ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 40 ваучера за пазаруване в Kaufland на стойност 100 лева

Спечелете 40 ваучера за пазаруване в Kaufland на стойност 100 лева

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА „MILDE“

14.12.2020 г. – 10.01.2021 г.

1. Организатор

1.1. Промоционалната игра на „MILDE“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835 (наричано по-долу за краткост „Организатор“) със съдействието на рекламна агенция „МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ” ЕООД, с ЕИК 203999626, в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.milde.bg. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.milde.bg. Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Промоционалната игра се организира с рекламна цел – за популяризиране търговските марки на Организатора – „MILDE“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 14.12.2020 г. и продължава до 10.01.2021 г. (включително).

2.2. Играта се провежда единствено в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора, Изпълнителя или за „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват следните продукти: тоалетна хартия с търговска марка “MILDE“.

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

 

Стъпка 1: Да закупи поне един пакет тоалетна хартия с търговска марка „MILDE“ от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: Да влезе на интернет страницата на Играта – www.milde.bg; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) мобилен телефонен номер; б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта) Важно! – Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт (тоалетна хартия „Milde“)! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД!; г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани на www.milde.bg.

5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3. Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

6. Награди и теглене на печелившите

6.1. Наградите в Играта са:

ВАУЧЕР за пазаруване в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД на стойност 100 (сто) лева с ДДС.

Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 40 /четиридесет/ броя ваучери, като всяка седмица се теглят по 10 ваучера.

6.2. За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

6.3. Теглене на печелившите:

6.3.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. За избягване на всякакво съмнение, един участник има право да спечели повече от една награда в рамките на Игра, като всяка награда следва да бъде спечелена с различен касов бон.

6.3.2. Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта тоалетна хартия „MILDE“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден. Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.

6.3.3. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите ще се извърши чрез софтуер, като в периода на Играта, на седмична база, ще се теглят на случаен принцип по 10 печеливши, измежду всички участници, регистрирали се за участие. Тегленията се извършват на следните дати:

Първо теглене: 21.12.2020 г.

Второ теглене: 28.12.2020 г.

Трето теглене: 04.01.2021 г.

Четвърто теглене: 11.01.2021 г.

ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.3.6 по-долу.

6.3.4. Във всяко седмично теглене участват всички регистрирани до момента касови бонове, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ