ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучер за екскурзия за 3000 лв. и още 28 награди от Lidl

Спечелете ваучер за екскурзия за 3000 лв. и още 28 награди от Lidl

І. Общи условия

1. Настоящите Правила за участие („Правилата„) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Твоят Великден“ („Играта“).

2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).

3. Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 06.03.2018 г. до 23:59 часа на 02.04.2018 г. („Период на провеждане“).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

ІІ. Право на участие

5. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби.

ІІІ. Условия за участие

7. За да участва в Играта Участникът трябва да посети страницата www.lidl.bg/velikden и да кликне върху бутона  „Към Играта“. На отворилата се страница на Играта той/тя може да пристъпи към игра с натискане на бутон „Играй“. С натискане (клик) върху разположените върху картата кошници Участникът трябва да открие тази, в която е скрито великденското яйце. Участникът има право на 3 (три) опита. Ако в рамките на трите опита Участникът не е успял да открие яйцето, той/тя има възможност да получи още 1  (един) опит, като за целта следва да отвори още веднъж страницата www.lidl.bg/velikden от появилия се попъп прозорец. В случай че Участникът намери яйцето, той/тя трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета от появилата се регистрационна форма: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Участвай“.

8. Всеки Участник има право най-много на 4 (четири) опита на ден (от 0:01 часа до 23:59 часа на съответния ден) – 3 първоначални опита и 1 допълнителен при спазване на допълнителното условие по т.7 на ден. Един Участник може да се регистрира само веднъж на ден (т.е. може да участва само по един път за всяка дневна награда), при спазване на изискванията на т.7..

9.Всеки регистрирал се Участник участва в томбола за съответната дневна награда, предвидена за съответния ден, в рамките на който е направена регистрацията. Регистриралият се Участник се включва автоматично (без да е нужно да се регистрира допълнително) и в томболата за голяма награда. Независимо от общия брой регистрации за дневни награди в рамките на Периода на провеждане на Играта, Участникът се включва само с една регистрация в томболата за голяма награда.

10. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.

IV. Награда

11. С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели:

11.1. съответната награда за деня от общо 28 (двадесет и осем) дневни награди за Периода на провеждане на Играта. Конкретната награда за деня се определя от Организатора и може да представлява например туристически пособия, градинарски инструменти, кухненски прибори и др.
Конкретната награда за съответния ден ще бъде видима на страницата на Играта  в рамките на този ден.

11.2. голяма награда: 1 (един) ваучер за пакет туристически услуги в България за двама по специално подбрана съвместно с Участника дестинация на обща стойност 3000 лв.

12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. Участникът, спечелил ваучер за пакет туристически услуги в България, ще може да го използва в срок от 6 (месеца) започващ от момента на получаването, описан в т.16 по-долу. Дестинацията на екскурзията, продължителността ѝ, начинът на пътуване и настаняване и други специфики във връзка с използването на ваучера се уточняват между печелившия Участник и агенция (Алтърнатив Адвъртайзинг ЕООД, тел:. +359 884 222 902, d.borisova@alternative.bg). Заявяването на периода за използване на ваучера става 20 дни по-рано. При избор от печелившия Участник на екскурзия на обща стойност, по-ниска от стойността на ваучера, печелившият Участник няма право да получи разликата в нейната парична равностойност.

V. Определяне на печеливши Участници

13. Определянето на печеливш Участник за дневна награда ще се извършва всеки работен ден за предходния, в рамките на който е направена регистрацията, чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички Участници, регистрирали се в рамките на съответния ден (от 00:01 до 23:59 часа). Определянето на печеливш Участник за дневна награда за дни петък, събота и неделя, както и на национални празници през Периода на провеждане на Играта ще се извършва в понеделник на следващата седмица или през първия следващ работен ден.

Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

14. Голямата награда ще бъде изтеглена на 03.04.2018 г. отново чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се за която и да е от 28-те дневни награди в рамките на Периода на провеждане на Играта.

Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

15. Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/tvoyatvelikden, в рамките на деня на провеждане на томболата съгласно условията на т. 13, а за голямата награда – на 03.04.2018 г. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда за деня и/или голяма награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.

16. Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 15, да изпрати имейл на igra@lidl.bg с потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес или магазин на Лидл за получаване.

17. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 16, Участникът губи правото да получи наградата си.

18. Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.16. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ