ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два ваучера на стойност по 50 лева за пазаруване във Vivre от Suchard

Спечелете два ваучера на стойност по 50 лева за пазаруване във Vivre от Suchard
Официални правила за Промоцията:
I. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на https://www.facebook.com/suchard.bg/ Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://www.facebook.com/suchard.bg/
II. Период на Промоцията /Играта/: 11.04.2018 – 22.04.2018 г. Промоцията се организира и повежда на територията на Република България.
Право на участие:
III. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 16 години, с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
IV. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!
V. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
VI. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
Награди:
VII. За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 2 бр. ваучера на стойност 50 лв. всеки, за пазаруване от онлайн магазин Vivre ( https://www.vivre.bg/ )
Механизъм на Промоцията /Играта/:
VIII. Играта се организира на страницата на бонбони Suchard във Facebook (https://www.facebook.com/suchard.bg/)
IX. На 11.04.2018 г. ще бъде публикуван пост с въпрос. За да се включи, всеки участник трябва чрез коментар да отговори на въпроса какво го прави щастлив/-а през пролетта.
X. Всички участници, посочили отговор в периода на играта (11-22.04.2018 г.), отговарящи и на условията по т. IX,XI и XII, ще бъдат включени в теглене за разпределение на предвидените награди.
XI. Не се приемат за валидно участие коментари, които:
1. са с некоректно, обидно, нецензурно, позорно, осмиващо, сексуално, непочтено, злепоставящо или друго неподходящо съдържание, или лъжлива информация или рекламиращи други продукти и услуги под всякаква форма, религиозна, политическа, сексуална или друга пропаганда, дискриминационни призиви, както и всяка друга информация, която противоречи на закона и добрите нрави и етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС).
2. включват съдържание, което е или може, по преценка на Организатора, да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания.
XII. Включвайки се с коментар, участникът декларира следното:
1. че е автор на изпратения материал;
2. в случай, че материалът съдържа лични данни на трето лице, различно от потребителя и/или обекти на интелектуална собственост, последният е получил предварителното съгласие на това лице/-а да използва неговите лични данни и/или обекти на интелектуална собственост в материала за целите на настоящата промоция;
3. материалът по никакъв начин не нарушава правата и интересите на трети лица.
В случай че материалът показва или по друг начин изобразява лица под 12-годишна възраст, участникът дава изричното си съгласие материалите да бъдат публикувани.
XIII. Тегленето на печелившите ще се състои до 48 часа след края на играта. Обявяването на верния отговор и Facebook профилите на печелившите участници ще бъде предмет на отделен пост, който ще се публикува на страницата на Suchard във Facebook до 48 ч. след края на играта.
XIV. Печелившите участници ще бъдат известени и с лично съобщение във Facebook (в случай че печелившият участник не е забранил опцията за получаване на лично съобщение), на което печелившите трябва да потвърдят наградата си като предоставят следните данни: имена, ЕГН, адрес и телефон за контакт (валиден и действащ). В случай, че печеливш участник е забранил опцията за получаване на лично съобщение във Facebook, следва той сам да се свърже с Организаторите, за да потвърди наградата си чрез лично съобщение на страницата на Suchard във Facebook. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 10-дневен срок след получаване на известието, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в други активации на марката.
XV. За целия период на Промоцията, един участник (едно физическо лице) може да спечели максимум една награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ