ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете уред за готвене на пара, тенджери, тигани и салатиери от Bonduelle

Спечелете уред за готвене на пара, тенджери, тигани и салатиери от Bonduelle

ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

 „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, бул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ БОИЛА, София 1138 от името на BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT, Hungary, 2750 Nagykoros, Cegledi ut 25, наричан за кратко Организатор.

 Раздел ІІ.
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

2.1. Участниците в кампания са длъжни да спазват условията на описаните по-долу правила на събитието, наричани „Официални правила”.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на кампанията и ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й на http://www.bonduelle.bg/promo.

2.3. Организаторът на Събитието си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на: http://www.bonduelle.bg/promo.

2.4. С участието си в кампанията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.

 Раздел ІІІ.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България и важи за всички търговски обекти, в които се продават продукти с марка Bonduelle.

 Раздел ІV.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията стартира в 00:01 ч на 19.03.201г. – начална дата за регистрация на касови бележки, участващи в кампанията. Крайна дата за регистрация на касови бележки: 18.04.2018 г. 23.59 ч.

Раздел V.
ПРАВО И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

5.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица над 18 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и членове на техните семейства. Родители не могат да регистрират децата си за участие.

5.2.  Всеки потребител, желаещ  да участва в промоцията, следва да закупи поне два продукта с марка Bonduelle. За всяка покупка потребителят трябва да въведе в посочения период на промоцията НОМЕР и ДАТА от касовата бележка, удостоверяваща покупката на участващите в промоцията продукти на интернет адрес www.bonduellenature.bg/promo.

5.2.1. За верига магазини Метро, за касов бон се счита номерът на фактурата, издадена от съответния обект.

5.3. Преди да регистрира касовата бележка на www.bonduelle.bg/promo участникът попълва във формата за участие своите имена /собствено и фамилно име/, номер на мобилен телефон за връзка, електронна поща, дата и номер на касовата бележка. Тези данни ще бъдат използвани в съответствие със ЗЗЛД за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената награда от играта и ще могат да бъдат използвани като база данни eдинствено от Bonduelle Group.

5.4. Всеки участник може да регистрира колкото желае касови бележки. Един участник може да спечели само една седмична малка награда и една голяма награда в края на периода.

5.5..Повторна регистрация на вече регистриран номер няма да бъде допусната от системата. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

5.6. След въвеждане номера и часа на касовата бележка, участникът веднага ще вижда екран с надпис „УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ“, в потвърждение на това, че регистрацията е преминала успешно.

5.7. С включването си в кампанията, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

Раздел VІ.
УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. В промоцията участват всички консервирани и/или замразени зеленчуци с марка Bonduelle, които се продават на територията на България.

Раздел VІІ.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. В рамките на рекламната кампания участниците имат възможност да спечелят следните награди:

Голяма награда:

  • 1 уред за готвене на пара Tefal Vitacuisine Compact, модел VS400333

Седмични малки награди:

  • 8 тенджери Tefal Invissia
  • 16 тигана Tefal Intensive
  • 32 купи за салата

Общият брой награди за целия промоционален период е 57.

7.2. Снимките на наградите в рекламните материали са илюстративни.

7.3. Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00 лв. (тридесет лева), Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

Раздел VІІІ.
МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

8.1. За участие в играта, участникът в промоцията трябва да закупи поне 2 продукта с марка Bonduelle и да регистрира най-малко 1 (една) касова бележка според изискванията.

  • Седмичните малки награди (описани в точка 7.1.): теглят се седмично на лотариен принцип пред нотариус. Участват всички участници, регистрирали поне 1 касова бележка* в рамките на текущата седмица и според правилата на  www.bonduelle.bg/promo.
  • Голяма награда (описана в точка 7.1.): тегли се на лотариен принцип пред нотариус на 19.04.2018 г. Участват всички участници, регистрирали 1 или повече касови бележки в рамките на периода и според правилата на www.bonduelle.bg/promo.

*1 касова бележка = поне 2 продукта с марка Bonduelle

8.2. Участват всички касови бележки, регистрирани от 00:01 часа на 19.03.2018 г. до 23:59 часа на 18.04.2018 г.

Раздел ІХ.
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Тегленето на наградите и обявяването на съответните победители ще се проведе по следния график:

9.1.1. Седмица 1, 19-25 март 2018 г.: тегленето на наградите ще се проведе на 27 март 2018 г., а обявяването на победителите – на 29 март 2018 г.

9.1.1.1. Ще бъдат раздадени: 2 тенджери, 4 тигана, 8 салатиери (описани в точка 7.1.).

9.1.2. Седмица 2, 26 март – 01 март 2018 г.: тегленето на наградите ще се проведе на 03 април 2018 г., а обявяването на победителите – на 05 април 2018 г.

9.1.2.1. Ще бъдат раздадени: 2 тенджери, 4 тигана, 8 салатиери (описани в точка 7.1.).

9.1.3. Седмица 3, 02-08 април 2018 г.: тегленето на наградите ще се проведе на 10 април 2018 г., а обявяването на победителите – на 12 април 2018 г.

9.1.3.1. Ще бъдат раздадени: 2 тенджери, 4 тигана, 8 салатиери (описани в точка 7.1.).

9.1.4. Седмица 4, 09-18 април 2018 г.: тегленето на наградите ще се проведе на 20 април 2018 г., а обявяването на победителите – на 23 април 2018 г.

9.1.4.1. Ще бъдат раздадени: 1 уред за готвене на пара, 2 тенджери, 4 тигана, 8 салатиери (описани в точка 7.1.).

9.2.Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в промоцията.

9.3. Участниците са длъжни да пазят касовата си бележка с печелившия номерна която изрично са упоменати поне два продукта с марка Bonduelle и да я представят на куриера при доставянето на наградите им. Ако участникът не представи касовата бележка, той губи правото да получи наградата.

9.4. Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на www.bonduelle.bg/promo.

9.5. Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща и организаторът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата, ще се счита за отказал се от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на резервен участник, отговарящ на условията.

9.6. Представител на куриерска фирма „Тип Топ” ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник е длъжен да представи касовата бележка, на която изрично са упоменати поне два продукта с марка Bonduelle.

9.7. Със съгласието си да получи наградата, Участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии като печеливш в Промоцията, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора на Промоцията.

9.8. Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на тел. 02/ 973 11 17 (всеки работен ден от 09:30 до 17:00 часа) или на e-mail: marketing@vk-bg.com

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *