ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 кашона с лакомства с марката “Sweet + Plus” и 30 настолни игри

Спечелете 10 кашона с лакомства с марката “Sweet + Plus” и 30 настолни игри

 

Официални правила за провеждане и участие в конкурс за детска рисунка

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

1.Конкурсът за детска рисунка („Конкурсът“) е организирана от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ” ЕООД („Организатор”), ЕИК 148128669, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Западна промишлена зона.

С участието си в Конкурсът Вие (по-долу „Участник/ци)” и, където е приложимо, Вашите родители/настойници (колективно наричани „Родители”), изразявате съгласието си със следните Официални правила и общи условия:

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

2. Конкурсът се организира и провежда в съответствие с настоящите Oфициални правила („Официалните Правила”).

Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Конкурса във вида, в който са публикувани на страницата ни във фейсбук („Страницата”): “Factory outlets “Sweet Plus”

Организаторът на Конкурса има право по всяко време да променя Официалните Правила, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Официални Правила на Страницата. Участниците в Конкурса следва сами да проверяват на Страницата за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Конкурса не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Страницата.

ЧАСТ 3. ПЕРИОД

3. Конкурсът стартира на 01.06.2021 г. и приключва на 30.06.2021г.

Организаторът на Конкурса има право да я прекрати и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални Правила или извършването на злоупотреби във връзка с него, без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Конкурса.

В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Конкурса. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Конкурса.

При решение на Организатора за прекратяване на Конкурса, тези обстоятелства се публикуват от Организатора на Уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на Уебсайта.

ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

4. Конкурса се провежда и администрира в обектите на Организатора на територията на Република България, както следва:

Обект
Магазин Балчик Дунав 48
Магазин Пазарджик
Магазин Шумен
Магазин с. Граф Игнатиево
Магазин Ст. Загора
Магазин Варна Радост
Магазин София, Люлин
Магазин Варна, Ат. Москов
Ведомствена лавка- гр. Балчик
Ведомствена лавка- гр. Велико Търново

ЧАСТ 5. УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА

5. В Конкурса може да участва всяко дете, ненавършило 18г., с местоживеене в Република България, чрез свой родител или законен представител.

ЧАСТ 6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

6. В Конкурса има право да участват лицата по чл.5, които:

А. В срок от 01.06.21 го 30.06.21г. са предоставили в един от изброените магазини рисунка на продукт с марка Sweet +Plus.Задължително условие за приемане на рисунка за участие е изобразеното лого на марката Sweet + Plus.

Б. Е преставило декларация за информирано съгласие по образец, подписана от родител или законен представител на детето, с която е преотстъпил описаните в нея права в полза на Организатора.

7. Наградата за предадена рисунка се предоставя в момента на предаване на каса в един от посочените магазини. Всеки Участник има право да получи толкова награди, колкото рисунки е предал.

8. Участник в Конкурса се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който предаде рисунка и подписана декларация, предоставена му от Служител на касата в момента на предаването. Всеки Участник в Конкурса безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва.

9. Декларации, които са нечетливи, променени, фалшифицирани, подправени или съдържат други грешки, се считат за невалидни и техните податели се дисквалифицират.

ЧАСТ 7. НАГРАДИ

10.Наградите, подлежащи на раздаване на Участниците в Конкурса и предоставени срещу рисунка и декларация от служители на обектите на Организатора на касата на съответния обект, са, както следва:

  • Млечен шоколад „ChocoPark“- 25гр.- 1бр.;
  • Вафла „FAFLA RAINBOW“ с глазура и бонбони- Аутлет- 52гр.- 1 бр.

След изтичане на срока на Конкурса за най-добрите рисунка ще бъдат раздадени общо 40 награди- 30 настолни игри и 10 кашона с лакомства с марката “Sweet + Plus”, разпределени по равно за всеки един магазин, участвал в Конкурса. Експертна комисия от трима души ще определи най-добрите 4 рисунка за всеки един обект. Три от тях ще получат като подарък настолна игра, а един от тях ще получи кашон с лакомства.

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ