ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучер за почивка в България

Спечелете ваучер за почивка в България

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
„#ПочивкаВБългария”
на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ

Участието в играта е обвързано с покупка.
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „#ПочивкаВБългария” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр. 2, ет. 4, ЕИК 203767229, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на адрес: www.fa-promo.bg.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: www.fa-promo.bg.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
Промоцията се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България в търговските обекти, съгласили се с условията на промоцията.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоционалният период стартира на 01 юли и продължава до 31 юли 2021г. включително.
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: www.fa-promo.bg.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.
5.2. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
5.3. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1, 5.2. и 5.3, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградата е ваучер (карта за подарък) за почивка в размер на 200лв, предоставена от „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД
6.1. Картата за подарък е документ с уникален номер, издаван от „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД и удостоверяващ наличието на предплатена сума, в полза на приносителя на Картата за подарък.
6.2. Закупуването и използването на Картата за подарък означава приемане на Общите условия на „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД, описани на адрес: https://bg.luxury-discounts.com/pages/terms .
6.3. Приносителите на Картата за подарък трябва да са лица навършили 18 /осемнадесет/ години.
6.4. Картата за подарък е на стойност 200 (двеста) лв.
6.5. Картата за подарък може да се използва за всички актуални оферти на уебсайта www.luxury-discounts.com, с изключение на картите за подарък, които не могат да бъдат закупени с друга карта за подарък. За една резервация може да се използват неограничен брой карти за подарък.
6.6. Картата за подарък не може да се заменя за нейната парична равностойност.
6.7. Картата за подарък е валидна за срок от една календарна година, считано от датата на теглене на печелившите в ИГРАТА и валидността й не може да бъде удължавана. В случай че Картата за подарък не бъде използвана в този срок, тя губи своята валидност и не може да бъде използвана.
6.8. Стойността на Картата за подарък се приспада от общата сума на направената на уебсайта www.luxury-discounts.com резервация.
6.8.1. Ако общата сума на направената резервацията надвишава стойността на Картата за подарък, разликата се доплаща с дебитна карта, кредитна карта, по банков път или чрез платежна система EasyPay.
6.8.2. Ако общата сума на направената резервация е по-ниска от стойността на Картата за подарък, остатъчната сума по картата може да се използва за следваща резервация. В противен случай остатъкът не се възстановява.
6.9. Картата за подарък може да се използва многократно до изчерпване на наличността й и до изтичане срока на нейната валидност.
6.10. Картата за подарък не може да бъде преиздадена, в случай че е изгубена, открадната или е с изтекъл срок на валидност.
6.11. В случай на неправомерно използване на Картата за подарък „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД не дължи възстановяване на суми.
6.12. При отказ на Потребителя от резервация, направена с Карта за подарък същата се счита за използвана и заплатената с Картата за подарък сума не подлежи на възстановяване.
6.13. „ЛУКСУРИ ДИСКАУНТС“ ООД си запазва правото да откаже да приеме използването на Карта за подарък, ако има обосновано предположение, че Картата за подарък е получена с измамни средства.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт с марка Fa или Schauma на минимална стойност 2 (два) лева с ДДС от обектите, участващи в промоцията. В промоцията не участват твърди сапуни Fa.
7.2. Участието в промоцията се осъществява след покупка на продукт Fa или Schauma на минимална стойност 2 (два) лева с ДДС и регистрация с две имена, имейл, тел. номер, УНП (уникален номер), снимка и дата на касова бележка в сайта www.fa-promo.bg.
7.3. Клиентът има право с една касова бележка да се регистрира за участие само веднъж и за една награда, независимо от стойността на покупката.
7.4. Наградите се получават до 14 дни след уведомяване на печелившия по имейл/ телефон.
7.5. От участие в Промоцията се изключват:
• участвали в Промоцията с фискален бон от закупени продукти Fa или Schauma на стойност по-малка от 2 (два) лв. с ДДС.;
• участвали в Промоцията с фискални бонове за закупени продукти Fa или Schauma, преди началото и след края на Промо играта;

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 02 август 2021г, в офиса на Хенкел България ЕООД в София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет 4, в качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат обявени чрез две имена на сайта www.fa-promo.bg до 06 август 2021г. и уведомени на посочения от тях телефон/ имейл в регистрацията си в сайта в срок до 13 август 2021г.
8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е описан в точка 6.
8.3. Наградите ще бъдат изпращани и предаване на печелившия чрез куриер. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник неточна информация за участие в играта. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице. 8.4. Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши. 8.5. В случай на невъзможност за получаване на наградата по описаните в т.
8.4. причини в рамките на 7-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ