теглене на 30.12.2020 г.);

Участник с номер на изтегляне 1 печели смарт часовник Huawei Watch GT 2 elegant

Участник с номер на изтегляне 2 печели смарт часовник Huawei Watch GT 2 elegant

Участник с номер на изтегляне 3 печели смарт часовник Huawei Watch GT 2 elegant

Участник с номер на изтегляне 4 печели смарт часовник Huawei Watch GT 2 Sport Edition

Участник с номер на изтегляне 5 печели смарт часовник Huawei Watch GT 2 Sport Edition

Участник с номер на изтегляне 6 печели смарт часовник Huawei Watch GT 2 Sport Edition

Участник с номер на изтегляне 7 печели електронна книга Amazon Kindle 2019 10th Generation

Участник с номер на изтегляне 8 печели електронна книга Amazon Kindle 2019 10th Generation

Участник с номер на изтегляне 9 печели електронна книга Amazon Kindle 2019 10th Generation

Участник с номер на изтегляне 10 печели електронна книга Amazon Kindle 2019 10th Generation

Участникът, който спечели наградата, ще бъде информиран за това на телефонния номер, който е предоставил за регистрация в кампанията.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ