ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесен сешоар PHILIPS

Спечелете чудесен сешоар PHILIPS

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
„СТАНИ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА PHILIPS“

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ – от 01.02.2021 – 30.12.2021г.

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „СТАНИ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА PHILIPS“
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на кампанията „СТАНИ ЧАСТ ОТ
СЕМЕЙСТВОТО НА PHILIPS“, уреждат взаимоотношенията на организатора на кампанията с
физическите лица, участващи в нея.
1.2. С регистрацията си в кампанията участниците приемат да спазват условията и разпоредбите
на настоящите правила.
1.3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското
законодателство и са публично оповестени на https://www.philips.bg/cw/promotions/registercrm.html . Организаторът на кампанията си запазва правото да допълва
или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното
оповестяване на същия сайт, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че
участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в
кампанията.
1.4. Един участник може да получи само една награда. Механизмът на спечелването на
наградите е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2: ОРГАНИЗАТОР
Организатор на кампанията „Стани част от семейството на Philips“ (наричана по-долу за кратко
„Игра“) е „Филипс България” ЕООД (наричан по-долу за кратко “Организатор”), с адрес на
управление в гр. София 1715, Бизнес Парк София №1, сграда 12Б, ет.3, с ЕИК 040448997.
РАЗДЕЛ 3. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Играта се провежда в периода от 01.02.2021 до 30.12.2021 г. включително. В рамките на този
период участникът може да участва и има възможност да спечели награда от Кампанията.
Организаторът може да съкращава или удължава срока на Кампанията по собствено усмотрение
с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.philips.bg.
3.3. Организаторът прави провеждането на Кампанията достояние на широката общественост
чрез интернет-страницата: https://www.philips.bg/c-w/promotions/registercrm.html

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
4.1. В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор към
Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Кампанията е всяко пълнолетно физическо лице, което в периода от 01.02.2021
до 30.12.2021 г. се е регистрирало за участие в Кампанията, предоставило е всичката
задължителна информация и е приело настоящите Общи условия. При регистрацията си
участникът следва да предостави личните си данни като своите имена, рождена дата, имейл
адрес и др.
4.3. В Кампанията не могат да участват лица под 18 години. С регистрирането си за участие в
Кампанията участниците декларират, че имат навършени 18 години и имат право валидно и
неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.4. Участия, осъществени некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни, като
Организаторът е оправомощен да отстрани участника от участие в Кампанията на това
основание.
Организаторът не носи отговорност при предоставяне на данни от трети лица без
предварителното съгласие или знание на съответния участник.
4.5. Организаторът на Кампанията има право по своя преценка и без предизвестие да изключи
участник от Кампанията, включително, но не само ако не отговаря на условията за участие,
посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
5.1. Организаторът осигурява интернет-страница на Кампанията, която е обособено място в
глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и
съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и
ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Кампанията, а именно:
интернет-страницата на http://www.consumerproducts.philips.com/LP=6058.
5.2. В периода на провеждане на Кампанията участниците могат да се регистрират на:
http://www.consumerproducts.philips.com/LP=6058 и да следват стъпките за участие. Всички лица
навършили осемнадесет годишна възраст към момента на стартиране на Кампанията, посетили
промоционалната страница http://www.consumerproducts.philips.com/LP=6058 и регистрирали
се за участие в Кампанията в периода от 01.02.2021 до 30.12.2021 г., могат да спечелят награда
продукти на Philips, посочени в настоящите правила.
Стъпки за регистрация:
1. Посетете промоционалната страница
http://www.consumerproducts.philips.com/LP=6058.
2. Попълнете формата за регистрация със следната задължителна информация:
– Име;
– Фамилия;
– Дата, месец, година на раждане;
– Имейл адрес;
– Маркирайте полето „Съгласен съм с Политиката за конфиденциалност и условията на
Играта“;
– Маркирайте полето „Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат
обработвани от „Филипс България” ЕООД за целите на Кампанията.”
– Маркирайте полето „Декларирам, че към настоящия момент имам навършени
осемнадесет години“;
– Маркирайте полето „Предоставям своето съгласие да получавам в бъдеще информация
за Philips продукти и промоции“.
Това поле не е задължително и Организаторът не задължава участника в играта да
предостави своето съгласие, за да бъде завършена неговата регистрация.
3. Кликнете на бутона за регистрация/изпращане на данните
– След като попълните регистрационната форма, избирате бутона, веднъж избрана тази
опция, не можете да се върнете и модифицирате предоставената вече лична
информация. Личните Ви данни могат да бъдат коригирани при условията на чл.10.7. от
настоящите Общи условия.
– Регистрацията ще бъде завършена с потвърждаващо съобщение на уеб страницата, или
със съобщение, обясняващо причината за отказа на регистрация. Регистрацията би била
неуспешна в случай че:
– участникът не попълни всички задължителни полета;
– участникът предостави непълна или некоректна информация;
– участникът заяви своето желание за участие в играта в срок извън посочения;
5.3.Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
5.4. Всеки участник може да спечели само за 1 (една) предметна награда.
5.5. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят
опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Кампанията за регистрация, което
изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на
Кампанията, като напр. да използват неоторизирани скриптове, програми за систематично или
автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или
напълно автоматизирана програма и др.
5.6. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.5., ще бъде автоматично
дисквалифициран от участие в Кампанията, включително губи правото си да получи спечелена
награда от Кампанията, ако е бил определен за печеливш.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗБОРА НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
6.1. Победителите се определят чрез лотария в присъствието на свидетели.
6.2. Предоставените награди включват различни продукти на Philips в категорията красота (напр.
преси, сешоари, маши за коса, епилатори), бръснене и подстригване (напр. електрически
самобръсначки, тримери за брада и тяло, машинки за подстригване), кухненски уреди (напр.
блендери, пасатори, сокоизстисквачки, грилове, кани и тостери), домакински уреди (напр. уреди
за гладене с пара) и звукови електрически четки за зъби.
6.3. Всеки месец за периода на Кампанията се определя вида на наградите и по 3 (трима)
победители.
6.4. Организаторът има правото да определи на лотариен принцип наградата за всеки
победител.

РАЗДЕЛ 7. ОБЯВАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Победителите ще бъдат обявени след провеждането на месечните лотарии. Месечните
лотарии ще бъдат провеждани веднъж в месеца между десето и петнадесето число, като се
теглят победителите сред участниците от предходния календарен месец.
7.2. На всяка лотария ще бъдат обявявани по трима победители.
Имената на победителите ще бъдат оповестени на официалната страница на кампанията
http://www.consumerproducts.philips.com/LP=6058
7.3. Организаторът ще уведоми победителите чрез e-mail до посочения при регистрацията
електронен адрес, в отговор на който, победителят предоставя актуалния си адрес за доставка
на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ