ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете вкусни награди от KFC

Спечелете вкусни награди от KFC
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „#FineDining
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра “#FineDining“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта. 1.2. Настоящите правила са достъпни на Facebook страницата на KFC www.facebook.com/KFC.Bulgaria за периода на провеждане на Играта. 1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. 1.4. Настоящите правила влизат в сила на 27.03.2018 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата www.facebook.com/KFC.Bulgaria. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени. 1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила. 1.6. В Играта се предоставят следните награди: по 2 ваучера за храна на 40 човека, общо 80 ваучера за храна в обектите от веригата, собственост на Организатора. 1.7. Всяка седмица от общо 4 седмици ще бъдат раздадени по 2 ваучера за храна на 10 човека, общо 80 ваучера за храна в обектите от веригата, собственост на Организатора.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е „САМЕКС” ЕООД, ЕИК 040646885, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Атанас Дуков“ №32, (наричан по-долу за краткост „Организатор”). 2.2. Играта се организира и провежда от Организатора със съдействието на рекламната агенция „НЕКСТ ДИ СИ“ ООД, ЕИК 201367752, (наричана по-долу за краткост „Агенцията“). 2.3. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. 3.2. Играта се провежда в периода от 27.03.2018г. до 22.04.2018г., до 23:59ч.. В рамките на този период на посочените дати, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта. 3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет страницата https://www.facebook.com/KFC.Bulgaria 3.4. Играта ще се провежда 4 пъти, в рамките на 4 седмици, всяка седмица ще стартира във вторник, считано от 27.03.2017г. 3.5. Всяка седмица ще бъде публикувана снимка и условия на Играта в страницата https://www.facebook.com/KFC.Bulgaria 3.6. Седмичната Игра ще продължава от вторник до неделя, включително. 3.7. Победителите ще бъдат обявени всеки понеделник след седмичната Игра в страницата https://www.facebook.com/KFC.Bulgaria
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца). 4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което: 4.2.1. има профил във Facebook и е харесало (натиснало е like) страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/KFC.Bulgaria;
4.2.2. в периода от 27.03.2018г. до 22.04.2018г., до 23:59ч., вкл., напиши най-дългия и подходящ # (хаштаг), който описва снимката, под един от промоционалните постове на Играта публикувани на 27.03.2018 г., 03.04.2018, 10.04.2018 и 17.04.2018г. във www.facebook.com/KFC.Bulgaria За валидно участие ще се приема единствено коментар под един от 4-те промоционални постове с оригинален и най-дълъг # (хаштаг)
4.3. С публикуването на коментар по чл. 4.2.2 под един от промоционалните постове на Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил в интернет сайта на www.facebook.com и отговаря на изискванията за участие в Играта. 5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти на KFC. 5.3. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, като може да спечели само една награда. 5.4. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook. 5.5. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора. 5.6. Участниците следва да не публикуват коментари или снимки под промоционалния пост на Играта, които съдържат послание или каквото и да е друго съдържание, което: – съдържа нецензурно съдържание и послание; – е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; – е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани; – е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, Агенцията или което и да е трето лице; – съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; – пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; – проповядва агресивна или недемократична идеология; – нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; – се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация; – нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; – противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила. Коментари или снимки под поста, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, на участници могат да доведат до изключване от участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички коментари или снимки, които противоречат на настоящите правила. 5.7. Имената на печелившите се обявяват на www.facebook.com/KFC.Bulgaria в деня на тегленето им. РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 6.1. За периода на играта ще бъдат раздадени по 2 дегустационни чека (ваучери) на 40 участници в Играта (общо 80 дегустационни чека), срещу които могат да бъдат опитани продукти в KFC ресторанти, собственост на Самекс ЕООД. Дегустационният чек е разделен на секции, от които може да бъде избрана по една позиция от всяка секция: Секция А: – Меню 8 пикантни крилца; – Меню 5 стрипс; – Меню 2 парчета пиле; – Филе / Зингер меню; – Twister меню; – Tower меню Секция Б: – Чийзкейк – Донат 6.1. Печелившите, които получават награда в Играта, са тези участници, които са изпълнили правилно условията на играта. 6.2. Имената на печелившите се обявявят на www.facebook.com/KFC.Bulgaria в деня след края на играта от всеки седмичен пост, съответно в дните 02.04.2018, 09.04.2018, 16.04.2018 и 23.04.2018

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *