ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 ваучера по 100 лева, 30 ваучера по 50 лева и 50 ваучера по 20 лева за гориво от Petrol

Спечелете 20 ваучера по 100 лева, 30 ваучера по 50 лева и 50 ваучера по 20 лева за гориво от Petrol

ПРАВИЛА НА ИГРАТА
„ТАЗИ КОЛЕДА ЧУДЕСАТА СА ЗА ВАС!“

І. Общи условия
1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за
провеждане и участие в рекламна кампания „ТАЗИ КОЛЕДА ЧУДЕСАТА СА ЗА ВАС!“
(„Играта“).
2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от
участниците в Играта, е „ПЕТРОЛ“ АД, ЕИК 831496285, със седалище и адрес на
управление: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №12, контакт: 0888 669 300, data@petrol.bg,
(„Петрол“ или „Организатора“).
3. Играта се провежда в периода от 00:00 часа на 11.12.2020 г. до 23:59 часа на
31.12.2020 г. („Период на провеждане“).
4. Играта се организира и провежда само за територията на Република България в
търговски обекти, оперирани под марката „Петрол“, обозначени с визията на Играта и
посочени в Списък – приложение към Правилата на Играта..
Играта се провежда на специално изградена насочваща интернет страница на адрес:
www.petrol.bg, а данните ще се записват в Google Sheet, в профила на Петрол в Google.

ІІ. Право на участие
5. Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години, с изключение
на лицата, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта,
както и членовете на семействата им („Участник/ци“). Юридически лица, еднолични
търговци и регистрирани земеделски производители, които закупуват горива за нуждите
на осъществяваната от тях дейност, нямат право да участват в Играта.
6.1 Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила.
Включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила.
6.2. С факта на регистрация за участие в Играта Участникът, се съгласява, че
предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта и
получаване на награда лични данни (електронна поща), както и съгласието си тези
данни да се съхраняват и обработват от Организатора и негови подизпълнители за
целите на Играта. Политиката за защита на личните данни е достъпна на

Политика за защита на лични данни


Личните данни, предоставени от Участник за участие в играта, ще се използват само за
определяне на печеливши участници, уведомяване на печеливши участници и
предоставяне на награда. За правно основание за обработването на данни в рамките на
играта с награди служи чл. 6, али.1, б. „б“ от Общ Регламент относно защита на личните
данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Когато в процеса на играта Участник дава декларация
за съгласие, тогава обработването се ръководи от чл. 6, ал. 1, б „a“ от Регламента. Ако
е декларирал съгласия в процеса на играта с награди, участникът има възможност по
всяко време да оттегли тези съгласия за в бъдеще. Предаването на данни на трети лица
е възможно само, когато това е необходимо за процеса на играта или за целите на
осъществяван от държавен орган контрол или решаване на спор. Данните за
победителите ще се съхраняват за срок, през който се предявяват предвидените по
закон претенции и/или до решаването на възникнал с Участник спор.

ІІІ. Механизъм на участие
7. За да се включи в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на
Играта да извърши следното:
7.1. пазарува в бензиностанция на Петрол, включена в Играта, в рамките на Периода
на провеждане на Играта като закупи гориво и/или неакцизни стоки на стойност не помалка от 60 (шестдесет) лв. за една покупка и да запази фискалния касов бон за покупка
на течни горива;
7.2. да посети страницата http://www.petrol.bg и в регистрационна форма да попълни в
предвидените за тази цел задължителни полета: номер на бензиностанцията, в който е
пазарувал; номера на фискалната касова бележка и номер нулиране на фискалния
касов бон; имейл за контакт, обща сума на бона и да отбележи, че е пълнолетно лице и
е съгласен с Официалните правила на Играта и Политиката за поверителност (защита
на личните данни);
7.3. да потвърди своето участие като натисне бутон „Изпращане” /участие/.
Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се
счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.
8. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва
неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една фискалния касов бон не
може да се участва повече от веднъж.
За всяко участие е необходим отделен фискален касов бон и отделно попълване на
регистрационната форма!
9. Участникът следва да запази фискалния касов бон, с която е участвал, тъй като
представяне на същия е условие за получаване на горивото на стойност, за която е
издаден електронния ваучер – награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен
като печеливш.

IV. Награди
10. С регистрацията си в Играта, при съобразяване на реда и условията посочени в р.III
по-горе, Участникът може да спечели електронен ваучер за гориво от бензиностанция
„Петрол“, включена в рекламната кампания.
Общият брой награди под формата на ваучери за Периода на провеждане на Играта е
100 (сто).
В Периода на провеждане на Играта ще се раздават следните награди:
50 награди електронни ваучери за гориво на стойност 20 лева;
30 награди електронни ваучери за гориво на стойност 50 лева;
20 награди електронни ваучери за гориво на стойност 100 лева.
11. Награда не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга
равностойност, вещ или услуга.
12. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети
лица.

V. Определяне на печеливши Участници
13. Определянето на печеливш Участник ще се извърши чрез провеждането на томбола
на случаен принцип от всички регистрирали се Участници.
През периода на Играта ще се извършат две тегления
На 23 декември 2020 г. и
На 31 декември 2020 г.
за определяне на печеливши участници, като във всяко от тегленията ще се раздават:
25 награди електронни ваучери за гориво на стойност 20 лева;
15 награди електронни ваучери за гориво на стойност 50 лева;
10 награди електронни ваучери за гориво на стойност 100 лева.
Печелившите участници във всяко теглене ще са 50 /петдесет / на брой. Те се определят
чрез електронно теглене, което се извършва автоматично с използване на
специализиран софтуер /приложение Pick a winner/ в офис на Организатора и в
присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която
удостоверява резултатите от него.
След изтегляне на печеливш Участник се извършва проверка дали отговаря на
поставените в настоящите Правила условия. В случай че Участник не отговаря на
условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият по ред
печеливш Участник, който отговаря на условията.
14. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от
Организатора награди.
15. Данни за печелившите участници няма да бъдат публично оповестявани.
Участникът, изтеглен като печеливш, ще бъде уведомен, че е спечелил награда с
изпращане от Организатора на електронно съобщение до електронния адрес, посочен
в регистрационната форма.
16. Печелившият Участник трябва в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на
уведомление от страна на Организатора, да изпрати потвърждение, че желае да получи
наградата. Потвърждението следва да бъде изпратено на електронен адрес
data@petrol.bg.
17. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник потвърждение, че ще приеме
наградата, в рамките на срока и по начина, посочен в т. 16, и/или не бъде представен
фискален касов бон, с който Участникът е участвал в Играта, той губи правото да получи
наградата си.
18. Организаторът предоставя наградата в срок до 3 (три) дни от получаване на
потвърждението по т.16 като изпраща на електронния адрес на печелившия Участник
електронния ваучер за гориво, под формата на файл. Гориво на стойност, равна на
стойността посочена в предоставения като награда ваучер, може да бъде получено в
бензиностанция, включена в играта, в срок до 01.04.2021 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ