ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете таблет Lenovo, слушалки и сладки награди ЧУДО

Спечелете таблет Lenovo, слушалки и сладки награди ЧУДО
Играта “Стани звезда с Чудо“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, Западна промишлена зона (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“).
Промоцията “Стани звезда с Чудо“ („Играта“ или „Промоционалната игра“) стартира от 06.03.2018 г. и продължава до 08.05.2018 г. („Период на играта“), като официалните правила („Правила/та“) са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период.
В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 06.03.2018 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „ЗИВ“ ЕООД, както и служители на подизпълнителите на „ЗИВ“ ЕООД, съдействащи за организирането и провеждането на настоящата игра, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи).
Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно, считано от оповестяването им на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД (https://www.facebook.com/sweetplus.bg/)
Механизъм на играта
• Заснемете видео с участието на продукт с бранд ЧУДО – професионално заснето или любителско
• Изпратете го като ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ във facebook страницата на „ЗИВ” ЕООД (https://www.facebook.com/sweetplus.bg/) до 01.05.2018
• Следете канала на „ЗИВ” ЕООД в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCsR48OHiTP5zDdM7yer-04w/videos?view_as=subscriber), където ще публикуваме всички изпратени клипове.
• Клиповете ще се състезават на база гледания и харесвания в YouTube.
• На 08.05.2018 ще обявим наградените в страницата на „ЗИВ” ЕООД във facebook (https://www.facebook.com/sweetplus.bg/)
Период на провеждане на играта Играта стартира на 06.03.2018 г. в 12:30 ч. и приключва на 08.05. 2018 г. в 14:00 ч.
Определяне на победителите Победителите, дванадесет (12) на брой, ще бъдат определени на 08.05.2018 г., и обявени до 15:00 ч. на същата дата с пост на Facebook страницата на „ЗИВ” ЕООД (). Определените участници ще бъдат уведомени и ще трябва да посочат телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата. Всички инструкции в писмена и/или устна форма, дадени на печелившия участник от Организатора, имат задължителен характер. При пълно или частично неизпълнение от страна на участника на която и да е от инструкциите, Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда.
Ако обявен победител не потърси наградата си в 10 /десет/-дневен срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг участник – резервен победител. За резервния победител важат същите правила, както и за първоначалния победител. Резервните победители ще бъдат определени на 18.05.2018 г. в зависимост от събраните реакции. Получаването на наградата ще бъде договорено от двете страни след получаване на съответното писмено потвърждение от победителя.
Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
Награди: Наградите в Промоцията са както следва:
• Първа награда – за най-много харесвания: 1 бр. Таблет LENOVO YOGA TAB 3-850F или подобен от същия ценови клас, с пакет рекламни материали и продукти с марката Sweet Plus+
• Втора награда – за най-много гледания: 1 бр. Блутут слушалки SONY MDR-ZX330BT или подобни от същия ценови клас, с пакет рекламни материали и продукти с марката Sweet Plus+
• Поощрителни награди – разпределени на случаен принцип: 10 бр. боксове по 24 бр. Вафлени торти ЧУДО с фъстъци
Правни текстове: Всички видеа/клипове, изпратени за участие в Конкурса трябва да бъдат оригинални творби на участниците. Участниците (включително чрез своите родители/настойници) декларират, че са автори/носители на авторските права върху всяко видео/клип, което изпращат за участие в Конкурса. Участниците декларират, че не са отстъпвали изключителното право за използване изпращаните клипове на трети лица. С изпращането на съответното видео участникът отстъпва на Организатора изключителното право да използва видео/клип, в т.ч. възпроизвеждане, разпространение сред неограничен брой лица на оригинал или екземпляри, излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел, публично показване, преработка, предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до неограничен брой лица до видеата/клиповете или части от тях по начин, който позволява достъпът да бъде осъществяван от място и по време избрани индивидуално от всяко лице. Изключителните права се отстъпват за максимално допустимия от закона срок. Организаторът не дължи възнаграждение на участниците, във връзка с използването на изпращаните от тях видеа/клипове. С изпращането им, видеата/клиповете стават изключителна собственост на Организатора, без да се дължи каквото и да е възнаграждение на участниците.
В конкурса няма да участват видеа/клипове, за които бъде счетено, че не са авторски, които са с вулгарно съдържание, които са публикувани в „Timeline / Дневника” на Facebook страницата на „ЗИВ” ЕООД, както и в коментар под някоя публикация във Facebook страницата на „ЗИВ” ЕООД.
Организаторът на Промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисия за защита на личните данни като администратор на лични данни и гарантира, че предоставените от участниците в рамките на Промоцията лични данни ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *